DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Skolotājs

FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsprofesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija
Studiju veids un ilgumspilna laika studijas (P) – 4 gadi
nepilna laika studijas (N) – 4,5 gadi
Studiju kursu aprakstiPilna laika studiju kursu apraksti
Nepilna laika studiju kursu apraksti

Studējošajiem tiek piedāvāts izvēlēties vienu no pilna laika studiju īstenojamiem moduļiem – mācību jomām:

Pilna laika studijas:Budžeta vietas
Mūzika5
Sociālā un pilsoniskā joma5
Veselības un fiziskās aktivitātes joma;25
Matemātika5
Dizains un tehnoloģijas un angļu valoda5
Dizains un tehnoloģijas un datorika5
Dizains un tehnoloģijas un latviešu valoda kā ortā un kā svešvaloda5
Datorika un angļu valoda5
Datorika un dizains un tehnoloģijas5
Datorika un latviešu valoda kā ortā un kā svešvaloda5
Fizika un datorika5
Datorika un matemātika5
Latviešu valoda un literatūra5
Fizika un matemātika5
Bioloģija un dabaszinātnes5
Bioloģija un angļu valoda5
Ģeogrāfija un bioloģija5
Ģeogrāfija un dabaszinātnes5
Ķīmija un bioloģija5
Ķīmija un dabaszinātnes5
Nepilna laika studijasMaksas vietu skaits
Veselība un fiziskā aktivitāte15

Uzņemšanas prasības:

  1. Vidējā izglītība
  2. Sekmīgs vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai STIP svešvalodā)
  3. Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme izvēlētās studiju jomas profilējošos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm, izņemot, ja šajā mācību priekšmetā kārtots CE un iegūts sekmīgs vērtējums:

Kopējā konmkursa punktu summa veidojas no:

Studiju programmas mērķis:

Nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences  attīstību atbilstīgi profesijas standartam ’’Skolotājs’’ studējošā izvēlētajās mācību jomās

Studiju laikā Tu apgūsi:

Vispārizglītojošos studiju kursus, ieskaitot skolotāja profesionālās darbības pamatus, civilās un vides aizsardzības kursu, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, IT, kas sekmēs profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamo profesionālo zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību un kompetences pilnveidi.

Izglītības zinātnes – nozares kursus t.sk. sociāli emocionālo mācīšanos, mācību darba plānošanu, vadīšanu un vērtēšanu, piedāvājot skolotājam starpdisciplināru redzējumu katras mācību jomas metodikā, klases darba vadīšanā, iekļaujošajā un speciālajā izglītībā, ieplānojot asistenta prakses uzdevumus, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu saistību ar darba vidi.

Izvēlētās jomas mācību priekšmetu satura un metodikas integrētās apguves studiju kursus, kas  nodrošina iespēju konsekventi apgūt profesionālās kompetences no dažādām jomām.

Skolotāja prakses, kas plānotas piecās daļās, katrai daļai koncentrējoties uz Skolotāja profesijas standarta profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu veikšanu.

Izstrādāsi un aizstāvēsi trīs studiju darbus, divus visām apakšprogrammām kopīgajā daļā un vienu izvēlētās mācību priekšmeta jomas daļā.

Studiju programmas noslēgumā kārtosi noslēguma pārbaudījumus – bakalaura darba aizstāvēšanu un kvalifikācijas eksāmenu, kas apliecinās iegūto skolotāja profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

Strādāt izglītības iestādēs dažādās izglītības pakāpēs, atbilstoši apgūtajiem izvēlētās jomas mācību priekšmetiem

Programmas direktore:
Dr.psych., docente Aļona Korniševa
e-pasts: alona.korniseva@du.lv
tālrunis: 654 28636