DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Studentu padome ir uz vienu gadu vēlēta studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai DU. DU SP ir dibināta 1993. gadā un tajā darbojas studentu pārstāvji no visām DU fakultātēm.

DU SP pārstāv studentus Senātā, Satversmes sapulcē, fakultāšu Domēs, Akadēmiskajā šķīrējtiesā un citās institūcijās, kur nepieciešama studējošo pārstāvība.

SP mērķis: aizstāvēt un pārstāvēt visu studējošo intereses akadēmiskajos, materiālajos, kultūras un sabiedriskās dzīves jautājumos augstskolā un ārpus tās

SP uzdevumi:

  • reprezentēt DU studējošos Latvijā un ārvalstīs, valsts un sabiedriskajās organizācijās;
  • organizēt studējošo pārstāvniecību DU lēmējinstitūcijās;
  • veicināt DU izglītības līmeņa un prestiža paaugstināšanu;
  • sadarboties ar citām studentu organizācijām;
  • nodrošināt studējošo informēšanu par svarīgiem lēmumiem jautājumos, kas skar studējošo tiesības un intereses.

SP darbību vada priekšsēdētājs, viņa vietnieks un četri virzienu vadītāji: akadēmiskā virziena vadītājs, informācijas virziena vadītājs, kultūras un sporta virziena vadītājs, sabiedrisko un ārējo sakaru virziena vadītājs. Studentu padomes sēdes protokolē un dokumentāciju organizē sekretārs. Kopā SP veido 15 biedri – 3 no katras DU fakultātes.

SP darbībā var iesaistīties arī citi studenti – brīvprātīgie –, kas palīdz organizēt sēdes, iesaistās pasākumu rīkošanā un DU popularizēšanā.