DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Videolekcijas

Daugavpils Universitāte piedāvā profesionāli pilnveidoties jebkurā kursu dalībniekam ērtā laikā, izmantojot videolekciju formātu. Kursu mērķauditorija ir vispārizglītojošo, profesionālo, speciālās izglītības iestāžu pedagogi, vecāki un citi interesenti.

  1. “Darbs ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas” (8 st. x 45 min videolekcija

Kursu mērķauditorija vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogi.

Videolekciju kurss veido izpratni par uzvedību, par uzvedības problēmām, to diagnostiku un uzvedības korekcijas iespējām. Kursu programmas apguves rezultātā kursu klausītāji uzzinās par uzvedību kā psiholoģisku kategoriju, izpratīs skolēnu uzvedības veidošanās un attīstības problēmjautājumus. Spēs patstāvīgi izvērtēt un izmantot savā profesionālajā darbā dažādas metodikas un praktiskās pieejas sociālpsiholoģiskajai iedarbībai uzvedības problēmu risināšanā. Kursu lekcijas pieejamas Daugavpils Universitātes e-studiju vidē MOODLE Mūžizglītības sadaļā. Pēc reģistrēšanās un kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei. Pēc kursu programmas apguves kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību (8 st.) par profesionālo pilnveidi.

Videolekciju kursa docētāja Mg.psych. Rita Orska
RTA lektore, studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja.
Daugavpils Universitātes Mūžizglītības centra docētāja.
  1. “Bērni ar speciālajām izglītības vajadzībām izglītības procesā: garīgās attīstības un garīgās veselības traucējumi” (8 st. x 45 min videolekcijas)

Kursu mērķauditorija vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogi.

Videolekciju kurss veidos izpratni par vispārējās izglītības iestādes un skolotāja darbu, īstenojot iekļaujošu izglītības procesu mācību iestādē. Pedagogi gūs izpratni par dažādu klasisko, aktīvo un netradicionālo darba metožu pielietojumu skolotāja darba kvalitātes uzlabošanai. Kursu programmas klausītāji pilnveidos zināšanas par iekļaujoša mācību procesa īstenošanas pamatnoteikumiem, atbalsta sistēmas darbu izglītības iestādē; pilnveidos prasmes atlasīt un pielietot dažādas, atbilstošas darba metodes, veicinot iekļaujošu izglītības procesu. Kursu lekcijas pieejamas Daugavpils Universitātes e-studiju vidē MOODLE Mūžizglītības sadaļā. Pēc reģistrēšanās un kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei. Pēc kursu programmas apguves kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību (8 st.) par profesionālo pilnveidi.

Videolekciju kursa docētāja Dr.paed., asoc. prof. , Mg.paed. Mārīte Rozenfelde
RTA asociētā profesore. Profesionālās bakalaura  studiju programmas “Speciālā izglītība” un profesionālās maģistra studiju programmas “Speciālā pedagoģija” direkore.
Daugavpils Universitātes viesdocētāja un Daugavpils Universitātes Mūžizglītības centra docētāja.
Latvijas speciālo pedagogu asociācijas priekšsēdētāja.

3. „Konflikti un to risināšana mediācijas ceļā” (4 x 45 min videolekcijas)

Kursu mērķauditorija: pedagogi un citi interesenti

Klausītāji nodarbībās nostiprina zināšanas par konfliktu būtību un par mediācijas pielietošanas efektivitāti konfliktu risināšanā. Negatīvās emocijas ir gan konfliktu cēlonis, gan sekas, gan fons, kas to vēl vairāk padziļina, tāpēc ir svarīgi saprast savas emocijas un izvēlēties sadarbības variantu konfliktu risināšanā. Mediācija trenē izpratni un palīdz atrast izeju konflikta situācijās komunikācijas ceļā.

Videolekciju kursa docētāja Mg.psych. Rita Orska
RTA lektore, studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja.
Daugavpils Universitātes Mūžizglītības centra docētāja

4. “Aktiermākslas meistarklase” (1 x 45 min videolekcija)

Kursu mērķauditorija: pedagogi un citi interesenti

Klausītāji nodarbībās pilnveido zināšanas par publisku uzstāšanos. Kas mums visbiežāk neļauj būt veiksmīgiem publiski uzstājoties? Kā iemācīties no galvas jebkāda apjoma un grūtības tekstu? Kas ir tās bruņas, kas profesionālam aktierim ļauj brīvi un nepiespiesti publiski uzstāties?

Kā panākt, lai ķermenis nenodod mūsu uztraukumu? Videolekcijas sniedz atbildes uz šiem un vēl citiem būtiskiem jautājumiem.

Videolekciju kursa docētājs Gundars Grasbergs
Latvijas Nacionālā teātra aktieris

5. “Sūnu daudzveidība un to loma meža ekosistēmās” (4 x 45 min videolekcijas)

Kursu mērķauditorija: interesenti ar un bez priekšzināšanām.

Kursa programma pilnveido izpratni un sniedz zināšanas par sūnu evolūciju, morfoloģiju, lomu meža ekosistēmu funkcionēšanā un aizsardzību.

Videolekciju kursa docētāja Dr. biol., vad. pētn., asoc. viesprof. Anna Mežaka
Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts

Sīkāka informācija un pieteikšanās: ilze.kacane@du.lv