DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsprofesionālais bakalaura grāds mūzikā kvalifikācija atbilstoši specializācijas modulim
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums4 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības


Centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

Iestājpārbaudījumi:

 • eksāmens specialitātē
 • kolokvijs specialitātē

Mērķis

sagatavot kvalificētus un konkurētspējīgus atskaņotājmāksliniekus, kuriem būtu jaunas, mūsdienām atbilstošas zināšanas mūzikas jautājumos un kuri sekmētu Latvijas, jo īpaši Latgales reģiona, kultūrvides attīstību un būtu spējīgi veikt mākslinieciski radošu darbu, māksliniecisko projektu organizēšanu/vadīšanu un zinātniskus pētījumus mūzikas jomā.

Studiju laikā Tu apgūsi

 • klavierspēle / akordeona spēle / pūšaminstrumenta spēle / stīgu instrumenta spēle / solo dziedāšana / diriģēšana; klavieru / akordeona / pūšamo instrumentu / stīgu instrumentu / diriģēšanas vēsture; kameransamblis / akordeona ansamblis / pūšamo instrumentu ansamblis / stīgu instrumentu ansamblis /kamerdziedāšanas / vokālais ansamblis; instrumenta spēles, solo dziedāšanas vai kora priekšmetu mācību metodika; solfedžo; mūzikas, mākslas vēsture; harmonija un polifonija; improvizācija un kompozīcija; mūzikas formu mācība; mūzikas stili un interpretācija; filozofija un ētika; vispārīgā, saskarsmes un mūzikas psiholoģija; pedagoģijas vēsture u.c.

Zināšanas:

 • demonstrē pamatzināšanas valodās un komunikācijā;
 • sistematizē zināšanas mūzikas teorijā un vēsturē;
 • izprot mūzikas atskaņotājmākslā dažādus spēles veidus;
 • pārzina māksliniecisko projektu organizēšanu;
 • izprot mūzikas pedagoģiju un psiholoģiju.

Prasmes:

 • prasme noteikt inovatīvus mērķus un uzdevumus, to sasniegšanas ceļus un
 • paņēmienus;
 • prasme organizēt un plānot mākslinieciski radošo darbu saskaņā ar izvirzītajiem
 • mērķiem un uzdevumiem;
 • prasme atlasīt informāciju un izmantot to;
 • prasme izraudzīties piemērotu koncertrepertuāru;
 • prasme izvēlēties atskaņojumam piemērotus izteiksmes līdzekļus, tā nodrošinot augstu
 • interpretācijas kultūru;
 • prasme novērtēt skaņdarba interpretācijas māksliniecisko līmeni, fiksējot gan
 • sasniegumus, gan nepilnības;
 • prasme rast nepilnību novēršanas veidus un metodes;
 • prasme izskaidrot mūzikas attīstības likumsakarības;
 • prasme prezentēt sava darba rezultātus;
 • prasme ar augstu patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas;
 • prasme veikt pašanalīzi, patstāvīgi un radoši strādāt.

Kompetences:

 • pielietot zināšanas atskaņotājmākslas jomā, pamatojoties gan uz tradīcijām, gan
 • jaunākajām atziņām;
 • patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes
 • instrumentālos/vokālos skaņdarbus;
 • ilgtspējīgi saglabāt profesionālās prasmes, tās pastāvīgi pilnveidojot;
 • paust savu attieksmi, izvērtējot savas un citu mūziķu profesionālās zināšanas un to
 • izmantojumu mākslinieciski radošajā darbībā;
 • analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus;
 • balstoties uz profesionālās ētikas izpratni, radīt pozitīvu un radošu atmosfēru;
 • prognozēt un sasniegt mākslinieciskā izpildījuma rezultātu;
 • atlasīt un izmantot jaunās informācijas tehnoloģijas studiju procesā;
 • atlasīt un novērtēt mākslinieciski augstvērtīgus mūzikas paraugus;
 • organizēt un vadīt mākslinieciski radošos projektus;
 • veikt zinātnisko pētniecību pašvadībā.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 •  iesaistīties dažādos mākslas radošos projektos Latvijā un ārvalstīs;
 •  strādāt mūzikas profesionālās izglītības iestādēs;
 •  kļūt par brīvmākslinieku;
 •  turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās „Mūzika”, „Sabiedrības un organizāciju vadība”, „Izglītības zinātnes”, „Starpkultūru attiecības” vai arī citās Latvijas un ārvalstu augstskolās.

Programmas direktors

Dr. art., profesors Ēvalds Daugulis
e-pasts: evalds.daugulis@du.lv
tālrunis: 65440819