DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādspilna laika studijas (2 gadi)
– finanšu analītiķis, profesionālais maģistrs ekonomikā;
pilna laika studijas (1,5 gadi)
– profesionālais maģistrs ekonomikā
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

– finanšu analītiķis, profesionālais maģistrs ekonomikā

 • bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā, vadībzinībās vai socioloģijā;
 • DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam ir vismaz 2 gadu darba pieredze ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā vai vadības jomā, ko apliecina izziņa no darba vietas;
 • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
 • ārvalstu reflektantiem angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

– profesionālais maģistrs ekonomikā

 • profesionālais bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vismaz 4 gadi) ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā vai vadībzinībās;
 • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
 • ārvalstu reflektantiem angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

Studiju programmas mērķis

DU PMSP „Viedā ekonomika un inovācijas” mērķis ir studējošos ar iepriekš iegūtu profesionālo vai akadēmisko bakalaura grādu sagatavot par speciālistiem ekonomikas un finanšu viedās pārvaldības jomā saskaņā ar profesionālo standartu „Finanšu analītiķis” prasībām kā augsti kvalificētus speciālistus, kas atbilst piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. Programma balstīta uz pētniecisko un jaunrades darbu, paredz attīstīt prasmi izzināt un izprast ekonomikas un finanšu procesu likumsakarības, kā arī apgūt to analīzes un izvērtēšanas metodes un paņēmienus. Studiju programma fokusējas uz teorētiskajos pamatos balstītiem un praktiski orientētiem studiju kursiem finansēs un ekonomikā, kā arī padziļinātām datortehnoloģiju studijām. Programma ietver mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu, uzsvaru liekot uz lietišķo zināšanu un profesionālo iemaņu apguvi, un tas tiek īstenots ar maģistra darba, praktisko nodarbību un profesionālo kvalifikācijas prakšu starpniecību.

Studiju programmas uzdevumi

 • nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt konkurētspējīgu kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu un starptautiskajā darba tirgū pieprasītu profesionālo augstāko izglītību, kas ietver vispusīgas un inovatīvas zināšanas un izpratni ekonomikā, finansēs;
 • sagatavot studentus darbam profesijā, studiju procesā integrējot dažādas ekonomikas apakšnozares un citas zinātņu nozares;
 • attīstīt studentu pētniecības darba kompetences, jaunrades darba iemaņas un prasmes;
 • sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības kapitāla un finanšu tirgus likumsakarībām un attīstīt prasmi patstāvīgi risināt mūsdienu aktuālās ekonomikas problēmas;
 • nodrošināt studiju rezultātu (zināšanu, prasmju un kompetences) sasniegšanu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (turpmāk – ietvarstruktūra) 5. un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei;
 • veicināt studiju programmas un tajā paredzētā studiju satura elastīgu apguvi un tālāko pilnveidi atbilstoši mainīgajiem tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstības procesiem;
 • veidot studentu prasmes, iemaņas, un profesionālās kompetences ekonomikas un finanšu jomā, praktiskās iemaņas darbā ar modernajām tehnoloģijām un mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējās kompetences, izvēloties progresīvas metodes un paņēmienus, kas nodrošina personīgai un profesionālai izaugsmei labvēlīgu studiju vidi;
 • sagatavot profesionālā maģistra grāda ieguvējus turpmākām studijām doktora studiju programmās.

Speciālists, kas apguvis studiju programmu ir sagatavots darbam

 • finanšu analītiķa kvalifikācijā: plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai iestādes administratīvās un finanšu operācijas; analizē uzņēmuma nodokļu politiku un finansiālo stāvokli; kontrolē un plāno izdevumus un finanšu resursu racionālu izmantošanu; studējošie orientējas mūsdienu finanšu sistēmas daudzveidīgajās norisēs un izprot dažādu finanšu procesu kopsakarības, kas ļauj tiem īstenot savu profesionālo kompetenci uzņēmumā vai iestādē Latvijā vai ārzemēs. Programma studējošajiem sniedz iespēju padziļināti apgūt finanšu ekonomista darba specifiku un sagatavo tos profesionālai darbībai finanšu vadībā.

Finanšu analītiķis strādā uzņēmuma vai iestādes struktūrvienībās, kurās organizē un vada finansiālo darbību, kā arī vērtspapīru un investīciju uzņēmumos un bankās.

Programmas direktore


Dr.oec. Ludmila Aleksejeva
E-pasts: ludmila.aleksejeva@du.lv

Uzņemšanas komisijas tālr. 65421198, 26330381