DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsprofesionālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • pirmā cikla profesionālā augstākā izglītība filoloģijā, vēsturē, ekonomikā, vadībzinībās, mākslā, mūzikā, socioloģijā, bibliotēkzinātnē, kultūras jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
  • Studijām angļu valodā: angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.

Studiju programmas mērķis

sagatavot starptautiskiem un Latvijas valsts kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas spēj organizēt un vadīt darbu starpkultūru attiecību jomā, izmantojot zināšanas mārketingā, politoloģijā, komunikācijās, sabiedrisko attiecību teorijās.

Studiju programmas saturs

sabiedriskās attiecības; starpkultūru komunikācija; komunikācijas teorijas; projektu vadīšana; žurnālistikas pamati un tehnikas; plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošana u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • turpināt studijas doktorantūrā.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes sabiedriskajās, tūrisma, menedžmenta un citās iestādēs.

Programmas direktore

Dr. philol., profesore Elīna Vasiļjeva
e-pasts: elina.vasiljeva@du.lv
Uzņemšanas komisijas tālr. 65421198, 26330381