DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Skolotājs

FakultāteIzglītības un vadības fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsProfesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija
Studiju veids un ilgumspilna laika studijas (P) – 4 gadi
nepilna laika studijas (N) – 4,5 gadi
Studiju kursu aprakstiPilna laika studiju kursu apraksti
Nepilna laika studiju kursu apraksti

Studējošajiem tiek piedāvāts izvēlēties vienu no īstenojamiem moduļiem – mācību jomām:

– pilna laika klātienes studijas

Veselība un fiziskā aktivitāte

Mūzika

Sociālās zinības un vēsture

Matemātika

Dizains un tehnoloģijas un Angļu valoda

Dizains un tehnoloģijas un Krievu valoda kā svešvaloda

Dizains un tehnoloģijas un Latviešu valodā kā otrā un kā svešvaloda

Datorika un Angļu valoda

Datorika un Krievu valoda kā svešvaloda

Datorika un Latviešu valodā kā otrā un kā svešvaloda

Datorika un Dizains un tehnoloģijas

Fizika un Datorika

Datorika un Matemātika.

– nepilna laika klātienes studijas:

Krievu valoda un literatūra

Latviešu valoda un literatūra

Veselība un fiziskā aktivitāte.

Uzņemšanas prasības:

  1. Vidējā izglītība
  2. Sekmīgs vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai STIP svešvalodā)
  3. Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme izvēlētās studiju jomas profilējošos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm, izņemot, ja šajā mācību priekšmetā kārtots CE un iegūts sekmīgs vērtējums:

– datorikas skolotājs: gada atzīme informātikā vai datorikā, vai digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā;

– dizaina un tehnoloģiju skolotājs: gada atzīme mājsaimniecībā vai vizuālajā mākslā, vai informātikā;

– sociālo zinību un vēstures skolotājs: gada atzīme Latvijas un pasaules vēsturē;

– krievu valodas un literatūras skolotājs: gada atzīme krievu valodā;

– latviešu valodas un literatūras skolotājs: gada atzīme latviešu valodā un literatūrā;

– veselības un fiziskās aktivitātes skolotājs: gada atzīme sportā;

– mūzikas skolotājs: gada atzīme mūzikā.

4. Iestājpārbaudījums (Skolotāja profesijas izvēles pamatojums): mutisks un rakstveida

Studiju programmas mērķis:

Nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences  attīstību atbilstīgi profesijas standartam ’’Skolotājs’’ studējošā izvēlētajās mācību jomās

Studiju laikā Tu apgūsi:

Vispārizglītojošos studiju kursus, ieskaitot skolotāja profesionālās darbības pamatus, civilās un vides aizsardzības kursu, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, IT, kas sekmēs profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamo profesionālo zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību un kompetences pilnveidi.

Izglītības zinātnes – nozares kursus t.sk. sociāli emocionālo mācīšanos, mācību darba plānošanu, vadīšanu un vērtēšanu, piedāvājot skolotājam starpdisciplināru redzējumu katras mācību jomas metodikā, klases darba vadīšanā, iekļaujošajā un speciālajā izglītībā, ieplānojot asistenta prakses uzdevumus, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu saistību ar darba vidi.

Izvēlētās jomas mācību priekšmetu satura un metodikas integrētās apguves studiju kursus, kas  nodrošina iespēju konsekventi apgūt profesionālās kompetences no dažādām jomām.

Skolotāja prakses, kas plānotas piecās daļās, katrai daļai koncentrējoties uz Skolotāja profesijas standarta profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu veikšanu.

Izstrādāsi un aizstāvēsi trīs studiju darbus, divus visām apakšprogrammām kopīgajā daļā un vienu izvēlētās mācību priekšmeta jomas daļā.

Studiju programmas noslēgumā kārtosi noslēguma pārbaudījumus – bakalaura darba aizstāvēšanu un kvalifikācijas eksāmenu, kas apliecinās iegūto skolotāja profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

Strādāt izglītības iestādēs dažādās izglītības pakāpēs, atbilstoši apgūtajiem izvēlētās jomas mācību priekšmetiem

Programmas direktore:
Dr.psych., docente Aļona Korniševa
e-pasts: alona.korniseva@du.lv
tālrunis: 654 28636