DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija Datorsistēmu un datortīklu administrators, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi (t.sk. 16 nedēļas prakse)
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

centralizētie eksāmeni:

 • latviešu valodā
 • pirmajā svešvalodā
 • matemātikā
 • visu CE vidējais vērtējums

papildus punkti tiek piešķirti par:

 • CE fizikā
 • CE programmēšanā
 • eksāmenu/ ieskaiti informātikā/lietišķajā informātikā

Studiju programma, kurā Tu iegūsi zināšanas un iemaņas datortehnikas, programmatūras un datortīklu optimālo darbaspēju nodrošināšanai!

Studiju programmas mērķis

Sagatavot kvalificētus un konkurētspējīgus datorsistēmu un datortīklu administratorus atbilstoši ceturtā līmeņa profesiju standartiem, kuri ir orientēti uz tālākizglītību, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas ļautu sekmīgi iekļauties darba tirgū un patstāvīgi piemēroties mainīgajām darba tirgus prasībām.

Studiju programmas uzdevumi

 • Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standarta, Latvijas normatīvo aktu, Eiropas augstākās izglītības telpas prasībām.
 • Nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu datorsistēmu un datortīklu administrēšanā, atbilstoši ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;
 • Sniegt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas veiksmīgi integrēties darba tirgū;
 • Veidot studiju procesu tā, lai veicinātu studentu pašizglītību un iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanā.

Studiju programmas rezultāti

Datortīklu administrēšana – tā ir prasme uzturēt un pārbaudīt datortīkla drošību, vadīt datortīkla resursus, veikt datortehnikas, tīkla iekārtu un programmatūras inventarizāciju, remontu un instalāciju, sargāt informāciju no datorvīrusiem, no ārējiem uzbrukumiem, iekšējiem draudiem un neautorizētu piekļuvi, kā arī novērst avārijas situācijas.

 1. līmeņa profesionālā studiju programma “Informācijas Tehnoloģijas” absolventi galvenokārt (bet ne tikai) pratīs:
 2. Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, Latvijas Republikas normatīvus aktus, kas saistīti ar informācija tehnoloģijas jautājumiem.
 3. Lietot, administrēt un pilnība uzturēt dažādas operētājsistēmas.
 4. Veikt datortīklu projektēšanu, uzstādi un konfigurāciju.
 5. Diagnosticēt un novērst programmatūras un datortehnikas lietošanas problēmas, kā arī sniegt tehnisko atbalstu lietotājiem.
 6. Uzstādīt un konfigurēt serverus un dažādus interneta servisus (piemēram, Apache, IIS, nginx).
 7. Administrēt datortīkla servisus (piemēram, DHCP, DNS, SNMP, SMTP, FTP un citus).
 8. Strādāt un administrēt dažādas datubāzes (piemēram, MySQL, MSSQL).
 9. Novērst nesankcionētas programmatūras lietošanu un pasargāt datortehniku un tīkla iekārtas no datorvīrusiem un citiem uzbrukumiem.
 10. Diagnosticēt datortehnikas bojājumus un veikt sīkus datortehnikas remontdarbus.
 11. Noformēt dokumentāciju atbilstoši lietvedības normatīvo aktu prasībām.
 12. Izveidot un uzturēt dažādā sarežģītības līmeņa mājaslapas un sistēmas.
 13. Strādāt individuāli un komandā, plānojot un organizējot, kā arī izvērtējot un pilnveidojot savu un citu cilvēku darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus datorsistēmu un datortīklu administratora profesijā.
 14. Patstāvīgi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences.

Sekmīgi absolvējot programmu
Kur varēs strādāt?

Ja izvēlēsies studēt datortīklu administrēšanu, profesionālās darbības lauks būs bezgalīgi plašs, jo neviena valsts institūcija, neviens nopietns individuālais uzņēmums vai banka nevar iedomāties droši strādāt bez kvalificēta datortīklu administratora.

Sekmīgi absolvējot programmu
Kur varēs turpināt studijas?

Pēc absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām. Kā arī izmantot iespēju iestāties vēlākos studiju semestros, piemēram, Daugavpils Universitātē profesionālā bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas” (programmēšanas inženieris).

Studiju kursi

 • Profesionālā terminoloģija svešvalodā
 • Sistēmu administrēšana un uzturēšana
 • Operētājsistēmas un serveru administrēšana
 • Unix saimes OS
 • Informācijas sistēmu aizsardzība
 • Nozares tiesību pamati un standarti
 • Datortīkli un komunikācijas
 • Datoru arhitektūra
 • Ciparu elektronika
 • Tīmekļa vietņu izveide
 • Datu bāzu tehnoloģijas
 • Programmēšanas pamati
 • Tīmekļa tehnoloģijas
 • Cilvēka un datora mijiedarbība
 • Civilā aizsardzība
 • Vides aizsardzība
 • Ekonomikas pamati
 • Diskrētā matemātika
 • Elektroniskās dokumentācijas izveide
 • Kursa projekts
 • Prakse

Prakse (16 nedēļas) notiek uzņēmumos un iestādēs IT jomā pieredzējušu speciālistu vadībā. Prakses mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju studentam praktizēties profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā speciālista darba vidē, vienlaikus apgūstot arī jaunas profesionālajā darbībā nepieciešamas teorētiskās zināšanas saistībā ar konkrēto darba vidi.

Programmas direktors

Mg.sc.comp., lektors Andrejs Radionovs
e-pasts: andrejs.radionovs[at]du.lv