DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Vakances

Daugavpils Universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi zinātņu nozaru grupās

Daugavpils Universitāte (Reģ. Nr. 90000065985) īstenojot 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi zinātņu nozaru grupās:

 1. Sociālās zinātnes ( 1 pozīcija)

Prasības pretendentam/-ei:
– persona, kas iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi nodarbināta akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām;
– personai ir doktora grāds atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
– personai ir pētnieciskā darba pieredze;
– personai ir publikācijas atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
– personai ir pieredze mācību materiālu izstrādē vai pilnveidē;
– persona pielieto inovatīvas mācību metodes studiju procesā;
– personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu) un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā darbā.

Iesniedzamie dokumenti:
– pieteikums, adresēts rektoram;
– CV Europass parauga formātā;
– diploma par zinātnisko doktora grādu kopija;
– publikāciju saraksts par pēdējiem pieciem gadiem.

Pieteikšanās termiņš – 2023. gada 2. martam.

Nodarbinātības ilgums – 4-6 mēneši (piesakoties norādiet vēlamo iesaistes laiku).

Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi zinda@du.lv vai pa pastu, adrese: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401, ar norādi “Konkursam SAM 8.2.2.  3. kārtas projekta ietvaros”.

Plašāka informācija par projektu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Daugavpils Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Universitāte.

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE IZSLUDINA ATKLĀTU STARPTAUTISKU KONKURSU UZ REKTORA AMATU

Prasības Daugavpils Universitātes (turpmāk – DU) rektora amata kandidātiem noteiktas saskaņā ar “DU rektora vēlēšanu nolikumu” (apstiprināts DU padomes 2023. gada 5. janvāra sēdē, prot. Nr. 1).

“DU rektora vēlēšanu nolikumu”

Rektora amata kompetence noteikta:

Rektora amata kandidātam tiek izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības (ja kāda no obligātajām minimālajām prasībām netiek izpildīta, rektora amata kandidāts netiek tālāk vērtēts):

 • nevainojama reputācija (t.i. nav iemesla pamatotām šaubām par pretendenta nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo);
 • zinātnes doktora grāds kādā no DU Satversmē noteiktajām DU stratēģiskās specializācijas jomās ietilpstošajām zinātnes nozarēm un/vai apakšnozarēm;
 • vismaz 5 gadu nepārtraukta pieredze vadošā amatā, vēlams akadēmiskā vidē pēdējo 10 gadu laikā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu rektora uzdevumus konkrētajā amatā;
 • valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 vai augstāks līmenis), angļu valodas prasmes (vismaz B1 līmenī);
 • vismaz 5 gadu pieredze vietējā un/vai starptautiskā privātā un/vai publiskā finansējuma piesaistē, tostarp pētniecības un inovācijas projektiem (kopējais projektu finansējums nav mazāks par 0,5 milj. euro);
 • vismaz 5 gadu zinātniskās vai akadēmiskās pārstāvniecības pieredze starptautiskā līmenī starptautiskās nozaru organizācijās, asociācijās.

Rektora amata kandidātam tiek izvirzītas šādas papildu prasības:

 • plaša akadēmiskā darba pieredze (t. i. lekciju un vieslekciju vadīšana, studiju virzienu, programmu vadība, pārstāvniecība maģistra un bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijās, pārstāvniecība promocijas padomē u.c.)
 • pieredze zinātnē, zinātnes pārvaldībā, starptautiskajos zinātniskajos projektos, promocijas darbu vadīšanā, dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs;
 • pieredze augstākās izglītības pārvaldībā (zinātniskās institūcijas, pētnieciskās institūcijas, valsts pārvaldes augstākās izglītības institūcijas, privātā sektora augstākās izglītības institūcijas);
 • pieredze zināšanu pārneses nodrošināšanā;
 • pieredze sadarbības veidošanā nacionālā un starptautiskā mērogā (institucionālā sadarbība, dalība starptautisku zinātnisko konferenču orgkomitejās, starptautiskajos zinātniskajos tīklojumos u.c.)
 • praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā, pārvaldības procesu un pārmaiņu vadībā (iestādes stratēģijas izstrādes vadība un īstenošana u.c.).
 • orientācija uz attīstību, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, komandas vadīšana un stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Mēneša atalgojums (bruto): sākot no 2105 EUR mēnesī (rektora atalgojumu noteiks DU padome, ņemot vērā rektora kompetenci).

Rektora amata kandidātiem līdz 2023. gada 28. februārim plkst. 14.00 jāiesniedz dokumenti konkursam vienā no šādiem veidiem:

 • elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi padome@du.lv ar norādi “Daugavpils Universitātes rektora amata konkursam.”;
 • pašrocīgi parakstītus, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Daugavpils Universitātes rektora amata konkursam.”, iesniedzot DU Administratīvajā daļā Vienības ielā 13, 226. kab., Daugavpilī.

Rektora amata kandidātiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivācijas vēstuli, iekļaujot tajā informāciju par atbilstību “DU rektora vēlēšanu nolikuma” 2.6. punktā norādītajām prasībām,
 • DU rektora kandidāta apliecinājumu “DU rektora vēlēšanu nolikuma” Pielikums Nr. 1;
 • dzīves gājuma aprakstu – Europass CV (to papildinot ar kandidāta akadēmiskās un zinātniskās darbības aprakstu saskaņā ar piemēru “DU rektora vēlēšanu nolikuma” Pielikums Nr. 2);
 • redzējumu par DU stratēģisko attīstību turpmākajos piecos gados (tēžu formā līdz 4000 zīmēm);
 • augstāko izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Konkursa atlases un rektora vēlēšanu procedūra noritēs saskaņā ar “DU rektora vēlēšanu nolikumu”.

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un uzglabāšanai Daugavpils Universitātes Administratīvajā daļā. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.Daugavpils Universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi zinātņu nozaru grupās

Daugavpils Universitāte (Reģ. Nr. 90000065985) īstenojot 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu (Nr. 8.2.2.0/20/I/003 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta”) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi zinātņu nozaru grupās:

 1. Humanitārās un mākslas zinātnes (1 pozīcija)
 2. Sociālās zinātnes ( 1 pozīcija)

Prasības pretendentam/-ei:
– persona, kas iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi nodarbināta akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām;
– personai ir doktora grāds atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
– personai ir pētnieciskā darba pieredze;
– personai ir publikācijas atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
– personai ir pieredze mācību materiālu izstrādē vai pilnveidē;
– persona pielieto inovatīvas mācību metodes studiju procesā;
– personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu) un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā darbā.

Iesniedzamie dokumenti:
– pieteikums, adresēts rektoram;
– CV Europass parauga formātā;
– diploma par zinātnisko doktora grādu kopija;
– publikāciju saraksts par pēdējiem pieciem gadiem.

Pieteikšanās termiņš – 2022. gada 25. decembrim.

Nodarbinātības ilgums – 4-6 mēneši (piesakoties norādiet vēlamo iesaistes laiku).

Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi zinda@du.lv vai pa pastu, adrese: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401, ar norādi “Konkursam SAM 8.2.2.  3. kārtas projekta ietvaros”.

Plašāka informācija par projektu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Daugavpils Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Universitāte.


2022. gada 2. novembrī ir izsludināts Eiropas Sociālā fonda projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” 8.2.3.0/22/A/003 iekšējais amatu konkurss uz vakantajām projekta koordinatora DU un projekta grāmatveža DU amatu vietām.

Detalizēta informācija par amatu konkursu pieejama šeit

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 10. novembrim (ieskaitot)

Ievietots: 2022. gada 2. novembrī