DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grādsZinātnes doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

Studijām latviešu valodā:

 • Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, vadības zinātņu jomās vai izglītības vadībā; var uzņemt arī radniecisku zinātņu, kā arī demogrāfijas, politoloģijas, socioloģijas un juridiskās zinātnēs, maģistra grādu ieguvušos, kā arī, izņēmuma kārtā, citu nozaru maģistra grādu ieguvējus, ja personai ir vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā. Pieredzi jāapliecina, iesniedzot CV un citus apliecinošos dokumentus, ja tādi ir (izziņas, sertifikāti, apliecības, publikācijas u.c.);
 • referāts par pretendenta pētniecības interesēm un iespējamo promocijas darba tēmu (10 lpp.).

Studijām angļu valodā:

 • Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, vadības zinātņu jomās vai izglītības vadībā; var uzņemt arī radniecisku zinātņu, kā arī demogrāfijas, politoloģijas, socioloģijas un juridiskās zinātnēs, maģistra grādu ieguvušos, kā arī, izņēmuma kārtā, citu nozaru maģistra grādu ieguvējus, ja personai ir vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā. Pieredzi jāapliecina, iesniedzot CV un citus apliecinošos dokumentus, ja tādi ir (izziņas, sertifikāti, apliecības, publikācijas u.c.);
 • referāts par pretendenta pētniecības interesēm un iespējamo promocijas darba tēmu (10 lpp.);
 • iestājpārbaudījums angļu valodas zināšanu līmeņa noteikšanai.

Studiju programmas mērķis

nodrošināt augsta līmeņa studijas un aktīvu doktorantu zinātniski pētniecisko darbību, dot iespēju doktorantiem padziļināti apgūt kompetences, kuras nepieciešamas patstāvīgai pētnieciskā darba veikšanai un tā pabeigšanai ar oriģinālu un empīriski pārbaudītu rezultātu iegūšanu vadībzinātnes nozarē, apliecinot starptautiski salīdzināmu pieredzi pētniecības darba īstenošanā, tā organizēšanā un vadībā.

Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti

 • Augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana vadībzinātnē;
 • Sabiedrības attīstībai nozīmīgu zinātnisku atklājumu veikšana;
 • Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un mācību līdzekļu, zinātnisko publikāciju sagatavošana;
 • Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās un vietējās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskos izdevumos;
 • Studiju un zinātniskās pētniecības rezultātā doktoranti:
  • spēs demonstrēt apgūtās zināšanas un izpratni par aktuālajām vadībzinātnes un saskares zinātņu teorijām un konceptuālajām atziņām; pārvaldīs zinātnes pētniecības metodoloģiju, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes, kas nodrošinās teorētisku un praktisku problēmu inovatīvu izpēti;
  • spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, veikt patstāvīgu, kritisku analīzi, izvērtēšanu un radošu sintēzi;
  • pielietojot zināšanas, iemaņas un prasmes dos personīgu ieguldījumu zināšanu pārnesē praksē, īstenos būtiska apjoma pētījumu kādā no vadībzinātnes apakšnozarēm, no kura daļa būs starptautiski atzītu publikāciju līmenī. Doktoranti spēs patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskajiem pētījumiem adekvātas metodes;
  • spēj patstāvīgi izvirzīt pētījumu ideju, plānot un strukturēt zinātniskus projektus;
  • spēj strādāt ar studentiem augstākajā mācību iestādē.
  • spēs patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, organizēt un vadīt liela apjoma zinātniskos projektus, tajā skaitā arī starptautiskajā sadarbībā;
  • doktoranti spēs komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu vadībzinātnēs nozares robežās ar partneriem zinātniskajā pētniecībā un pratīs zinātniskās inovācijas pārnest komunikācijā ar studentiem un sabiedrību;
  • doktoranti spēs sagatavot un vadīt zinātniskos projektus, gūstot starptautiskajiem kritērijiem atbilstošus zinātniskos sasniegumus;
  • spēs veikt akadēmisko darbu augstskolā, vadīt pētniecības un attīstības projektus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, tādejādi nodrošinot kompetenču pārnesi praksē.

Programmas direktore

Dr.psych., asociētā profesore Irēna Kokina
e-pasts: irena.kokina@du.lv