DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Iegūstamais grādsZinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums3 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

 • maģistra grāds psiholoģijā;
 • referāts par pētījuma tēmu un pārrunas par to;
 • pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā).

Studiju programmas mērķis

sagatavot augstākā līmeņa speciālistus psiholoģijas  zinātnes nozarēs  atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Studiju programmas uzdevumi

 • augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana psiholoģijas zinātnes nozarē;
 • doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeņa nodrošināšana atbilstoši pasaules un Latvijas psiholoģijas zinātnes satura prasībām;
 • zinātniskā pētījuma organizācijas, rezultātu analīzes prasmju un iemaņu sistēmas pilnveidošana;
 • zinātnisko datu iegūšanas prasmju pilnveidošana un rezultātu ieviešanas iemaņas veidošana ikdienas dzīvē, lasot lekcijas, vadot seminārus utt.,
 • apstākļu nodrošināšana promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai visaugstākajā līmenī.

Programma tiek īstenota Sociālo zinātņu fakultātē Sociālās psiholoģijas katedrā un Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā

Doktorantiem ir iespēja

 • studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
 • publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus vietējos periodiskajos izdevumos un ikgadējos zinātnisko rakstu krājumos;
 • piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī Eiropas un pasaules mēroga konferencēs;
 • iesaistīties studentu starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
 • piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē;
 • studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

Iegūstamie studiju rezultāti

 • zināšanas saistītas ar pētnieka identitāti, kas tādējādi ir personiskas, jēgpilnas un kritiski orientētas uz problēmu identificēšanu  psiholoģijā, tās teorijas un prakses pārveidošanu;
 • prasmes izmantot iegūtās zināšanas pētnieciskajā darbā;
 • attieksme, kas balstīta uz noturīgu personisku/profesionālu interesi, kas nostiprināta studiju laikā, padziļinot psihologa / pētnieka / eksperta kompetenci.

Programmas direktors

Asociētais profesors, Dr.psych. Aleksejs Ruža
e-pasts: aleksejs.ruza@du.lv
Uzņemšanas komisijas tālr. 65421198, 26330381