DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteSociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija 1. speciālists policijas darbā;
2. speciālists penitenciārajā darbā;
3. speciālists organizāciju drošībā.
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaitsspeciālists policijas darbā – 40
speciālists penitenciārajā darbā – 10
speciālists organizāciju drošībā – 10

Uzņemšanas prasības

vidējā izglītība;
centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā

Netiek uzņemtas personas, kuras agrāk krimināli sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Studiju laikā Tu apgūsi

cilvēktiesību pamatus, civilo aizsardzību un ugunsdrošību, ievadu civiltiesībās, pirmo palīdzību, profesionālo ētiku, publiskās varas organizāciju Latvijā, vides aizsardzību, informācijas sistēmas un informācijas drošību, svešvalodas (angļu vai vācu) profesionālo terminoloģiju, moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai u.c.

Programmas stratēģiskie mērķi

 • sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
 • veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgas mācīšanas prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos;
 • radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Programmas specifiskie mērķi un uzdevumi

 • sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā arī palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī;
 • novērst un atklāt likumpārkāpumus;
 • veikt personu datu pārbaudi;
 • savas kompetences ietvaros dokumentēt likumpārkāpumus un sastādīt protokolus;
 • savas kompetences ietvaros veikt neatliekamās un citas procesuālās izmeklēšanas darbības par noziedzīgiem nodarījumiem, lai savāktu pierādījumus un noskaidrotu personas, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus;
 • izskatīt iesniegumus un sniegt uz tiem atbildes;

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

turpināt izglītību Daugavpils Universitātes piedāvātajās studiju programmās vai arī citās augstskolās Latvijā

Programmas direktors

Dr. iur., docents Aleksandrs Matvejevs
e-pasts: szf@du.lv
tālrunis: 65427737, 65428629