DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
01.08.2022 - 19.08.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitāte (DU) piedāvā iegūt augstāko izglītību un turpina vasaras uzņemšanu!

No 02. līdz 19. augustam ir iespēja klātienē pieteikties pamatstudiju pragrammām, personīgi ierodoties Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodalā Vienības ielā 13, 111. auditorijā, un ar dokumentiem apliecināt savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.  Dokumentus pieņem darba dienās no plkt. 10.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

No 01. līdz 19. augustam uzņēmšana notiks maģistra studiju un doktora studiju programmās, piesakoties un noformējot dokumentus klātienē.

No 01. līdz 19. augustam ir iespēja attālināti pieteikties maģistra un doktora studijām, parakstot pieteikumu AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.
Lai saņemtu papildus informāciju, raksti uz uznemsana@du.lv

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

Kādi dokumenti ir vajadzīgi?

Piesakoties pamatstudijām DU, reflektants:

  • uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu – atestātu vai diplomu ar sekmju/atzīmju izrakstu un iesniedz tā kopiju,
  • uzrāda centralizēto eksāmenu sertifikātu un iesniedz tā kopiju,
  • iesniedz 2 fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm),
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)),
  • uzrāda kvīti par reflektanta reģistrācijas maksu,
  • ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas dokumentu, un iesniedz tā kopiju,
  • ja reflektanta izvēlētajā studiju programmā ir paredzēti iestājpārbaudījumi, tad iepazīstas ar iestājpārbaudījumu grafiku

Sīkāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem, papildus punktiem un sertifikātu iesniegšanu var izlasīt DU mājas lapā du.lv/gribu-studet/uzņemšana.

Iestājpārbaudījumi

22.08.2022. – 23.08.2022. notiks iestājpārbaudījumi:

  • pamatsstudiju programmās: “Pirmsskolas skolotājs”, “Sākumizglītības skolotājs”, “Skolotājs” un “Mūzika”;
  • maģistra studiju programmās: “Tiesību zinātne”, “Mūzika” un “Izglītības zinātnes”.

23.08.2022. notiks iestājpārbaudījumi doktora studiju programmās.

Rezultātu paziņošana

Konkursa pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti š.g. 22. jūlijā pēc plkst. 17.00 portālā www.latvija.lv/studijas, īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Konkursa trešās kārtas rezultāti tiks paziņoti š.g. 25. augustā DU uzņemšanas informācijas zālē Vienības ielā 13, 111. auditorijā vai zvanot pa tālruņiem: 65421198, 26330381.

Daugavpils Universitāte piedāvā 24 pamatstudiju programmas:

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

Bioloģija, Ķīmija, Fizika, Mātemātika, Māszinības, Fizioterapija, Vides zinātne, Informācijas tehnoloģijas (4.gadi), Informācijas tehnoloģijas (2 gadi)

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

Filoloģija (latviešu, angļu, krievu), Vēsture, Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari.

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Pirmsskolas skolotājs, Sākumizglītības skolotājs, Skolotājs.

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE

Mūzika, Dizains, Mākslas menedžments.

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Biznesa un finanšu procesi, Tiesību zinātne, Psiholoģija, Civilā drošība un aizsardzība.

No 12. līdz 18. jūlijam reflektantu pieteikumu pamatstudijām pieņemšana klatienē Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodalā Vienības ielā 13, 111. Auditorijā  darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 un sestdien, 16. Jūlijā, no plkst 9.00 – 13.00. (Svētdien 17. jūlijā uzņemšanas nodaļa būs slēgta).

Daugavpils Universitāte piedāvā 18 maģistra studiju programmas

No 1. līdz 19. augustam reflektantu pieteikumu maģistra studijām pieņemšana klatienē Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodalā Vienības ielā 13, 111. Auditorijā  darba dienās no plkst. 10.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

No 1. līdz 19. augustam ir iespēja attālināti pieteikties maģistra studijām AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU. Sūti vēstuli uz uzņemšana@du.lv

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

Vides plānošana, Darba aizsardzība, Bioloģija, Ķīmija, Datorzinātnes, Matemātika, Fizika.

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

Starpkultūru attiecības, Filoloģija (latviešu, angļu, krievu, salīdzināmā), Vēsture.

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Sabiedrības un organizācijas vadība, Karjeras konsultants un jaunatnes lietu specialists.

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE

Mūzika, Māksla.

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Psiholoģija, Tiesību zinātne, Viedā ekonomika un inovācijas.

Daugavpils Universitāte piedāvā 11 doktora studiju programmas

No 1. līdz 19. augustam reflektantu pieteikumu doktora studijām pieņemšana klatienē Daugavpils Universitātes uzņemšanas nodalā Vienības ielā 13, 111. Auditorijā  darba dienās no plkst. 10.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

No 1. līdz 19. augustam ir iespēja attālināti pieteikties doktora studijām AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU. Sūti vēstuli uz uzņemšana@du.lv

Kontakttālrunis: 65421198, 26330381

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

Bioloģija, Cietvielu fizika, Matemātika.

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

Izglītības zinātnes, Vadībzinātne.

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

Literatūrzinātne, Valodniecība, Vēsture un arheoloģija.

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Ekonomika, Psiholoģija, Juridiskā zinātne.

Sīkākā informācija par uzņemšanu meklējiet https://du.lv/gribu-studet/uznemsana/ .

Nāc studēt DU!