DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grādsZinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

 • maģistra grāds tiesību zinātnē, policijas tiesībās, kriminālistikā vai operatīvajā darbībā;
 • referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
 • pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)

Studiju programmas mērķis

sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus Juridiskajā zinātnē, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu tiesību svarīgākās problēmas.

Studiju programmas uzdevumi:

 • sniegt programmā studējošajiem mūsdienu juridiskās zinātnes līmenim atbilstošas zināšanas Krimināltiesību, Policijas tiesību, Kriminālistikas un Operatīvās darbības teorijas  apakšnozarēs;
 • apgūt mūsdienu juridiskās pētniecības metodes;
 • praktizēties zinātniskā un studiju darba vadīšanai augstskolā;
 • radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai – iespējas strādāt bibliotēkā, izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, regulāri piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un pētniecības centros;
 • nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai

Iegūstamie studiju rezultāti

Zināšanas par

 • Tiesību piemērošanas loģiski tiesiskiem pamatiem;
 • Valsts dienestu darbības organizācijas teorētiskiem pamatiem;
 • Jaunākajiem informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmieniem.

Prasmes

 • Veikt ar pētījuma tēmu saistītos kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus;
 • Kritiski analizēt iegūtos rezultātus un sagatavot prezentēšanai starptautiskās konferencēs.

Kompetenci

 • Risināt nozīmīgus pētnieciskus un inovatīvus uzdevumus;
 • Ģenerēt jaunas idejas un juridiskās konstrukcijas, kā arī izstrādāt to realizācijas mehānismus, veidojot jaunu zināšanu bāzi.

Doktorantiem ir iespēja

 • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
 • publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
 • piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
 • iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
 • piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē.

Programmas direktors:

Dr.iur., profesors Vitolds Zahars
e-pasts: vitoldszahars@yahoo.com
tālrunis: 29666204