DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu maģistrs vēsturē un arheoloģijā
Studiju veidsPilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē, filozofijā, teoloģijā; sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā, politoloģijā, antropoloģijā, dzimtes studijās un citās ar vesturi saistītās disciplīnās vai tam pielīdzināma 2. līmeņa  profesionālā augstākā izglītība;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programmas mērķis

veicināt un organizēt studējošo patstāvīgo darbu vēstures un kultūras vēstures padziļinātajā teorētiskajā apguvē un iegūto zināšanu un prasmju pielietošanā patstāvīgā zinātniskās pētniecības darbā noteiktu problēmu risināšanai, tādējādi sagatavot akadēmiska līmeņa vēstures un kultūras vēstures speciālistus ar dziļām teorētiskām un metodoloğiskām zināšanām, spējīgus veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu un turpināt studijas doktorantūrā.

Studiju programmas saturs

vēstures filozofijas pamati; dažādu vēstures un kulturoloģijas metodoloģiju specifika; historiogrāfijas virzieni un koncepcijas; 20.–21. gs. kultūras vēstures problēmas; mūsdienu mākslas estētika; reģionālistikas pamati; daudzpusīgas vēsturnieka pētnieka iemaņas, t. sk. arhīvistikā, arheogrāfijā, mutvārdu vēsturē, vēsturiskajā informātikā u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • turpināt studijas doktorantūrā studiju programmā “Vēsture”.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes vidējās un augstākās izglītības iestādēs, arhīvos, muzejos, masu saziņas līdzekļos, varas un pārvaldes institūcijās u.c.

Programmas direktore

Ph. D Maija Grizāne
e-pasts: maija.grizane@du.lv