DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds1) profesionālais maģistrs tiesību zinātnēs
2) jurists, profesionālais maģistrs tiesību zinātnēs
Studiju veids un ilgums1) 1,5 gadi pilna laika studijas
2) 2 gadi pilna laika studijas
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

1,5 gadu pilna laika studijas:

  • profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 4 gadi) un/vai jurista kvalifikācija;
  • rakstisks iestājeksāmens tiesību terorijā.

2 gadu pilna laika studijas:

  • augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē bez jurista kvalifikācijas;
  • rakstisks iestājeksāmens tiesību teorijā.

Studiju programmas mērķis

sagatavot augstas profesionālas kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē reģiona vajadzībām Latgalē saistībā ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā, īstenojot nozarei un specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi.

Studiju programmas uzdevumi

veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to sabiedriskajā, ekonomiskajā, politiskajā, filozofiskajā un starptautiskajā izpratnē, attīstīt spēju analītiski izprast tiesības kā nacionālajā, tā arī Eiropas Savienības līmenī un pielietot likumus un citus normatīvos aktus, nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša praktiskā darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs un privātajā biznesā, veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē, apgūt jaunrades un projektēšanas prasmes, veicināt motivāciju tālākai izglītības līmeņa paaugstināšanai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

Studiju programmas saturs

Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmas; tiesiskās izziņas metodoloģija; saistību tiesības, komerctiesību aktuālās problēmas; tiesu nolēmumu izpildes problēmas civilprocesā; salīdzinošās krimināltiesības; kriminālsodi un to izpildes pilnveides problēmas u. c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • veikt tiesneša, prokurora, advokāta, zvērināta notāra, zvērināta notāra palīga vai tiesu izpildītāja darbu, kā arī ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, autonomajos publisko tiesību subjektos, komercsabiedrībās, nodibinājumos, nevalstiskajās, starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas zināšanas un prasmes dažādās tiesībsargājošās iestādēs.

Programmas direktors

Dr. iur., doc. Nikolajs Jefimovs
e-pasts: nikolajs.jefimovs@du.lv
tālrunis: 65428629; 65427737