DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteDabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādsdabaszinātņu maģistrs matemātikā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Budžeta / maksas vietu skaits3/-

Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds matemātikā vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība matemātikas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programma dod iespēju

turpināt matemātisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai varētu veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā matemātikas jomā; sniegt zināšanas vispārīgajā topoloģijā, funkcionālanalīzē, parciālo diferenciālvienādojumu teorijā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijā un to izmantošanu zinātniski pētnieciskajā darbā; padziļināt izpratni par tehnoloģisko, sabiedrisko un dabaszinātnisko procesu matemātisko modelēšanu.

Studiju programmas saturs

funkcionālanalīze; elementārās matemātikas speciālās metodes; parasto diferenciālvienādojumu teorijas pamati; diskrētā matemātika; speciālo datorprogrammu izmantošana matemātikā; parciālie diferenciālvienādojumi; funkciju teorija/ģeometrija/ topoloģija/matemātikas didaktika; maģistra darba izstrāde; u.c.

Studiju laikā studējošais var

  • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi;
  • studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
  • izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
  • veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
  • darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs);
  • iesaistīties zinātniskajā darbībā Matemātisko pētījumu centrā.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas doktorantūrā.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.

Programmas direktore

Dr. math., asociētā profesore Ināra Jermačenko
e-pasts: inara.jermacenko@du.lv
tālrunis: 65422302