DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Pedagogu profesionālā pilnveide DU

dalies:
drukā:

Pedagogu tālākizglītības kursu piedāvājums (sertifikāts)

Programmas nosaukumsMērķauditorija
“Pedagoģiskās darbības pamati”
(120 st.)

Pieteikšanās
Programmas mērķauditorija:
Profesionālās izglītības un vispārizglītojošo skolu pedagogi un prakšu vadītāji, interešu izglītības pedagogi, kuriem nav pedagoģiskās izglītības
Mērķis:
Nodrošināt iespēju pedagogiem, kuriem nav pedagoģiskās izglītības, apgūt darbam nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences lietpratībā un darba vidē balstīta izglītības procesa realizēšanai.
Uzdevumi:
Pilnveidot zināšanas par mācību satire plānošanu, mācību procesa īstenošanai izmantojamajiem mācību līdzekļiem, tai skaitā digitālajiem, atbalstu izglītojamajiem un individuālo pieeju.
Pilnveidot prasmes patstāvīgi plānot un organizēt mācību procesu, izvēloties sasniedzamajam rezultātam atbilstošās mācību un vērtēšanas metodes un paņēmienus, pilnveidot prasmi sniegt izglītojamajiem atgriezenisko saiti.
„Skolotāja profesionālās kompetences pilnveidošana pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai” (160 st.)

Pieteikšanās
Programmas mērķauditorija
Vispārizglītojošo skolu pedagogi, kas vēlas strādāt pirmsskolā, bet kuriem nav atbilstošas izglītības.
Mērķis:
nodrošināt iespēju pedagogiem apgūt darbam pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, lai veidotu bērncentrētu vidi un veiksmīgi īstenotu lietpratībā balstītas mācības. 
Uzdevumi:
pilnveidot zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu īpatnībām, pirmsskolas mācību saturu, tā plānošanu un apguvei izmantojamajiem mācību līdzekļiem, tostarp digitālajiem, lietpratībā balstītas izglītības kontekstā;
attīstīt prasmes patstāvīgi plānot un organizēt rotaļnodarbības dažāda pirmsskolas vecuma grupās, izvēloties sasniedzamajam rezultātam atbilstošās mācību un vērtēšanas metodes, paņēmienus un piedāvājot bērnu, tostarp bērnu ar speciālām vajadzībām, atbalstam atbilstošas mācīšanās stratēģijas;
veidot iemaņas caurviju prasmju integrēšanai, vērtībās balstītu un uz tikumu veidošanos orientētu ieradumu iekļaušanai mācību procesā pirmsskolā;
pilnveidot kompetenci bērncentrētas mācību vides veidošanai bērnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstībai pirmsskolā, sniedzot nepieciešamo atbalstu mācību satura apguvē bērniem un viņu vecākiem.
„Pedagoga – karjeras konsultanta darba organizēšanas un vadīšanas pamati”
(120 st.)

Pieteikšanās
Programmas mērķauditorija
Profesionālās izglītības un vispārizglītojošo skolu pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai iegūtu tiesības veikt pedagoga karjeras konsultanta pienākumus.
Mērķis:
pilnveidot pedagogu, karjeras izglītības īstenotāju, profesionālo kompetenci, lai karjeras izglītību varētu veiksmīgi īstenot izglītības iestādē, izvērtējot sociālos, ekonomiskos procesus globālā un lokalā kontekstā.

Uzdevumi:
analītiski izvērtēt karjeras izglītības teorētiskās nostādnes;
veidot izpratni par karjeras konsultēšanas procesu un organizēšanas īpatnībām;
pilnveidot profesionālās kompetences, kas nepieciešamas karjeras izglītības īstenotājam;
apkopot labāko karjeras izglītības īstenotāju pieredzi.
“Pedagogs – karjeras konsultants (individuālās konsultēšanas kompetenču apguvei” (160 st.)

Pieteikšanās
Programmas mērķauditorija
Profesionālās izglītības un vispārizglītojošo skolu pedagogi karjeras konsultanti, kas vēlas apgūt individuālo konsultēšanu.
Mērķis:
apgūt prasmes vadīt individuālo karjeras konsultāciju procesu, apgūt individuālas karjeras konsultēšanas pamattehnikas, zināšanas par individuālo sarunu vadības procesu, veidot izpratni par individuālās konsultēšanas ētiskajiem aspektiem.
Uzdevumi:
sekmēt pedagogu karjeras konsultantu izpratni par individuālas konsultēšanas pamatiem;
pilnveidot pedagogu karjeras konsultantu individuālās konsultēšanas prasmes.

“Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” 
(72 st.)

Pieteikšanās
Programmas mērķauditorija: pedagogi, kuri strādā programmās ar bērniem ar īpašām vajadzībām (mācīšanās traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture u.c.).

Pēc programmas apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības īstenot speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi u.c.

Papildu informācija: ilze.kacane@du.lv