DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Valodu un literatūras studijas

dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grādsZinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs
Studiju veids un ilgumspilna laika studijas (P) – 3 gadi
Studiju kursu apraksti Studiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

 • maģistra grāds humanitārajās (valodniecība un literatūrzinātne, tulkojumzinātne, vēsture, filozofija) vai sociālajās (starpkultūru attiecības, sociālā antropoloģija, sociālā psiholoģija u. c.) vai tam pielīdzināma 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā nozarē;
 • pārbaudījums (atkarībā no izvēlētās apakšprogrammas) valodniecībā vai literatūrzinātnē vai tulkojumzinātnē;
 • referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
 • eksāmens svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā) – angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī (studijām angļu valodā).

Studiju programmas mērķis

sagatavot profesionālus zinātniekus valodniecības, literatūrzinātnes un tukojumzinātnes jomā ar augstu pētniecisko potenciālu, kuri, izstrādājot oriģinālu un aktuālu pētījumu izvēlētajā studiju programmas apakšprogrammā, rada jaunas zināšanas un produktīvi izmanto starpdisciplināru pieeju, ir kompetenti izvirzīt un risināt mūsdienu literatūrzinātnes, valodniecības un tulkojumzinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas zinātnisko potenciālu; plašāk tas nozīmē dalību Latvijas un Eiropas intelektuālās elites veidošanā, kā arī spēju ietekmēt iepriekšminēto zinātnes nozaru attīstības virzienu un prioritāšu noteikšanu.

Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti

Zināšanas

 1. Pārzina un izprot lingvistiskā un literārā procesa likumsakarības un galvenās paradigmas, aktuālās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes valodniecības, literatūrzinātnes un tulkojumzinātnes nozarē un dažādu jomu saskarē.
 2. Izprot valodniecības, literatūrzinātnes un tulkojumzinātnes pamatjēdzienus, brīvi un produktīvi operē ar zinātnisko terminoloģiju latviešu, angļu un citās ar pētījumu saistītajās valodās; pārvalda specializētās zināšanas izvēlētajā pētniecības virzienā atbilstoši konkrētajai zinātnes apakšnozarei un ar pētījuma tēmu saistīto blakusnozaru svarīgākās atziņas.
 3. Izprot humanitāro un sociālo zinātņu starpdisciplināro saistību, kā arī humanitāro zinātņu ekonomisko un tautsaimniecisko kontekstu.

Prasmes

 1. Patstāvīgi formulē un kritiski analizē pētījuma problēmu un aktualitātes, izvērtē un izvēlas vai patstāvīgi izstrādā zinātniskajiem pētījumiem atbilstošas metodes un sava pētījuma metodoloģisko stratēģiju, interpretē rezultātus plašākā kontekstā, tādējādi sniedzot ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā un/vai piešķirot jaunu izpratni esošajām zināšanām, to lietošanai praksē, īstenojot oriģinālu pētījumu, kura daļa ir reprezentēta starptautiski citējamās publikācijās.
 2. Pieņem zinātniski pamatotus lēmumus pētniecisko problēmu risinājumos, kritiski novērtē savus un citu pētījumus, prezentē un argumentē savu viedokli, komunicē par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašām zinātniskām aprindām un sabiedrību kopumā, iesaistās starptautiskas nozīmes pētniecisku projektu īstenošanā, efektīvi sadarbojas disciplinārās un starpdisciplinārās pētniecības grupās.
 3. Integrē zinātnisko pētījumus rezultātus studiju kursos augstskolā, dažādu līmeņu (bakalaura, maģistra) programmu studējošo zinātnisko darbu vadīšanā, zinātnes pārneses pasākumos.

Kompetence

 1. Publisko zinātniskā pētījuma rezultātus nacionālās un starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, publicē sava pētījuma rezultātus starptautiski atzītos, tai skaitā, starptautiski citējamos izdevumos.
 2. Patstāvīgi paaugstina savu zinātnisko kvalifikāciju, izzinot aktuālās tendences valodniecībā, literatūrzinātnē un tulkojumzinātnē: piedāvā inovatīvas idejas pētnieciskiem projektiem, iesaistās projektu izstrādē un to pieteikšanā atbilstošās programmās un fondos, vada pētnieciskus uzdevumus organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes, tādējādi turpinot attīstīt progresu izvēlētajā pētnieciskajā jomā akadēmiskā un profesionālā kontekstā.
 3. Patstāvīgi vada zinātnisku kolektīvu, darba grupu atbilstošajā zinātnes apakšnozarē, organizē savu pētniecisko darbību saskaņā ar zinātnieka ētikas kodeksu, nostiprina un patstāvīgi pilnveido digitālo kompetenci.

Programma tiek īstenota Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē

KDSP „Valodu un literatūras studijas” ir izstrādāta kā starpdisciplināra programma, kas iekļauj trīs apakšprogrammas: „Valodniecība”, „Literatūrzinātne un kultūrstudijas”, „Tulkojumzinātne”. Trīs apakšprogrammas darbosies, gan orientējoties uz kopīgo nozares specifiku un strapdisciplinaritāti, gan attīstīs specializētas zinātniskās kompetences, gan dos iespēju studējošajiem iepazīties ar citas specializācijas pamatelementiem.

KDSP „Valodu un literatūras studijas” tiks īstenota Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē (Vienības ielā 13, Daugavpilī) studiju virziena „Valodu un kultūru studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” ietvarā, Liepājas Universitātē (Lielā ielā 14, Liepājā) studiju virziena „Valodu un kultūru studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” ietvarā, Ventspils Augstskolā (Inženieru ielā 101, Ventspilī) studiju virziena „Valodu un kultūru studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” ietvarā.

Programmas direktore

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle
HF Latviešu literatūras un kultūras katedras
profesore, Dr. philol. Maija Burima
e-pasts: maija.burima@du.lv

Uzņemšanas komisijas tālr. 65421198, 26330381