DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais grādsZinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) valodniecībā un literatūrzinātnē
Studiju veids un ilgumspilna laika studijas (P) – 3 gadi
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits 1

Uzņemšanas prasības

 • maģistra grāds filoloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība;
 • referāts par pētījuma tēmu;
 • pārbaudījums vispārīgajā valodniecībā;
 • pārbaudījums svešvalodā  (angļu, vācu vai franču valodā)

Studiju programmas mērķis

sagatavot augstākā līmeņa speciālistus, kas spējīgi risināt mūsdienu valodniecības zinātnes svarīgākās problēmas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Studiju programmas uzdevumi

 • nodrošināt pasaules un Latvijas valodniecības zinātnes prasībām atbilstīgu doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeni;
 • veicināt konkrētas zinātniskas problēmas izpēti plašā lingvistisko paradigmu maiņas kontekstā un mūsdienu lingvistikas metodoloģiju apguvi;
 • sagatavot doktorantus patstāvīgam un radošam zinātniskajam darbam;
 • attīstīt doktorantu kompetenci vispusīgi analizēt salīdzināmo un sastatāmo valodu vienības un kategorijas, valodu pasaules ainu un pētīt valodu plašā kultūras kontekstā;
 • nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

Doktorantiem ir iespēja

 • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
 • publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos DU zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
 • piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
 • iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
 • piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē;
 • studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti

 • iegūtas pētnieka prasmes salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā;
 • apgūtas nepieciešamās kompetences, lai kļūtu par konkurētspējīgu speciālistu savā nozarē;
 • iespējas iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas valodniecības zināšanas un prasmes, t.sk. strādāt augstskolās.

Programmas direktore:

Dr. philol., profesore Vilma Šaudiņa
e-pasts: vilma.saudina@du.lv
tālrunis: 65424238