DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu maģistrs fizikā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības:

 • bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) fizikā vai matemātikā;
 •  bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kurā apgūti fizikas nozares studiju kursi ne mazāk kā 5 kredītpunktu apjomā un matemātikas nozares studiju kursi ne mazāk kā 4 kredītpunktu apjomā, kuru apguvi apliecina diploms vai citi izglītības dokumenti.

Konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi, ārvalstu reflektantiem angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.

Studiju programmas mērķis

sagatavot augsti kvalificētus un starptautiski konkurētspējīgus maģistra līmeņa fizikas speciālistus darba tirgum, nodrošinot iespēju studiju laikā specializēties Latvijai raksturīgās fizikas apakšnozarēs ar augstu pētniecisko un inovāciju potenciālu un stimulējot starpnozaru kompetences apguvi.

Studiju programmas saturs

Jauna Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes kopīga maģistra studiju programma piedāvā tev iespēju kļūt par pieprasītu specialistu fizikas jomā! Studējot šajā programmā, tu iegūsi aktuālas zināšanas par nanotehnoloģijām, nanomateriāliem, optiku un lāzeriem, robotiku, vakuumiekārtu darbošanās principiem un pētījumu veikšanas metodēm. Programmā ir paredzēta prakse laboratorijās, kuras gaitā tu apgūsi prasmes strādāt ar zinātniskām un rūpnieciskām iekārtām, prasmi plānot un veikt eksperimentus, piedalīsies aktuālu fizikas pētījumu procesā.

Studiju programmas uzdevumi      

Studiju programmas mērķa sasniegšanai ir pakārtoti sekojoši uzdevumi:

 • Veicināt studentu izaugsmi par nozares speciālistiem, nodrošinot iespēju bakalaura programmā apgūtās zināšanas un prasmes papildināt izvēlētajā fizikas specializācijā.
 • Nodrošināt studentiem iespēju zinātniskā vadītāja vadībā gūt pieredzi patstāvīgu pētījumu veikšanā.
 • Padziļināt studentu zinātniskās pētniecības prasmes un kompetenci pētāmo problēmu analīzē.
 • Attīstīt studējošo kritisko un radošo domāšanu, spriešanas un lēmumu pieņemšanas spējas, prasmes izmantot iegūtās zināšanas un kompetences fizikas un starpnozaru pētījumos.
 • Nodrošināt studiju programmas ierobežotās izvēles daļas elastīgumu, sekojot darba tirgus prasībām.
 • Nodrošināt efektīvu un kontrolējamu plānoto programmas rezultātu sasniegšanu.

Studiju laikā studējošais var

 • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi;
 • studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
 • izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
 • veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
 • darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs);
 • iesaistīties zinātniskajā darbībā modernā Gunta Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centrā, strādāt ar atomspēka mikroskopu, elektronmikroskopu, konfokālo skenējošo mikroskopu, optiskajiem mikroskopiem, spektrofotometriem, veidot plānas kārtiņas, nanostruktūras, kvantu punktus,  veikt rentgenstruktūranalīzes pētījumus.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

 • turpināt studijas doktorantūrā doktora studiju programmā „Cietvielu fizika”;
 • kļūt par zinātnieku fizikas jomā un veikt pētījumus Latvijas valsts un Eiropas institūtos un universitātēs;
 • kļūt par augsto tehnoloģiju specialistu un pielietot savas zināšanas augstu tehnoloģiju uzņēmumos un rūpnīcās;
 • Kā arī turpināt pilnveidot savas profesionālas zināšanas un prasmes, iestājoties doktorantūrā.

Programmas direktors

Mg.phys. VALDIS MIZERS
e-pasts: valdis.mizers@du.lv

Uzņemšanas komisijas tālr. 65421198, 26330381