DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais grādsZinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) vēsturē un arheoloģijā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits 2

Uzņemšanas prasības

 • humanitāro (vēsture, filozofija, teoloģija) vai sociālo (socioloģija, politikas zinātne, sociālā antropoloģija, sociālā psiholoģija u.c.) zinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināma 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā nozarē;
 • pārrunas par iesniegto referātu, kurā prezentēta izvērsta koncepcija iecerētajam pētnieciskajam darbam;
 • pārbaudījums svešvalodā (angļu vai vācu valodā)

Studiju programmas mērķis

augstākās kvalifikācijas speciālistu – vēstures zinātnieku sagatavošana vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu vēstures zinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas, Latgales novada un DU zinātnisko potenciālu.

Studiju programmas uzdevumi

 • nodrošināt dziļu zināšanu apguvi par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures zinātnes aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām;
 • radīt apstākļus modernāko pētniecisko metožu, informatīvo tehnoloģiju un tradicionālu pieeju apguvei vēstures avotu kritikas/izpētes,

historiogrāfiskās analīzes un vēsturiskās sintēzes (vēstures aspektu un jautājumu reprezentācijas un vēsturiskā naratīva veidošanas) jomā;

 • nodrošināt reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģijas un metodikas apguvi, reģionālās/lokālās vēstures dziļāku apjēgšanu Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā;
 • attīstīt doktorantu iemaņas, kas dos viņiem iespēju veikt patstāvīgus, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītus projektus un veikt zinātniskus pētījumus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem standartiem atbilstošus sasniegumus;

Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti

 • lielu zināšanu apjomu kumulēšana un apjēgsme vēstures jomā;
 • speciālu zināšanu iegūšana pētniecībā balstītās studijās un doktoranta veiktajos patstāvīgos pētījumos;
 • prasme veikt pētījumus starptautiskā līmenī un starptautiskā kontekstā,
 • prasme savā pētījumā pielietot modernākās pētnieciskās metodes, informatīvās tehnoloģijas un vēstures pētniecības tradicionālās metodes,

Doktorantiem ir iespēja

 • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
 • publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos DU zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
 • piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
 • iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
 • piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē.

Programmas direktors


Dr.hist. Irēna Saleniece
e-pasts: irena.saleniece@du.lv
tālrunis: 654 24 238