DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (salīdzināmajā filoloģijā)
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība filoloģijas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Studiju programmas mērķis

paplašināt teorētisko sagatavošanu valodniecībā un literatūrzinātnē, lai attīstītu spējas brīvi orientēties tradicionālajās un mūsdienu zinātniskajās metodoloģijās, padziļināti iepazīt filoloģijas zinātņu problemātiku un procesu, attīstīt prasmes veikt literatūrzinātnisko un lingvistisko pētniecību.

Studiju programmas saturs

Dažādu nacionālo literatūru un kultūru salīdzināmās apguves pamatprincipi; salīdzināmās pieejas izmantojuma stratēģija darbam skolā; tradicionālās un aktuālākās literatūras un kultūras studiju metodes; svešvalodas u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • turpināt studijas DU doktora studiju programmās „Literatūrzinātne”, “Valodniecība” vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs;
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvājot savas filoloģijas zināšanas un prasmes.

Programmas direktore

Dr. philol., profesore Maija Burima
e-pasts: maija.burima@du.lv
tālrunis: 65424238