DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteIzglītības un vadības fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds1) profesionālais maģistrs sabiedrības pārvaldē
2) iestāžu vadītājs, profesionālais maģistrs sabiedrības pārvaldē
3) profesionālais maģistrs sabiedrības pārvaldē
4) iestāžu vadītājs, profesionālais maģistrs sabiedrības pārvaldē
Studiju veids un ilgums1) pilna laika studijas – 1 gads 5 mēneši
2) pilna laika studijas – 2 gadi
3) nepilna laika studijas – 2 gadi
4) nepilna laika studijas – 2 gadi 5 mēneši
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits1) pilna laika studijas – 1 gads 5 mēneši – tikai par maksu
2) pilna laika studijas – 2 gadi – 10
3) nepilna laika studijas – 2 gadi – tikai par maksu
4) nepilna laika studijas – 2 gadi 5 mēneši – tikai par maksu

Uzņemšanas prasības

• Pilna laika studijas 1 gads 5 mēneši

2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju – iestāžu/uzņēmu-mu vadītājs. Konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

• Pilna laika studijas – 2 gadi

bakalaura profesionālais grāds ekonomikas, finanšu, vadībzinību, uzņēmējdarbības un/vai 2. līmeņa austākā profesionālā izglītība uzņēmumu un iestāžu vadībā vismaz 160KP apjomā (programmas apjoms 60KP); – Augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vismaz 120KP apjomā (programmas apjoms 80KP);

• Nepilna laika studijas – 2 gadi

2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju – iestāžu/uzņēmu-mu vadītājs

• Nepilna laika studijas – 2 gadi 5 mēneši

augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība

Studiju programmas mērķis un uzdevumi

izglītot starptautiskiem un Latvijas valsts kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus valsts un pašvaldību civildienestam, kuri ir spējīgi uzturēt un attīstīt civildienesta struktūru un funkciju realizēšanu un attīstību saskaņā ar Latvijas valsts interesēm; piedāvāt Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu darbības sfērai būtisku un tās attīstību veicinošu saturu, kas dos iespēju izveidot viengabalainu teorētisku skatījumu par valsts pārvaldes struktūras un funkciju būtību un attīstīs profesionālo vajadzību kritiski vērtēt un izvērtēt savu darbību un lēmumus plašākā Latvijas valsts un ES attīstības tendenču kontekstā; veicināt profesionālo spēju attīstību realizēt profesionālās funkcijas Valsts un pašvaldību pārvaldes struktūrās un iesaistīties šīs sfēras politikas un tās realizēšanas prakses pilnveidošanā.

Studiju programmas saturs

mūsdienu organizāciju un iestāžu vadība; ilgtspējīgas attīstības stratēģijas realizēšana sabiedrībā; vadības psiholoģija; darbs ar personālu un personāla mijiedarbības process; darba tiesības; publiskās pārvaldes reformas; projektu izstrāde un vadība; valsts pārvaldes ētika; saskarsmes psiholoģija; ES pamatnostādnes u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • turpināt studijas doktorantūrā vadībzinātnē (uzņēmējdarbības vadības, sabiedrības vadības un izglītības vadības apakšnozarēs);
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes, realizējot valsts, pašvaldības iestāžu un dažāda veida uzņēmumu vadības un attīstības darbu.

Programmas direktore

Dr.psych., asociētā profesore Irēna Kokina
e-pasts: irena.kokina@du.lv
tālrunis: 65428209; 65428636