DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Māszinības

dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsMāsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

centralizētie eksāmeni

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

papildus punkti tiks piešķirti :

 • par CE bioloģijā
 • Eksāmens vai ieskaite atestātā vai atestāta atzīme bioloģijā un dabaszinībās
 • DU Zinātnes skolas sertifikāta ieguvējiem

Studiju laikā Tu apgūsi šādus studiju moduļus:

 • cilvēka anatomija, cilvēka fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija, biofizika un bioķīmijas pamati, bioloģija un medicīnas ģenētikas pamati, mikrobioloģija, virusoloģija un parazitoloģija, veselības pedagoģija, psiholoģija, ētika un pacientu izglītošana; darba organizēšana un vadīšana; profesionālā terminoloģija, civilā, vides, ugunsdrošība un darba aizsardzība; kvalitātes vadība un pacientu drošība, medicīniskās darbības juridiskie pamati, līderība, kritiskā domāšana un projektu vadība,  medikamentozā aprūpe, sabiedrības veselība, pētniecības metodes un datu apstrāde pierādījumos balstītā veselības aprūpē; veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas un medicīnas digitalizācija, māszinību praktiskā darba iemaņu studiju kursi, pacientu aprūpe vispārējā medicīnā, radioloģijas pamati u.c. studiju kursi, kas ļaus sasniegt zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas standartam.

Sekmīgi absolvējot programmu, ir iespēja

 • strādāt māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā valsts, pašvaldības un privātajās ārstniecības iestādēs;
 • apgūt profesionālās pilnveides izglītības (moduļu) programmas  māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijas jomās – bērnu aprūpe, perioperatīvā aprūpe, garīgās veselības aprūpe, anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamā aprūpe; profesionālās pilnveides izglītības (moduļu) programmas (mākslīgās asinsrites metode māsu praksē; funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē; endoskopijas metode māsu praksē; diabēta aprūpes māsa; onkoloģiskās aprūpes māsa; nieru aizstājējterapijas un nefroloģiskās aprūpes māsa; fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa; transfuzioloģijas māsa; neonatoloģijas māsa) profesionālās pilnveides izglītības (moduļu) programmas ārstniecības un diagnostikas metodēs māsu praksē;
 • turpināt izglītību ar veselības aprūpi saistītās maģistra studiju programmās Latvijas un ārvalstu augstskolās.

Programmas direktore

Mg. sc. sal. Natālija Degtjarjova