DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādspsihologs, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā
Studiju veidsPilna laika studijas
Studiju ilgums1.) 2 gadi
2.) 1 gads 5 mēneši
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti [60KP]
Studiju kursu apraksti [80KP]

Uzņemšanas prasības

2 gadu pilna laika studijām:

  • akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

1,5 gadu pilna laika studijām:

  • profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programmas uzdevumi

– Nodrošināt uz nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar psihologa profesijas standartu saskaņotas, psihologu profesionālajai darbībai un mūsdienu Latvijas kontekstam atbilstošas maģistra līmeņa studijas, kas paredz profesionālās kvalifikācijas ieguvi;

– Sniegt iespēju studējošajiem iegūt psihologa kvalifikāciju, kas sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos sociāli ekonomiskajos apstākļos;

– Nodrošināt iespēju veidot jaunas un pilnveidot esošās psihologa profesionālās prasmes un kompetences, kā arī sagatavot studējošos jaunrades un pētnieciskajam darbam psiholoģijas nozarē;

– Veicināt psihologa profesionālās ētikas kodeksa izpratni un veidot psihologa profesionālās darbības organizatoriskās kompetences;

– Veicināt patstāvīgas pašizaugsmes un pašattīstības izpratnes motivāciju un realizēšanu;

– Iesaistīt studējošos lietišķajā pētniecībā, lai attīstītu viņu pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, un sagatavotu turpmākajām studijām doktora studiju programmām Latvijā un ārvalstīs.

Studiju programmas saturs

Programmas saturu veido studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares (profesionālās darbības jomas) teorijā un praksē (12 KP), pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (12 KP) un nozares profesionālās specializācijas apakšprogrammu kursi (konsultatīvās psiholoģijas jomā (10 KP), vai  izglītības un skolu psiholoģijas jomā (10 KP).

Profesionālās kvalifikācijas prakse

Studējošajiem ar sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā profesionālās kvalifikācijas prakse ir paredzēta 26 KP apjomā (studiju ilgums – 2 gadi), bet tiem, kas ieguvuši profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā – 6 KP apjomā (studiju ilgums – 1,5 gadi).

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās valsts iestādēs un privātuzņēmumos.
  • turpināt studijas doktorantūrā.

Programmas direktors

Dr. psych., docente Tatjana Uzole
e-pasts: tatjana.uzole@du.lv
tālrunis: 65427737