DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Skolotājs

FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grādsprofesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikācija
Studiju veids un ilgumspilna laika studijas (P) – 4 gadi
nepilna laika studijas (N) – 4 gadi 6 mēneši
Studiju kursu aprakstiPilna laika studiju kursu apraksti
Nepilna laika studiju kursu apraksti

Studējošajiem tiek piedāvāts izvēlēties vienu no pilna laika studiju īstenojamiem moduļiem – mācību jomām:

Pilna laika studijas:
Mūzika
Matemātika
Sociālā un pilsoniskā joma
Veselība un fiziskā aktivitāte
Latviešu valoda un literatūra
Angļu valoda un Vācu valoda
Fizika un Matemātika
Fizika un Datorika
Dizains un tehnoloģijas un Angļu valoda
Dizains un tehnoloģijas un Datorika
Datorika un Angļu valoda
Datorika un Dizains un tehnoloģijas
Datorika un Matemātika
Bioloģija un Dabaszinības
Bioloģija un Angļu valoda
Ģeogrāfija un Bioloģija
Ģeogrāfija un Dabaszinības
Ķīmija un Bioloģija
Ķīmija un Dabaszinības
Nepilna laika studijas:
Matemātika
Sociālā un pilsoniskā joma
Veselība un fiziskā aktivitāte
Latviešu valoda un literatūra
Angļu valoda un Vācu valoda
Fizika un Matemātika
Fizika un Datorika
Dizains un tehnoloģijas un Angļu valoda
Dizains un tehnoloģijas un Datorika
Datorika un Angļu valoda
Datorika un Dizains un tehnoloģijas
Datorika un Matemātika
Bioloģija un Dabaszinības
Bioloģija un Angļu valoda
Ģeogrāfija un Bioloģija
Ģeogrāfija un Dabaszinības
Ķīmija un Bioloģija
Ķīmija un Dabaszinības

Uzņemšanas prasības:

  1. Vidējā izglītība
  2. Sekmīgs vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai STIP svešvalodā)
  3. Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme izvēlētās studiju jomas profilējošos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm, izņemot, ja šajā mācību priekšmetā kārtots CE un iegūts sekmīgs vērtējums:

Kopējā konmkursa punktu summa veidojas no:

Studiju programmas mērķis:

Nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences  attīstību atbilstīgi profesijas standartam ’’Skolotājs’’ studējošā izvēlētajās mācību jomās

Studiju laikā Tu apgūsi:

Vispārizglītojošos studiju kursus, ieskaitot skolotāja profesionālās darbības pamatus, civilās un vides aizsardzības kursu, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, IT, kas sekmēs profesionālās darbības uzdevumu izpildei nepieciešamo profesionālo zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību un kompetences pilnveidi.

Izglītības zinātnes – nozares kursus t.sk. sociāli emocionālo mācīšanos, mācību darba plānošanu, vadīšanu un vērtēšanu, piedāvājot skolotājam starpdisciplināru redzējumu katras mācību jomas metodikā, klases darba vadīšanā, iekļaujošajā un speciālajā izglītībā, ieplānojot asistenta prakses uzdevumus, tādējādi nodrošinot nepārtrauktu saistību ar darba vidi.

Izvēlētās jomas mācību priekšmetu satura un metodikas integrētās apguves studiju kursus, kas  nodrošina iespēju konsekventi apgūt profesionālās kompetences no dažādām jomām.

Skolotāja prakses, kas plānotas piecās daļās, katrai daļai koncentrējoties uz Skolotāja profesijas standarta profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu veikšanu.

Izstrādāsi un aizstāvēsi trīs studiju darbus, divus visām apakšprogrammām kopīgajā daļā un vienu izvēlētās mācību priekšmeta jomas daļā.

Studiju programmas noslēgumā kārtosi noslēguma pārbaudījumus – bakalaura darba aizstāvēšanu un kvalifikācijas eksāmenu, kas apliecinās iegūto skolotāja profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

Strādāt izglītības iestādēs dažādās izglītības pakāpēs, atbilstoši apgūtajiem izvēlētās jomas mācību priekšmetiem

Programmas direktore:
Dr.psych., docente Aļona Korniševa
e-pasts: alona.korniseva@du.lv
tālrunis: 654 28636