DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu maģistrs fizikā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

 • bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) fizikā vai matemātikā;
 • bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs, kurā apgūti fizikas nozares studiju kursi ne mazāk kā 5 kredītpunktu apjomā un matemātikas nozares studiju kursi ne mazāk kā 4 kredītpunktu apjomā; – konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīm

Studiju programmas mērķis

veicināt fizikas zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai orientētos mūsdienu fizikas un tehnikas sasniegumos un veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā fizikas nozarē, dot labas zināšanas teorētiskajā fizikā, kondensētas vielas fizikā, optikā, eksperimentālajā fizikā un citos attiecīgās apakšnozares studiju programmu kursos, apgūt fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas, padziļināt maģistrantu izpratni par fizikas lomu mūsdienu zinātnē, tehnikā un tautsaimniecībā, veicināt konkurētspēju turpmākajās studijās doktorantūrā.

Studiju programmas saturs

Jauna Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes kopīga maģistra studiju programma piedāvā tev iespēju kļūt par pieprasītu specialistu fizikas jomā! Studējot šajā programmā, tu iegūsi aktuālas zināšanas par nanotehnoloģijām, nanomateriāliem, optiku un lāzeriem, robotiku, vakuumiekārtu darbošanās principiem un pētījumu veikšanas metodēm. Programmā ir paredzēta prakse laboratorijās, kuras gaitā tu apgūsi prasmes strādāt ar zinātniskām un rūpnieciskām iekārtām, prasmi plānot un veikt eksperimentus, piedalīsies aktuālu fizikas pētījumu procesā.

Studiju laikā studējošais var

 • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi;
 • studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
 • izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
 • veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
 • darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs);
 • iesaistīties zinātniskajā darbībā modernā Gunta Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centrā, strādāt ar atomspēka mikroskopu, elektronmikroskopu, konfokālo skenējošo mikroskopu, optiskajiem mikroskopiem, spektrofotometriem, veidot plānas kārtiņas, nanostruktūras, kvantu punktus,  veikt rentgenstruktūranalīzes pētījumus.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt studijas doktorantūrā doktora studiju programmā „Cietvielu fizika”;
 • kļūt par zinātnieku fizikas jomā un veikt pētījumus Latvijas valsts un Eiropas institūtos un universitātēs;
 • kļūt par augsto tehnoloģiju specialistu un pielietot savas zināšanas augstu tehnoloģiju uzņēmumos un rūpnīcās;
 • Kā arī turpināt pilnveidot savas profesionālas zināšanas un prasmes, iestājoties doktorantūrā.

Programmas direktors

Mg.phys. VALDIS MIZERS
e-pasts: valdis.mizers@du.lv