DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteSociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grādsZinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Studiju veids un ilgumspilna laika studijas (P) – 3 gadi
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits 2

Uzņemšanas prasības

 • maģistra grāds ekonomikā, finansēs, uzņemējdarbībā vai vadībzinībās vai tam pielīdzināma augstākā izglītība
 • referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
 • pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)

Studiju programmas mērķis

sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam akadēmiskajam, pētnieciskajam un praktiskajam darbam ekonomikas zinātnē, tās apakšnozarēs “Reģionālā ekonomika” un “Finanses un kredīts” atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības prasībām, kā arī nodrošināt studējošajiem iespēju izstrādāt zinātniski oriģinālu pētniecisko darbu.

Iegūstamie studiju rezultāti

 • padziļināta ekonomikas teorētisko disciplīnu apguve, tajā skaitā:
  • reģionālās attīstības perspektīvas;
  • finanšu tirgus darbība;
 • jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un pētījumu metožu apgūšana;
 • lektora, projekta dalībnieka un studiju darba vadītāja pieredzes apgūšana, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā;
 • piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, semināros;
 • pētniecisko rezultātu noformēšana un iesniegšana publicēšanai zinātniskajos izdevumos;
 • promocijas eksāmenu nokārtošana izvēlētajā zinātņu apakšnozarē un svešvalodā;
 • stažēšanās citās augstskolās un zinātniski pētnieciskajās institūcijās.

Programma tiek īstenota Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedrā un Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā

ar mērķi paaugstināt ekonomiskās analīzes potenciālu Latvijā, palielināt kvalificētu ekspertu skaitu, kuri spētu analizēt būtiskas ekonomiskās un sociālās problēmas, kā arī ieteikt perspektīvus un modernus risinājumus, kas uzlabotu Latvijas valsts pārvaldes darbu un sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām, sekmētu uzņēmējdarbības aktivitāti Latgalē, veicinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu reģionu attīstību.

Doktorantiem ir iespēja

 • piedalīties ikgadējās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un Sociālo zinātņu fakultātē;
 • publicēt savus rakstus Daugavpils Universitātes zinātniskajos žurnālos “Reģionālais Ziņojums”, „Sociālo Zinātņu Vēstnesis” un ikgadējos zinātnisko rakstu krājumos;
 • stažēties Lietuvas, Polijas, Vācijas un citu valstu universitātēs un zinātniskajos institūtos;
 • studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

Programmas direktore

Dr.oec., vad. pētniece Olga Lavriņenko
e-pasts: olga.lavrinenko@du.lv
tālrunis: 65428629