DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (angļu filoloģijā)
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds angļu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļu filoloģijas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programmas mērķis

sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot un padziļinot zināšanas filoloģijā, sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski pētnieciskajā darbā filoloģijā, sniegt zināšanas lingvistikas jomā (fonoloģija, semantika, angļu literatūras paradigma, sociolingvistika, sastatāmā valodniecība) un lietišķajās disciplīnās (hermeneitika, teksta interpretācija, sociolingvistika u.c.), kas nodrošina ne tikai valodas funkcionēšanas likumsakarību izpratni, bet arī sniedz zināšanas par prasmju izmantošanu un valodu pētniecību, iepazīstina ar jaunākajām tendencēm valodas pētniecībā.

Studiju programmas saturs

studiju kursi lingvistikā (fonoloģija, semiotika, semantika, sastatāmā valodniecība, psiholingvistika, valodniecības vēsture u.c.); lietišķās disciplīnas (sociolingvistika, hermeneitika u.c.); zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas; maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • studēt doktorantūrā;
  • iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas angļu filoloģijas zināšanas un prasmes

Programmas direktore

Dr. philol., profesore Zaiga Ikere
e-pasts: zaiga.ikere@du.lv
tālrunis: 654 24 238