DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Studentu mobilitāte

dalies:
drukā:

STUDIJU MOBILITĀTE

Erasmus+  studiju mērķi:

 • sniegt iespēju studējošajiem pavadīt noteiktu studiju periodu, studējot  DU partneraugstskolās;
 • sniegt iespēju studējošajiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi;
 • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. Studijās var doties studenti, sākot no 2. studiju gada (attiecas tikai uz bakalaura līmeņa studējošajiem).

Studiju ilgums:
Ilgtermiņa mobilitāte : 2 – 12 mēneši
Īstermiņa mobilitāte: 5 – 30 dienas (īstermiņa studentu mobilitāte obligāti kombinējama ar virtuālās mobilitātes periodu)
Ja students piedalās īstermiņa mobilitātē, tad fiziskās mobilitātes periods obligāti jākombinē ar virtuālo mobilitātes periodu un par šo mobilitātes periodu students saņem vizmaz 3 ECTS.

Erasmus+ studijas notiek balstoties uz starpuniversitāšu līgumiem, tāpēc jau laicīgi iepazīsties ar partneruniversitāšu sarakstu un izvēlies sev piemērotāko ārvalstu universitāti.

Studējošie, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekšējā studiju līmenī un saņēmuši Erasmus stipendiju, var piedalīties atkārtotā mobilitātē nepārsniedzot maksimālo 12 mēnešu periodu katrā studiju līmenī.

Par studijām ārvalstu augstskolā Erasmus+ programmas ietvaros nav jāmaksā.
Studējošie, kuri piedalās Erasmus+ programmā, saņem finansiālu atbalstu – stipendiju uzturēšanās izdevumiem (ieskaitot ceļa un apdrošināšanas  izdevumus). 

Stipendiju likmes

Ilgtermiņa mobilitāte, tai skaitā Doktorantūras mobilitāte: 2-12 mēneši

Valstu grupaPiemēojamā EK finansējuma likme EUR mēnesīPapildu EK finansējuma atbalsts personām ar ierobežotām iespējāmPiemērojamā VB līdzfinansējuma likme EUR mēnesī
1. grupa (augsta dārdzība)
Dānija, Īrija, Somija, Islande, Zviedrija, Liksemburga, Lihtenšteina, Norvēģija
+ Fēru salas, Šveice, Lielbritānija
600,00250,00250,00
2. grupas valstis (vidēja dārdzība)
Austrija, Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Grieķija, Spānija, Ķipra, Nīderlande, Portugāle, Malta + Andora, Monako, Sanmarino, Vatikāns
600,00250,00200,00
3.grupas valstis (zema dārdzība)
Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija, Serbija
540,00250,00100,00
Partnervalstis (izņemot Fēru salas, Šveici, Lielbritāniju, Andoru, Monako, Sanmarīno, Vatikānu)700,00250,00
Stipendiju likmes var mainīties projekta gada ietvaros

Īstermiņa mobilitāte, tai skaitā doktorantūras mobilitāte (doktorantūras īstermiņa mobilitātes gadījumā virtuālais mobilitātes periods ir ieteicams, bet nav obligāts) un mobilitāte kombinēto intensīvo programmu ietvaros (BIP)

Piemērojamā EK finansējuma likme (EUR/dienā)Papildu EK finansējuma atbalsts personām ar ierobežotām iespējām (par visu mobilitātes periodu)Piemērojamā VB līdzfinansējuma lkme EUR
līdz 14. dienai70,00100,0030,00
no 15.-30. diena50,00150,0020,00
Stipendiju likmes var mainīties projekta gada ietvaros

Studentiem ir iespējams piešķirt 50,00 EUR par visu mobilitātes periodu zaļas ceļošanas atbalstam un uzturēšanās atbalstu par 4 papildus dienām, ja tās nepieciešamas ceļošanai.

Zaļās ceļošanas veidi ir vilciens, autobuss, koplietošanas automašīna (vismaz divas personas vienā automašīnā).

Zaļās ceļošanas atbalstu var piešķirt, ja ar videi draudzīgo transportu tiks braukta lielākā daļa no kopēja ceļa.

Zaļās ceļošanas atbalstu nevar piešķirt, ja ar videi draudzīgo transportu tiks braukts vienā virzienā, bet atpakaļ, piemēram, tiks lidots ar lidmašīnu.

Iekļaušanas atbalsts

Saskaņā ar augstākās izglītības hartas principiem, studiju mobilitātē tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un taisnīga piekļuve, iekļaušana un daudzveidība neatkarīgi no studenta izcelsmes. Studiju mobilitāte pieejama dažādiem dalībniekiem, tai skaitā cilvēkiem ar mazāk iespējām, piemēram, invaliditāte (fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kuri mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var kavēt personas pilnvērtīgu un lietderīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem), veselības problēmas (veselības traucējumi, tostarp smagas slimības, hroniska saslimšana vai jebkāda ar fizisko vai garīgo veselību saistīta situācija, kura neļauj iesaistīties programmā), ar izglītības un apmācības sistēmām saistīti šķēršļi, kultūras atšķirības, sociālie šķēršļi, ekonomiskie šķēršļi, ar diskrimināciju saistīti šķēršļi un ģeogrāfiskie šķēršļi.

Erasmus+ programmas iekļaušanas atbalstu (personas ar ierobežotām iespējām) var saņemt ilgtermiņa vai īstermiņa studiju mobilitātes dalībnieks, kurš ir:
– Persona ar I, II, III grupas invaliditāti (jāuzrāda invaliditātes apliecība);
– Persona ar veselības problēmām, kurai nepieciešama ambulatorā aprūpe (jāuzrāda ārsta izziņa par ambulatorās aprūpes nepieciešamību);
– Persona ar bēgļa statusu vai alternatīvo statusu (jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments – Latvijas patstāvīgās uzturēšanās atļauja vai Latvijas termiņuzturēšanās atļauja);
– Ukrainas civiliedzīvotājs (jāuzrāda Latvijas termiņuzturēšanās atļauja);
– Persona no daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti (jāuzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecība 3+ Ģimenes karte);
– Bārenis vai bez vecāku gādības palikušais (jāuzrāda bāreņa apliecība), vai apgādnieku zaudējusi persona (jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments);
– Maznodrošināta vai trūcīga persona (jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments).

Pieteikšanās termiņi un kārtība

Pieteikšanās rudens semestrim: 15. marts

Pieteikšanās pavasara semestrim: 15. septembris

Pieteikumu apmaiņas studijām students aizpilda tiešsaistes platformā – https://exchange.du.lv/

Iesniegtie pieteikumi tiek reģistrēti un nosūtīti uz studenta fakultāti. Fakultātes domē tiek izskatīta, atbalstīta vai noraidīta studējošā dalība Erasmus+ programmā. Ja students ir atbalstīts studijām ārvalstīs, tad DU Erasmus+ mobilitātes nodaļa nosūta studenta nomināciju ārvalstu partneraugstskolai.
Ārvalstu partneraugstskola sazinās ar studentu un informē par pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem. Kad students būs iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus ārvalstu universitātē, students saņems apstiprinājuma vēstuli (Acceptance letter) par uzņemšanu studijās ārvalstu partneruniversitātē.

Pieteikuma dokumentācija

Katrā ārvalstu universitātē ir sava pieteikšanās kārtība un dokumenti, kurus pieprasa iesniegt, lai reģistrētos apmaiņas studijām. ! Svarīgi ir ievērot pieteikuma termiņu (Application deadline) un to nenokavēt.
Ārvalstu universitātes visbiežāk pieprasa iesniegt šādus dokumentus:
1) Tiešsaistes pieteikuma veidlapa (Online Application Form);
2) Sekmju izraksts (Transcript of Records);
3) Pases vai ID kopija (gadījumos, kad nepieciešama vīza);
4) Studiju līgums (Learning agreement);
5) Apdrošināšanu (EVAK karti).

Studiju līgums (Online Learning Agreement).

Šo dokumentu students aizpilda tiešsaistes platformā https://learning-agreement.eu/. Online learning agreement platformā students ielogojas ar DUIS paroli. Pamācība kā izmantot un aizpildīt studiju līgumu ir atrodama šeit.

Pirms studijām ārvalstīs

Kad students ir saņēmis apstiprinājumu no savas fakultātes, programmas koordinators regulāri rīko informatīvos vebinārus vai klātienes tikšanos, lai informētu studentu par turpmākajām darbībām, lai veiksmīgi sagatavotos studiju periodam ārvalstīs.
Students ir:

 • saņēmis oficiālu apstiprinājumu Acceptance letter par uzņemšanu ārvalstu universitātē un nosūtījis to uz erasmus@du.lv. Apstiprinājums var tikt nosūtīts uz studējošā vai koordinatora e-pastu;
 • sagatavojis un iesniedzis projekta koodinatoram individuālo studiju plānu;
 • sagatavojis studiju līgumu (OLA) un tas ir trīspusēji parakstīts.
 • veicis svešvalodas testa novērtējumu (OLS) un, ja nepieciešams uzsācis valodas apmācību platformā EU Academy;
 • rūpīgi izpētījis informāciju par valsti uz kuru dodas, iepazinies ar praktisko informāciju (ierašanās, reģistrācija studijām utt.);
 • sekmīgi nokārtojis semestra sesiju;
 • iesūtījis programmas koordinatoram uz erasmus@du.lv “Dati līgumam”;
 • iegādājies atbilstošu apdrošināšanu. Studenta apdrošināšanai jāsedz vismaz veselības, atbildības un nelaimes negadījumu apdrošināšanu; Studenta pamatapdrošināšanu iekšeiropas mobilitātes gadījumā nodrošina Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.
 • noslēdzis Erasmus+ studiju mobilitātes finansējuma līgumu (līgumu sagatavo koordinators).

Mobilitātes laikā

Students:

 • ierodoties ārvalstu universitātē students saņem apstiprinājumu (Arrival certificate) no ārvalstu universitātes par ierašanos un studiju uzsākšanu
 • ievēro ārvalstu augstskolas iekšējās kārtības noteikumus;
 • stingri apņemas ievērot visas Erasmus+ studiju mobilitātes finansējuma līgumā atrunātās saistības;
 • ir atbrīvots no maksas par studijām, reģistrāciju, eksāmeniem, pieeju laboratorijas un bibliotēkas pakalpojumiem ārvalstu universitātē. Maksa var tikt piemērota par studējošo biedrībām un dažādu materiālu, piemēram, fotokopiju un laboratorijas produktu izmantošanu atbilstoši tādai pašai kārtībai, kādā par to maksā vietējie studējošie;
 • viena mēneša laikā (ja nepieciešams) pēc studiju uzsākšanas ārvalstīs veic studiju līguma grozījumus (Learning agreement for studies – changes). Līguma grozījumus jāveic tiešsaistes platformā https://learning-agreement.eu/
 • vismaz vienu mēnesi pirms studiju termiņā beigām informē DU koordinatoru par izmaiņām studiju periodā (ja tas ir īsāks vai garāks no sākotnēji apstiprinātā). Koordinators veiks finansējuma līgumā mobilitātes perioda grozījumus un pārrēķinās stipendiju.

Pēc mobilitātes

 • Students saņem no sava ārvalstu koordinatora Apliecinājumu par mobilitātes periodu (Confirmation of Stay) un ierodoties Latvijā to iesniedz programmas koordinatoram vai arī iesūta skenētu uz erasmus@du.lv.

Atskaites dokumenti

 • pēc mobilitātes perioda beigām un 30 kalendāra dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas e-pastā students aizpilda un iesniedz dalībnieka individuālo atskaiti;
 • iesniedz Apliecinājumu par mobilitātes periodu (Confirmation of Stay), kurā norādīti faktiskie mobilitātes perioda sākuma un beigu datumi;
 • iesniedz Atzīmju izrakstu (Transcript of Records); Šo dokumentu ārvalstu koordinators ir tiesīgs nosūtīt studentam vai koordinatoram 5 nedēļu laikā pēc studiju pabeigšanas;
 • dalās ar savu pieredzi iesūtot savu studiju pieredzes stāstu uz erasmus@du.lv;

PRAKSES MOBILITĀTE

Prakses mobilitātes mērķi:

 • sniegt iespēju studējošajiem un nesenajiem universitātes absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī.
 • palīdzēt studējošajiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • sniegt iespēju studējošajiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
 • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Prakses ilgums:
Ilgtermiņa
prakses mobilitāte: 2-12 mēneši
Īstermiņa prakses mobilitāte: 5-30 dienas

Studējošie, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekšējā studiju līmenī un saņēmuši Erasmus stipendiju, var piedalīties atkārtotā mobilitātē nepārsniedzot maksimālo 12 mēnešu periodu katrā studiju līmenī.

Studējošie, kuri piedalās Erasmus+ programmā, saņem finansiālu atbalstu – stipendiju uzturēšanās izdevumiem (ieskaitot ceļa un apdrošināšanas  izdevumus). 

Stipendiju likmes

Ilgtermiņa mobilitāte, tai skaitā Doktorantūras mobilitāte: 2-12 mēneši

Valstu grupaPiemēojamā EK finansējuma likme EUR mēnesīPapildu EK finansējuma atbalsts personām ar ierobžotām iespējāmPiemērojamā VB līdzfinansējuma likme EUR mēnesī
1. grupa (augsta dārdzība)
Dānija, Īrija, Somija, Islande, Zviedrija, Liksemburga, Lihtenšteina, Norvēģija
+ Fēru salas, Šveice, Lielbritānija
750,00250,00250,00
2. grupas valstis (vidēja dārdzība)
Austrija, Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Grieķija, Spānija, Ķipra, Nīderlande, Portugāle, Malta + Andora, Monako, Sanmarino, Vatikāns
750,00250,00230,00
3.grupas valstis (zema dārdzība)
Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Maķedonija, Turcija, Serbija
690,00250,00200,00
Partnervalstis (izņemot Fēru salas, Šveici, Lielbritāniju, Andoru, Monako, Sanmarīno, Vatikānu)700,00250,00
Stipendiju likmes var mainīties projekta gada ietvaros

Īstermiņa mobilitāte, tai skaitā doktorantūras mobilitāte (doktorantūras īstermiņa mobilitātes gadījumā virtuālais mobilitātes periods ir ieteicams, bet nav obligāts).

Piemērojamā EK finansējuma likme (EUR/dienā)Papildu EK finansējuma atbalsts personām ar ierobežotām iespējām (par visu mobilitātes periodu)Piemērojamā VB līdzfinansējuma lkme EUR
Līdz 14.dienai70,00100,0030,00
no 15.-30.dienas50,00150,0020,00

Studentiem ir iespējams piešķirt 50,00 EUR par visu mobilitātes periodu zaļas ceļošanas atbalstam un uzturēšanās atbalstu par 4 papildus dienām, ja tās nepieciešamas ceļošanai.

Zaļās ceļošanas veidi ir vilciens, autobuss, koplietošanas automašīna (vismaz divas personas vienā automašīnā).

Zaļās ceļošanas atbalstu var piešķirt, ja ar videi draudzīgo transportu tiks braukta lielākā daļa no kopēja ceļa.

Zaļās ceļošanas atbalstu nevar piešķirt, ja ar videi draudzīgo transportu tiks braukts vienā virzienā, bet atpakaļ, piemēram, tiks lidots ar lidmašīnu.

Pieteikšanās termiņi:
Pieteikšanās prakses mobilitātei notiek vairākas reizes gadā:

Prakses veidsDatums
Kvalifikācijas prakse rudens semestrī30. aprīlis
31. augusts
Kvalifikācijas prakse pavasara semestrī30. novembris
Brīvprātīgā prakse (vasarā no studijām brīvā laikā jūlijs-augusts)30. aprīlis
Neseno absolventu prakse30. aprīlis (ja studējošais absolvē jūnijā)
30. novembris (ja studējošais absolvē janvārī)

Iekļaušanas atbalsts

Saskaņā ar augstākās izglītības hartas principiem, studiju mobilitātē tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un taisnīga piekļuve, iekļaušana un daudzveidība neatkarīgi no studenta izcelsmes. Studiju mobilitāte pieejama dažādiem dalībniekiem, tai skaitā cilvēkiem ar mazāk iespējām, piemēram, invaliditāte (fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kuri mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var kavēt personas pilnvērtīgu un lietderīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem), veselības problēmas (veselības traucējumi, tostarp smagas slimības, hroniska saslimšana vai jebkāda ar fizisko vai garīgo veselību saistīta situācija, kura neļauj iesaistīties programmā), ar izglītības un apmācības sistēmām saistīti šķēršļi, kultūras atšķirības, sociālie šķēršļi, ekonomiskie šķēršļi, ar diskrimināciju saistīti šķēršļi un ģeogrāfiskie šķēršļi.

Erasmus+ programmas iekļaušanas atbalstu (personas ar ierobežotām iespējām) var saņemt ilgtermiņa vai īstermiņa studiju mobilitātes dalībnieks, kurš ir:
– Persona ar I, II, III grupas invaliditāti (jāuzrāda invaliditātes apliecība);
– Persona ar veselības problēmām, kurai nepieciešama ambulatorā aprūpe (jāuzrāda ārsta izziņa par ambulatorās aprūpes nepieciešamību);
– Persona ar bēgļa statusu vai alternatīvo statusu (jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments – Latvijas patstāvīgās uzturēšanās atļauja vai Latvijas termiņuzturēšanās atļauja);
– Ukrainas civiliedzīvotājs (jāuzrāda Latvijas termiņuzturēšanās atļauja);
– Persona no daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti (jāuzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecība 3+ Ģimenes karte);
– Bārenis vai bez vecāku gādības palikušais (jāuzrāda bāreņa apliecība), vai apgādnieku zaudējusi persona (jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments);
– Maznodrošināta vai trūcīga persona (jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments).

Prakses veidi

Kvalifikācijas prakse (embedded in the curriculum) – ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa par kuru studējošais saņem kredītpunktus;

Brīvprātīgā prakse (voluntary traineeship) – nav studiju programmas sastādaļa un veicama no studijām brīvā laikā, piemēram, vasarā. Kredītpunkti par brīvprātīgo praksi netiek piešķirti.

Neseno absolventu prakse (recent graduate traineeship). Studējošais dodas praksē viena gada laikā pēc DU absolvēšanas. Neseno absolventu praksei jāpiesakās vēl esot studējošā statusā.

Prakses organizācijas

Organizāciju, kurā strādāt praksi students meklē patstāvīgi. Šis ir laikietilpīgs process, tāpēc būtu laicīgi jāparūpējas un jāuzrunā vēlamā organizācija.

Prakses organizācija var būt:

 • jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas darba tirgū vai izglītības, apmācības, jaunatnes, pētniecības un inovācijas jomā;
 • valsts vai privāts mazs, vidēji liels vai liels uzņēmums (tostarp sociālie uzņēmumi);
 • vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra;
 • sociālais partneris vai cits darba dzīves pārstāvis, tostarp tirdzniecības kameras, amatnieku/profesionālās apvienības un arodbiedrības;
 • pētniecības institūts, fonds, skola / institūts / izglītības centrs (jebkurā līmenī, sākot no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai un ieskaitot profesionālo un pieaugušo izglītību);
 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO;
 • struktūra, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas un informēšanas pakalpojumus.

Pieteikšanās prakses mobilitātei

Pieteikumu prakses mobilitātei students aizpilda tiešsaistes platformā – https://exchange.du.lv/

Svarīgi!!!

Pirms tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanas studentam ir svarīgi saņemt apliecinājuma vēstuli no prakses devēja/uzņemošās organizācijas (dokumenta veidlapa pieejama zemāk sadaļā Svarīgākie dokumenti), jo tā ir jāpievieno tiešsaistes pieteikumam.

Ja students piesakās kvalifikācijas praksei vai brīvprātīgajai praksei, tad tiešsaistes pieteikumam jāpievieno:

 • CV angļu valodā (pdf);
 • apliecinājuma vēstule no prakses devēja par uzņemšanu praksē.

Ja students piesakās neseno absolventu praksei, tad tiešsaistes pieteikumam jāpievieno:

 • CV angļu valodā (pdf);
 • apliecinājuma vēstule no prakses devēja par uzņemšanu praksē;
 • rekomendācijas vēstule no programmas direktora vai bakalaura/ maģistra/ doktora zinātniskā darba vadītāja latviešu valodā

Iesniegtie pieteikumi tiek reģistrēti un nosūtīti uz studenta fakultāti. Fakultātes domē tiek izskatīta, atbalstīta vai noraidīta studējošā dalība Erasmus+ programmā.

Pirms prakses mobilitātes

Students:

 • sadarbībā ar savu programmas direktoru un programmas koordinatoru sagatavo trīspusēju prakses līgumu (Learning agreement for Traineeship). Ja students dodas kvalifikācijas praksē, tad prakses uzdevumus saņem no prakses vadītāja DU;
 • veicis svešvalodas testa novērtējumu (OLS) un ja nepieciešams uzsācis valodas apmācību platformā EU Academy;
 • rūpīgi izpētījis informāciju par valsti uz kuru dodas, iepazinies ar praktisko informāciju (nokļūšana prakses vietā, dzīvošanas izmaksas uc.;
 • iesūtījis programmas koordinatoram uz erasmus@du.lv “Datus līgumam”;
 • iegādājies atbilstošu ceļojuma apdrošināšanu. Studenta apdrošināšanai jāsedz vismaz veselības, atbildības un nelaimes negadījumu apdrošināšanu;
 • noslēdzis Erasmus+ prakses mobilitātes finansējuma līgumu (līgumu sagatavo koordinators).

Mobilitātes laikā

Students:

 • ierodoties prakses vietā students saņem apstiprinājumu (Arrival certificate) no ārvalstu organizācijas par ierašanos un prakses uzsākšanu;
 • ievēro prakses vietā iekšējās kārtības noteikumus;
 • stingri apņemas ievērot visas Erasmus+ prakses mobilitātes finansējuma līgumā atrunātās saistības;
 • viena mēneša laikā (ja nepieciešams) pēc prakses uzsākšanas ārvalstīs veic prakses līguma grozījumus (Learning agreement for traineeship – During the mobility).
 • vismaz vienu mēnesi pirms prakses termiņā beigām informē DU koordinatoru par izmaiņām prakses periodā (ja tas ir īsāks vai garāks no sākotnēji apstiprinātā). Koordinators veiks finansējuma līgumā mobilitātes perioda grozījumus un pārrēķinās stipendiju.

Pēc prakses mobilitātes

Pēc KVALIFIKĀCIJAS prakses beigām students Erasmus+ programmas koordinatoram iesniedz šādus dokumentus:
Apliecinājumu par mobilitātes periodu (Confirmation of Stay);
– Prakses sertifikātu (Learning agreement for traineeship – sadaļa After the mobility);
Pieredzes stāstu (vadlīnijas meklē sadaļā “Svarīgākie dokumenti”);
DU prakses vadītājam students iesniedz:
-Prakses dienasgrāmatu/ prakses atskaiti (dokumentu saņem no sava prakses vadītāja DU un iesniedz savā fakultātē savam prakses vadītājam DU).

Pēc BRĪVPRĀTĪGĀS VAI NESENO ABSOLVENTU PRAKSES mobilitātes beigām students Erasmus+ programmas koordinatoram iesniedz šādus dokumentus:
Apliecinājumu par mobilitātes periodu (Confirmation of Stay);
– Prakses sertifikātu (Learning agreement for traineeship – sadaļa After the mobility);
– Prakses dienasgrāmatu.

Atskaites dokumenti

 • pēc prakses mobilitātes perioda beigām un 30 kalendāra dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas e-pastā students aizpilda un iesniedz dalībnieka individuālo atskaiti;
 • Pēc KVALIFIKĀCIJAS prakses beigām students Erasmus+ programmas koordinatoram iesniedz šādus dokumentus: Apliecinājumu par mobilitātes periodu (Confirmation of Stay); Prakses sertifikātu (Learning agreement for traineeship – sadaļa After the mobility); Prakses dienasgrāmatu (iesniedz savā fakultātē savam prakses vadītājam DU).
 • Pēc BRĪVPRĀTĪGĀS VAI NESENO ABSOLVENTU PRAKSES mobilitātes beigām students Erasmus+ programmas koordinatoram iesniedz šādus dokumentus: Apliecinājumu par mobilitātes periodu (Confirmation of Stay); Prakses sertifikātu (Learning agreement for traineeship – sadaļa After the mobility); Prakses dienasgrāmatu.
 • dalās ar savu pieredzi iesūtot savu studiju pieredzes stāstu uz erasmus@du.lv;