DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteIzglītības un vadības fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādskarjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists, profesionālais maģistrs izglītības zinātnē
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits5

Uzņemšanas prasības

  • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar skolotāja kvalifikāciju vai cita akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un 1 gada darba pieredze konsultēšanā un/vai darbā ar jaunatni, ko apliecina izziņa;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programmas mērķis

nodrošināt studentiem iespēju iegūt maģistra profesionālo grādu izglītībā un veidot kompetences, kuras ļauj profesionāli veikt karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista pienākumus.

Studiju programmas uzdevumi

−   Veicināt teorētisko atziņu un praktiskās darbības pieredzes integrētu izmantošanu sociālajai videi un darba tirgum atbilstošas karjeras konsultēšanas un jaunatnes lietu vadības jautājumos;
−    Sekmēt karjeras konsultēšanas un jaunatnes lietu vadības metodiskās pieredzes apguvi, līdzdalību karjeras un jaunatnes lietu politikas izstrādē un tās īstenošanā, pilnveidojot kompetences to kritiski izvērtēt, pilnveidot un izmantot  profesionālajā darbībā;
−   Nodrošināt zinātniskās pētniecības kompetenču apguvi, pētījumu rezultātu izmantošanas iemaņas ilgtspējīgas nacionālās tautsaimniecības attīstībai;
−   Rosināt studējošo personības potenciāla pašrealizāciju mūžizglītības aspektā, paaugstinot viņu konkurētspēju mainīgos sociālajos un ekonomiskajos apstākļos, un starptautiskajā darba tirgū.

Studiju programmas saturs

karjeras attīstības teorija; konsultēšanas teorija un metodika; jaunatnes darba organizēšana; kultūras un sociālā integrācija; organizāciju kultūra un profesionālā ētika; stratēģiskā plānošana un resursu vadība; pētījumu metodoloģija un organizācija; maģistra darba izstrāde; u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja 

iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, profesionāli veicot karjeras konsultanta un/ vai jaunatnes lietu speciālista pienākumus

Programmas direktore

Dr. paed., pētniece Mārīte Kravale–Pauliņa
e-pasts: marite.kravale@du.lv
tālrunis: 65428636