DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Archive of Social Sciences Bulletin

dalies:
drukā:

2022

Sociālo zinātņu vēstnesis 2022 (1) 34
DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2022.1

RAKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

Viktorija Šipilova, Vladimir Menshikov, Jurijs Baltgailis

ADJUSTING INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF BANKS TO CLIMATE CHANGE AND RISKS

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2022.1(1)

Jānis Kudiņš, Anita Kokarēviča, Vera Komarova, Irēna Kokina

Vai gados vecāki darbinieki ir NOderīgi ekonomikai?

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2022.1(2)

Edmunds Čižo, Zane Zeibote, Nataļja Seļivanova-Fjodorova

NEVIENLĪDZĪGAS BAGĀTĪBU SADALES TRAJEKTORIJAS 21. GADSIMTA SĀKUMĀ

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2022.1(3)

Valdis Jukšs, Dzintra Iliško, Anita Kokarēviča, Irēna Kokina, Jeļena Davidova

DARBINIEKU PROFESIONĀLĀ attīstība UN TĀS LOMA Mūsdienu PASAULES VALSTU EKONOMISKAJĀ VEIKTSPĒJĀ

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2022.1(4)

Ивета Миетуле, Вера Комарова, Елена Лонская, Илута Арбидане, Лиените Литавниеце

ОТНОШЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ К УДАЛЁННОЙ ЗАНЯТОСТИ: СИТУАЦИЯ В ЛАТВИИ

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2022.1(5)

Jānis Teivāns-Treinovskis, Igors Trofimovs

SUDDENNESS FACTOR IN CRIMINAL INVESTIGATION PROCESS

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2022.1(7)

2021

Sociālo zinātņu vēstnesis 2021 (2) 33
DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.2

RAKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

Socioloģija / Sociology / Социология

Feliciana Rajevska, Katrīne Kūkoja

THE DYNAMICS OF VALUES IN LATVIAN SOCIETY | Vērtību dinamika Latvijas sabiedrībā | Динамика ценностей в латвийском обществе

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.2(1)

Вера Комарова, Динара Тутаева, Тамар Какутия

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ЛАТВИИНА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ РЕСУРСОВ И ИХ КАПИТАЛИЗАЦИИ | Resursu un to kapitalizācijas mērīšanā balstīta sociālo šķiru izpēte Latvijā | Latvian social classes’ investigation based on the measurement of the resources and their capitalization

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.2(2)

Ekonomika / Economics / Экономика

Viktorija Šipilova, Melina Seydaliyeva, Anastasiia Simakhova

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AS SOCIAL ASPECT FOR BRANDING STRATEGY | Vides ilgtspēja kā zīmola stratēģijas sociālais aspekts | Экологическая устойчивость как социальный аспект стратегии брендинга

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.2(3)

Yuri Kochetkov, Elena Sventitskaya

RISKS IN LATVIAN SMALL BUSINESS | Riski Latvijas mazajā uzņēmējdarbībā | Риски в малом предпринимательстве Латвии

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.2(4)

Anita Kokarēviča, Vera Komarova, Inta Ostrovska, Marina Nette

Ražošanas izaugsme un telpiskā nevienlīdzība mūsdienu pasaulē | Production growth and spatial inequality in the modern world | Рост производства и пространственное неравенство в современном мире

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.2(5)

Наталья Селиванова-Фёдорова, Лиене Лейкума-Римицане, Сергей Игнатьев, Борис Хейманис

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТАЛАНТ ДВИГАТЕЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА? | Vai talants ir valstu ekonomikas attīstības dzinējs mūsdienu pasaulē? | Is talent the engine of countries’ economic development in the modern world?

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.2(6)

Tiesību zinātne / Law / Юриспруденция

Anatolijs Kriviņš

CHANGES of the corruption level in public procurement IN Latvia | Korupcijas līmeņa izmaiņas publiskajos iepirkumos Latvijā | Изменения уровня коррупции в публичных закупках в Латвии

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.2(7)


Sociālo zinātņu vēstnesis 2021 (1) 32
DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1

RAKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

Socioloģija / Sociology / Социология

Aleksandrs Ivanovs

THE IMPACT OF METAHISTORY ON ETHNIC IDENTITY: THE CASE OF THE LATVIAN DIASPORA IN THE SOVIET UNION IN THE 1920s–1930s | Metavēstures ietekme uz etnisko identitāti: latviešu diasporas piemērs Padomju Savienībā 1920.-1930. gados | Влияние метаистории на этническую идентичность: на примере латышской диаспоры в Советском Союзе в 1920-х-1930-х годах

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(1)

Вера Комарова, Светлана Королёва

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ СОЗДАНИЯ, ПЕРЕВОДА И ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ 1990-х, 2000-х и 2010-х ГОДОВ | 1990. gados, 2000. gados un 2010. gados izdoto ekonomikas mācību grāmatu veidošanas, tulkošanas un uztveres sociālais konteksts | Social context of creation, translation and perception of textbooks on economics of the 1990s, 2000s and 2010s

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(2)

Ekonomika / Economics / Экономика

Наталья Селиванова-Фёдорова, Динара Тутаева, Татьяна Рогова

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ И ВНУТРИ СТРАН: ГДЕ ОНИ СИЛЬНЕЕ В XXI ВЕКЕ | Ekonomiskās atšķirības starp valstīm un to iekšienē: kur tās ir lielākas 21. gadsimtā? | Economic differences between countries and within them: where are they bigger in the XXI century?

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(3)

Jurijs Kočetkovs, Jeļena Sventicka

PAŠNODARBINĀTĪBAS ĪPATNĪBAS LATVIJĀ | Characteristics of self-employment in Latvia |Особенности самозанятости в Латвии

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(4)

Jānis Kudiņš, Irēna Kokina

ECONOMIC INEQUALITY AMONG OLDER PEOPLE IN THE EUROPEAN UNION | Ekonomiskā nevienlīdzība gados vecāku cilvēku vidū Eiropas Savienībā | Экономическое неравенство среди пожилых людей в Европейском союзе

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(5)

ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Zinātniskie projekti / Scientific projects / Научные проекты

Inta Ostrovska, Baiba Rivža, Ludmila Aleksejeva, Ilona Maksimčika

TŪRISMA NOZARES IZAICINĀJUMI LATGALĒ COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(6)

Aizstāvētie promocijas darbi / Defended doctoral theses /

Защищённые докторские диссертации

Olga Arhipova

VARIATĪVO MODUĻU SISTĒMA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU PROFESIONĀLAJĀ PILNVEIDĒ | VARIATIVE MODULE SYSTEM IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | OF THE HEADS OF GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS | PDF

Edmunds Čižo

EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTU FINANŠU ATTĪSTĪBAS IZMAIŅU IETEKME UZ EKONOMISKO IZAUGSMI LAIKA PERIODA NO 1995. GADA LĪDZ 2017. GADAM | Influence of CHANGES IN THE FINANCIAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES on their ECONOMIC GROWTH IN THE PERIOD  1995-2017 | PDF

2020

Sociālo zinātņu vēstnesis 2020 (2) 31
DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2

RAKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

Socioloģija / Sociology / Социология

Vaida Tretjakova, Margarita Gedvilaitė-Kordušienė, Gražina Rapolienė

Women’s Pathways to Childlessness in Lithuania | Sieviešu bezbērnotības fenomens Lietuvā | Феномен женской бездетности в Литве | PDF

Владимир Меньшиков

СОЦИОЛОГИ О МЕНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛЬНОСТИ | Sociologi par mainīgo socialitāti | Sociologists on a changing sociality

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(2)

Вера Комарова, Милана Колесниченко

ИСКУССТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ: ПРЕДПОСЫЛКА ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ? | Mākslīgā socialitāte: cilvēka un mašīnas mijiedarbības priekšnoteikums vai rezultāts? | Artificial sociality: is it a prerequisite or a result of human-machine interaction?

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(3)

Ekonomika / Economics / Экономика

Edgars Stals, Zhanna Tsaurkubule, Rita Konstante, Artis Alksnis

EVALUATION OF THE TECHNICAL EFFICIENCY OF LATVIA’S MUNICIPAL LONG-TERM CARE CENTRES FOR THE ELDERLY | Latvijas pašvaldību vecu cilvēku sociālās aprūpes centru tehniskās efektivitātes novērtējums | Оценка технической эффективности учреждений длительного ухода за пожилыми людьми в самоуправлениях Латвии

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(4)

Jurijs Kočetkovs, Jeļena Sventicka

MAZĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS STĀVOKLIS LATVIJĀ | The state of small business in Latvia | Состояние малого предпринимательства в Латвии | PDF

Viktorija Šipilova, Vladimir Menshikov, Jurijs Baltgailis

THE PLACE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES WITHIN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF BANKS AND THEIR EVALUATION | Finanšu tehnoloģiju vieta banku institucionālās vides ietvaros un to novērtēšana | Место финансовых технологий в рамках банковской институциональной среды и подходы к их оценке

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(6)

Tiesību zinātne / Law / Юриспруденция

Anton Sorochenko

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR PROJECTS’ IMPLEMENTATION IN THE SPHERE OF SPORT | Publiski privātās partnerības starptautiskā pieredze sporta jomas projektu īstenošanā | Международный опыт публично-частного партнёрства при реализации проектов в сфере спорта | PDF

Inese Gise-Sproģe, Julija Liodorova, Karina Murniece, Irina Voronova

MONEY LAUNDERING INVESTIGATION: THE CASE OF LATVIA | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana: situācija Latvijā | Расследование легализации доходов, полученных преступным путём: ситуация в Латвии

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(8)

Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология

Ina Grasmane, Anita Pipere

SĀKUMSKOLAS VECUMA BĒRNU GARĪGĀ INTELEKTA SKALAS IZSTRĀDE: SATURA PAMATOTĪBAS IZVĒRTĒŠANA | An elaboration of primary school children spiritual intelligence scale: evaluation of content validity | Разработка шкалы духовного интеллекта детей младшего школьного возраста: оценка обоснованности содержания

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.2(9)


Sociālo zinātņu vēstnesis 2020 (1) 30
DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.1

RAKSTI/ARTICLES/СТАТЬИ

Ekonomika/Economics/Экономика

Julija Liodorova, Irina Voronova

FINANCIAL RATIOS FOR DETECTION OF COMPANY’S INSOLVENCY AND BANKRUPTCY FRAUD: SIMILARITIES AND DIFFERENCES | Finanšu rādītāji uzņēmuma maksātnespējas un krāpnieciska bankrota noteikšanai: līdzības un atšķirības | Финансовые показатели для обнаружения неплатёжеспособности и мошеннического банкротства предприятия: сходства и различия

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.1(1)

Вера Комарова, Наталья Селиванова-Фёдорова, Елена Лонская

ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УСПЕШНОСТИ ВНУТРЕННИХ РЕГИОНОВ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА | Likumsakarības Eiropas Savienības valstu iekšējo reģionu veikuma diferenciācijā | Regularities in the performance’s differentiation of the internal regions of the European Union countries

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2020.1(2)

Tiesību zinātne/Law/Юриспруденция

Olena Babinova

LEGISLATION FOR EFFECTIVE FUNCTIONING OF DEMOCRACY: COMPARATIVE ANALYSIS OF UKRAINE AND LATVIA | Likumdošana efektīvai demokrātijas funkcionēšanai: Ukrainas un Latvijas salīdzinošā analīze | Законодательство для эффективного функционирования демократии: сравнительный анализ Украины и Латвии | PDF

Антон Сороченко

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАКУПКИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ | Publiskie iepirkumi kā sabiedriski privātās partnerības attiecību sistēmas komponents Ukrainas likumdošanā | Public procurement procedures as a part of public-private partnership system under the legislation of Ukraine | PDF

ZINĀTNISKĀ DZĪVE / SCIENTIFIC LIFE /НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Aizstāvētie promocijas darbi / Defended doctoral theses/

Защищённые докторские диссертации

Anita Kokarēviča

SMĒĶĒŠANAS EKONOMISKAIS IZVĒRTĒJUMS LATVIJĀ | ECONOMIC ASSESSMENT OF SMOKING IN LATVIA | PDF

Nataļja Seļivanova-Fjodorova

LATVIJAS REĢIONU EKONOMISKĀ DIFERENCIĀCIJA 21. GADSIMTA SĀKUMĀ | ECONOMIC DIFFERENTIATION OF LATVIA’S REGIONS AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY | PDF

2019

Sociālo zinātņu vēstnesis 2019 (2) 29 | PDF

RAKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

Ekonomika / Economics / Экономика

Vladimir Menshikov, Viktorija Šipilova, Jurijs Baltgailis

FACTORS OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ENCOURAGING THE SOUNDNESS OF BANKS: THEIR SELECTION AND ANALYSIS IN THE WORLD COUNTRIES | Banku stabilitāti veicinošie institucionālās vides faktori: to izvēle un analīze pasaules valstīs | Факторы институциональной среды, способствующие устойчивости банков: их выбор и анализ в странах мира

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(1)

Евгений Коршенков, Сергей Игнатьев, Василий Дембовский

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ | Teorētiskais un metodoloģiskais pamatojums ražīguma un produktivitātes izpētei reģionālajā ekonomikā | Theoretical and methodological framework of the investigation of productivity and efficiency in the regional economics

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(2)

Edgars Shtals, Zhanna Tsaurkubule, Rita Konstante

ASSESSMENT OF FUNCTIONAL EFFECTIVENESS OF THE LONG-TERM SOCIAL CARE INSTITUTIONS IN LATVIA’S MUNICIPALITIES BY THE Data Envelopment Analysis METHOD | Latvijas pašvaldību ilglaicīgās sociālās aprūpes iestāžu funkcionālās efektivitātes novērtēšana ar datu čaulas analīzes metodi | Определение функциональной эффективности учреждений длительного социального ухода самоуправлений Латвии методом анализа свёртки данных

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(3)

Tiesību zinātne / Law / Юриспруденция

Irina Gvelesiani

THE COMPARATIVE STUDY OF THE FIDUCIES AND TERMS RELATED TO THEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS | Fiduciju un ar tām saistīto terminu salīdzinošā izpēte: problēmas un risinājumi | Сравнительное изучение фидуциев и связанных с ними терминов: проблемы и решения | PDF

Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология

Anita Pipere, Elīne Vilmane

VOLUNTARY AND INVOLUNTARY CAREER TRANSITIONS: A NARRATIVE STUDY | Brīvprātīgās un piespiedu karjeras pārejas: naratīvais pētījums | Добровольные и принудительные карьерные переходы: нарративное исследование

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(5)

Jevgenija Sivoronova, Aleksejs Vorobjovs

COMPARATIVE ANALYSIS OF EPISTEMOLOGICAL ATTITUDE IN STUDENTS FROM LATVIA AND THE NETHERLANDS TOWARDS THE SOURCES OF KNOWLEDGE | Latvijas un Nīderlandes studentu epistemoloģiskās attieksmes pret zināšanu avotiem salīdzinoša analīze | Сравнительный анализ эпистемологического отношения к источникам знаний у студентов Латвии и Нидерландов

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(6)

Igor Val. Danilov, Sandra Mihailova

SOCIAL INTERACTION SHAPES INFANTS’ EARLIEST LINKS BETWEEN LANGUAGE AND COGNITION | Sociālā mijiedarbība – agrīno saišu veidotāja starp valodu un izziņu zīdaiņiem | Социальное взаимодействие как основа формирования связей между языком и познанием у младенцев

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.2(7)


Sociālo zinātņu vēstnesis 2019 (1) 28 | PDF

RAKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

Socioloģija / Sociology / Социология

Григорий Миненков.
ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ГРАЖДАНСТВА: НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА | Liberal arts education for global citizenship: the case of European Humanities University

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.1(1)

Ekonomika / Economics / Экономика

Mirza Khidasheli, Nikoloz Chikhladze.
FINANCIAL SYSTEM STABILITY THREATS AFTER 2008 ANTI-CYCLICAL POLICIES | Угрозы устойчивости финансовой системы после антициклической политики 2008 года | PDF

Zane Zeibote.
CLUSTERS AS A FACTOR INFLUENCING REGIONAL POLICY AND COMPETITIVENESS | Кластеры как фактор региональной политики и конкурентоспособности

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.1(3)

Tiesību zinātne / Law / Юриспруденция

Arta Snipe.
Separation of ownership and compulsory land lease in Latvia: challEnges and solutions | Разделённая собственность и принудительная аренда земли в Латвии: проблемы и решения

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.1(4)

Laila Vaivode, Saer Ammar.
THE ROLE OF COMMUNICATION IN RESOLUTION OF TERRORISM CRISIS SITUATIONS | Роль коммуникации в разрешении вызванных терроризмом кризисных ситуаций

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.1(5)

Sociālā psiholoģija / Social psychology / Социальная психология

Derya Deniz, Nida Ates
POSTTRAUMATIC STRESS SYMPTOMS AND WORLD ASSUMPTIONS OF PERSONS WITNESSING A TERRORIST ATTACK | Симптомы посттравматического стресса у очевидцев террористических актов и их восприятие мира

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2019.1(6)

Aleksandrs Kolesovs
Adaptation of the Meaning in Life Questionnaire in Latvian | Адаптация «Опросника смысла жизни» на латышский язык | PDF

2018

Sociālo zinātņu vēstnesis 2018 (2) 27 | PDF

AKSTI / ARTICLES / СТАТЬИ

Socioloģija / Sociology / Социология

Meilutė Taljūnaitė, Eduardas Kęstutis Sviklas
MIDDLE CLASSIN THE BALTIC COUNTRIES SINCE 1991 | Vidusšķira Baltijas valstīs kopš 1991. gada | Средний класс в странах Балтии после 1991 года | PDF

Daiva Skuciene
Income Inequality Evaluation in the Baltic COUNTRIES: Public Opinion, Preferencesand Values | Ienākumu nevienlīdzība Baltijas valstīs: sabiedriskā doma, prioritātes un vērtības | Оценка неравенства доходов в странах Балтии: общественное мнение, приоритеты и ценности

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2018.2(2)

Ekonomika / Economics / Экономика

Julija Liodorova, Irina Voronova
INTEGRAL SYSTEM OF FRAUDULENT BANKRUPTCY EVALUATION | Krāpnieciska bankrota novērtēšanas integrālais modelis | Интегрированная модель оценки мошеннического банкротства

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2018.2(3)

Jurijs Baltgailis, Vladimir Menshikov, Viktorija Šipilova
INSTITUCIONĀLĀS VIDES ATTĪSTĪBA UN BANKU STABILITĀTE LATVIJĀ | Development of institutional environment and soundness of banks in Latvia | Развитие институциональной среды и стабильность банков в Латвии

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2018.2(4)

Наталья Селиванова-Фёдорова, Вера Комарова, Юрий Вассерман, Динара Тутаева
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УРОВНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СТРАНАХ МИРА И ИХ РЕГИОНАХ | Tautas attīstības līmeņa diferenciācija pasaules valstīs un to reģionos | Differentiation of the human development level in countries of the world and their regions

DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2018.2(5)


Sociālo zinātņu vēstnesis 2018 (1) 26 | PDF

2007–2017

 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2017 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2017 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2016 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2016 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2015 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2015 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2014 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2014 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2013 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2013 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2012 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2012 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2011 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2011 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2010 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2010 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2009 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2009 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2008 (1) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2007 (2) | PDF
 • Sociālo zinātņu vēstnesis 2007 (1) | PDF