DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Izsoles

Daugavpils Universitātes neapbūvētas zemes vienības daļas 3.45 ha "Agrobioloģiskā stacija", Kalkūnes pagasta, Augšdaugavas novadā, kadastra numurs 4460 003 0290, nomas tiesību izsole
Daugavpils Universitātes neapdzīvojamo telpu Parādes iela 11, Daugavpilī, nomas tiesību izsole
Daugavpils Universitātes rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamu mantu - pasažieru autobusu Mercedes Benz Sprinter 515 ar reģistrācijas numurs GU7083.
Izsoļu rezultāti