DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
21.02.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 16. februārī

Ivars Zālītis

aizstāvēja promocijas darbu „ Robežsargu profesionālās sagatavošanas kvalitātes vadība”.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Prof., Dr.paed.  Jeļena Davidova

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, atturas – nav. Ar Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes lēmumu I.Zālītim piešķirts zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph. D.) sociālajās zinātnēs.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā Parādes ielā 1 Daugavpilī.

Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv