DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

LAI PILNVEIDOTU DABAS AIZSARDZĪBAS SISTĒMU LATVIJĀ, IR UZSĀKTA VĒRIENĪGA PROJEKTA ĪSTENOŠANA

16.02.2021
dalies:
drukā:

Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija /

Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia

(LIFE-IP LatViaNature)

Lai pilnveidotu dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, ir uzsākta vērienīga daudzgadu projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) īstenošana.  Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Par sadarbību kopējam mērķim ir vienojušās desmit organizācijas, kas pārstāv gan valsts, gan  nevalstisko sektoru, kā arī augstākās izglītības iestādes. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gada beigām.

​Projektā plānotās daudzveidīgās aktivitātes un plašais sadarbības partneru iesaistīto ekspertu loks ir veiksmīgs priekšnosacījums, lai izstrādātu ilgtspējīgus risinājumus ES prioritāro biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Būtisks projekta izaicinājums ir rast metodes, kā pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt to negatīvo ietekmi. Papildus tam projekts stiprinās sadarbību starp atbildīgajām valsts struktūrām, zinātniskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem.

Projektā izvēlētas trīs pilottēmas – ES nozīmes aizsargājamie zālāji, ES nozīmes aizsargājamie meži un invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana.

Projektu LIFE-IP LatViaNature īsteno 10 partneri:

 1. Dabas aizsardzības pārvalde – projekta vadošais partneris
 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 4. Latvijas Universitāte
 5. Daugavpils Universitāte
 6. Vidzemes Augstskola
 7. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
 8. AS “Latvijas valsts meži”
 9. Latvijas Dabas fonds
 10. Pasaules Dabas Fonds

Projekta laikā tiks stiprināta iesaistīto organizāciju kapacitāte un veicināta ieinteresēto pušu, jo īpaši privāto zemju īpašnieku iesaiste un izpratne par dabas aizsardzību, celta sabiedrības izpratne un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un veicināta brīvprātīgo iesaiste dabas daudzveidības saglabāšanā.

Projekta numurs: LIFE19 IPE/LV/000010

Struktūrvienības kods: LIFE03

Projekta uzsākšanas datums: 22/12/2020

Projekta beigu datums: 31/12/2028

Projekta mērķis – ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.

Projekta uzdevumi:

 • Uzlabot biotopu un sugu aizsardzības stāvokli, kā instrumentus izmantojot aizsardzības mērķu noteikšanu nacionālā un teritoriju līmenī, biotopu apsaimniekošanas plānu izstrādi, lai nodrošinātu atbilstošu apsaimniekošanu.
 • Pilnveidot Natura 2000 teritoriju tīklu.
 • Pilnveidot dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmu un normatīvo regulējumu.
 • Veicināt dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajās zemēs, izstrādājot efektīvus atbalsta mehānismus un inovatīvas pieejas.
 • Izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu.
 • Izveidot mūsdienīgu, centralizētu dabas datu pārvaldības sistēmu.
 • Stiprināt iesaistīto organizāciju kapacitāti un veicināt sadarbību starp valsts, nevalstiskajām un zinātniskajām institūcijām.
 • Veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto zemju īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.
 • Veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un brīvprātīgas iesaistes lomu dabas daudzveidības saglabāšanā.

Projekta budžets

LIFE-IP LatViaNature tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19,49 miljoni eiro, no tiem 60% ir ES finansējums.

DU kopējais budžets: 411 557 EUR, no tiem 246 934 EUR ir ES finansējums.

DU projekta koordinators: Laura Taube

* Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.