DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais grādsZinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

 • maģistra grāds matemātikā vai datorzinātnēs;
 • pārbaudījums matemātikā;
 • referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
 • pārbaudījums svešvalodā (angļu valodā).

Studiju programmas mērķis

sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus matemātikā un matemātiskajā modelēšanā, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu matemātikas svarīgākās problēmas.

Studiju programmas uzdevumi

 • sniegt programmā studējošajiem mūsdienu matemātikas līmenim atbilstošas zināšanas diferenciālvienādojumu apakšnozarē;
 • apgūt mūsdienu matemātikas pētniecības metodes;
 • praktizēties zinātniskā un mācību darba vadīšanā augstskolā;
 • radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai – iespējas strādāt bibliotēkā, izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas, regulāri piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un pētniecības centros;
 • nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

Doktora studiju programma tiek īstenota DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē un ir organiski saistīta ar bakalaura un maģistra studiju programmām. Visas šīs programmas veido vienotu DU matemātikas izglītības sistēmu.

Doktorantiem ir iespēja

 • publicēt savu pētījumu rezultātus vietējos periodiskajos izdevumos, Baltijas reģiona zinātniskajos žurnālos, starptautiskajos recenzētajos  žurnālos, kas iekļauti atzītās datu bāzēs (SCI, SCOPUS u.c.);
 • piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs DU un LU,  MMA (Baltijas reģionā) starptautiskajās konferencēs, kā arī regulārās Eiropas un pasaules mēroga konferencēs (Equadiff, AIMS (Amer. Inst. Math. Studies) u.c.);
 • kļūt par Latvijas Matemātikas biedrības biedru un citu profesionālo asociāciju biedriem;
 • piedalīties Eiropas un starptautisko zinātnisko programmu izpildē;
 • studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

Studiju programma tiek realizēta

apakšnozarē „Diferenciālvienādojumi”. Programmas realizācijas priekšnosacījums ir Matemātikas katedrā  esošais zinātnieku kolektīvs, kuri veic pētījumus teorētiskajā matemātikā, galvenokārt diferenciālvienādojumu teorijā.

Matemātiska modelēšana ir nākotnes zinātne. Tā apraksta reālas pasaules parādības ar matemātikas valodu un kopā ar teorētisko analīzi un eksperimentiem veido trešo eksakto zinātņu un inženierzinātņu balstu.

Programmas direktors

Dr. habil. math., profesors Felikss Sadirbajevs
e-pasts: felix@latnet.lv
tālrunis: 65422302