DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
02.11.2016 - 31.12.2016
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes 95 gadu jubilejai veltītā virtuālā izstāde.

Pirmās publikācijas par Daugavpils Universitāti (toreiz Valsts skolotāju institūtu) liecina, ka neilgi pēc šīs mācību iestādes atvēršanas tajā tika izveidota bibliotēka, kura visus universitātes pastāvēšanas gadus bija un ir tās neatņemama sastāvdaļa. Visu šo laiku olbibliotēka darbojās, auga, attīstījās un mainījās kopā ar universitāti, ejot vienotā kopsolī uz augstskolas nosprausto mērķu sasniegšanu, sniedzot informacionālo atbalstu studentiem un mācībspēkiem studiju un zinātniskajā darbā.

Piedāvājam Jums virtuālo izstādi ”Kopsolī ar universitāti”, kas sniedz īsu ieskatu Daugavpils Universitātes bibliotēkas vēsturē un šodienā. Izstādē ir apkopotas dažādu gadu avīžu publikācijas un raksti no grāmatām, tā ir papildināta ar dažādos laikos tapušajām fotogrāfijām no bibliotēkas un tās darbinieku personīgajiem arhīviem, ar bibliotēkas uzskaites, kataloģizēšanas, informācijas meklēšanas sistēmas palīglīdzekļu, atpazīšanas zīmju (zīmogu) piemēriem, kā arī atspoguļota informācija no bibliotēkas mājas lapas par bibliotēkas nesenajām aktivitātēm.

Izstādē ievietotie materiāli sakārtoti atspoguļotu notikumu hronoloģijā. Lai tos apskatītu pilnā izmērā, noklikšķiniet uz bildes. Ieteicams izmantot interneta pārlūkprogrammu Firefox.

1924. – 1940. gads. Valsts Daugavpils skolotāju institūta bibliotēka

Pirmās publikācijas, kur tika pieminēta bibliotēka:

Daugavpils vēstnesis, 1925. gads, 7. decembris

Daugavas vārds, Nr.22, 1926. gads, 31. jūlijs

No Daugavpils Valsts skolotāju institūta darbības pārskata, 1936. gads.

Grām: Daugavpils Valsts skolotāju institūts : 1920-1940 : apceres, atmiņas, biogrāfijas.

No Daugavpils Valsts skolotāju institūta darbības pārskata, 1936. gads.

Grām: Daugavpils Valsts skolotāju institūts : 1920-1940 : apceres, atmiņas, biogrāfijas.

Latgales Ziņas, Nr.10, 1931. gads, 6. marts

No grāmatas “Daugavpils Pedagoģiskās universitātes bibliotēka. Ceļvedis”

Sastādītāja J. Stašāne

Zīmogu piemēri:

1944. – 1993. gads. Daugavpils skolotāju institūta – Daugavpils Pedagoģiskā institūta bibliotēka

Padomju Jaunatne, Nr.6, 1945. gads, 16. janvāris

No grāmatas “Daugavpils Pedagoģiskās universitātes bibliotēka. Ceļvedis”

Sastādītāja J. Stašāne

Cīņa, Nr.19, 1953. gads, 23. janvāris


Cīņa, Nr.191, 1956. gads, 15. augusts

Lasītava Vienības iela 13

1960. gads. Daugavpils Pedagoģiskā institūta bibliotēkas darbinieki. Pirmajā rindā 1. no kreisās Solomeja Kundziņa, ilggadējā bibliotēkas direktore

Latgales Laiks, 1997. gads, 28. jūnijs

1985. gads. Diskusija bibliotekāro un bibliogrāfisko nodarbību ietvaros lasītavā Vienības ielā 13

Ilggadējā bibliotēkas darbiniece T. Liskina mūzikas un mākslu abonementā Saules ielā 1/3

1985. gads. Bibliotēkas darbinieki Bioloģijas un ķīmijas literatūras abonementā Lāčplēša ielā. Pirmā no labās: tagadējā bibliotēkas direktore Regīna Tereščenkova.

No grāmatas “Daugavpils Pedagoģiskās universitātes bibliotēka. Ceļvedis”

Sastādītāja J. Stašāne


Kataloga kartīšu un pieprasījuma veidlapu piemēri
DPI bibliotēkas pirmā inventāra grāmata


Ieraksti inventāra grāmatā

1993. – 2001. gads. Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes bibliotēka
2001. gads – mūsdienas. Daugavpils Universitātes bibliotēka

1995. gads. No labās: bibliotekāres R. Tereščenkova, A. Bitiņa, N. Makašina Daiļliteratūras abonementā Vienības ielā 13

1996. gads. Bibliotēkas kolektīvs Uzskaites sektorā Vienības ielā 13. Pirmajā rindā no kreisās: Bibliotekas direktore S. Kundziņa.

2001. gads. Ilggadējā bibliotēkas darbiniece T. Voronova Lasītavā Vienības ielā 13

2001. gads. Bibliotēkas kolektīvs Daiļliteratūras abonementā Vienības ielā 13. Pirmajā rindā no kreisās: Bibliotēkas direktore R. Tereščenkova.

No J. Šteimaņa grāmatas: Daugavpils augstskolas pedagogi un studenti

1994. gads – uzsākta bibliotēkas datorizācija, ieviešot bibliogrāfiskās informācijas
sistēmu ALISe (Advanced Library Information Service). Uzsākta elektroniskā kataloga veidošana un elektroniska lietotāju reģistrēšana.

2006. gads 31. maijs. Par izstādi “Harkova – Latvija: vēstures lappuses”. Papildināts ar fotogrāfijām no izstādes atklāšanas.

2005. – 2006. gads. Avīžu publikācijas sakarā ar grāmatu vācu valodā dāvinājumiem DU bibliotēkai Vācijas kultūras dienu Daugavpilī ietvaros

Library of America

2009. gada 13. novembrī DU bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1 ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere dāvināja DU Bibliotēkai grāmatu kolekciju “Library of America“. Grāmatu kolekcijā ietilpst vairāk nekā 200 grāmatu nosaukumu vēsturē, filozofijā, žurnālistikā, daiļliteratūrā un citās sabiedriskās zinātnēs.

Daugavpils Universitātē notika Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) direktoru sanāksme

2011. gada 18. un 19. maijā Daugavpilī notika Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2011. gada pavasara sanāksme, kuru organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Latgales Centrālā bibliotēka un Daugavpils Universitātes bibliotēka. Akadēmisko bibliotēku sekcijas darbība notika Daugavpils Universitātē. Sanāksmes dalībniekus uzrunāja un uzstājās ar prezentāciju “Daugavpils Universitāte: realitāte un izaicinājumi” DU zinātņu prorektore asociētā profesore E. Jermolajeva. LNB direktora vietniece D. Gasiņa prezentēja projektu par LNB repozitārija pakalpojumiem akadēmiskajām bibliotēkām. LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja E. Vjatere informēja dalībniekus par LATABA aktualitātēm. DU bibliotēkas direktore R. Tereščenkova sniedza ziņojumu par DU bibliotēkas atbalstu studijām, kā arī iepazīstināja ar DU bibliotēku. Sanāksmes dalībnieki iepazinās arī ar Krievu valodas un kultūras centru, Latgales Pētniecības institūtu, apmeklēja DU Akadēmiskā apgāda “Saule” grāmatu izstādi, MMF rīkotās mākslu izstādes, ziemas dārzu.

Biobibliogrāfijas “Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, profesors Dr. habil. math. Felikss Sadirbajevs” atvēršanas svētki

2012. gada janvārī nāca klajā Daugavpils Universitātes bibliotēkas izdevums, kas ir veltīts mūsu universitātes matemātikas profesora F. Sadirbajeva zinātniskajai darbībai. Tas aizsāk jaunu Daugavpils Universitātes bibliotēkas biobibliogrāfisko rādītāju sēriju «Zinātnieku biobibliogrāfija”. Biobibliogrāfija ir bibliogrāfijas veids, kur informācija par personas publikācijām papildināta ar biogrāfiskām ziņām par autoru un publicējumiem par viņu. Rādītājs izdots, atzīmējot profesora F. Sadirbajeva 60 gadu jubileju un viņa ieguldījumu matemātikas zinātnē.

Norisinājās Bibliotēku nedēļa

DU Bibliotēka sadarbībā ar Humanitārās fakultātes docenti, Dr. philol. Innu Dvorecku un docenti, Dr. philol. Elvīru Isajevu organizēja praktisko semināru „Kā efektīvi izmantot datubāzēs pieejamos resursus filologu pētnieciskajā darbā”. Maģistra studiju programmas „Filoloģija (krievu filoloģija)” maģistranti padziļināti izpētīja elektroniskos informācijas resursus valodniecībā. Humanitāro un mākslu zinātņu lasītavā notika 1.kursa studentu, kas studē valodniecību, tikšanās ar ERASMUS studentiem Justīni un Robinu no Beļģijas. Justīne iepazīstināja tikšanās dalībniekus ar Beļģijas pilsētu Monsu (Mons), Robins pastāstīja par Monsas Universitātes bibliotēku (Library of Mons University) un tās pakalpojumiem. DU Bibliotēkas bibliotekāre Nataļja Zeile stāstīja par to, kā laika gaitā mūsu bibliotēka ir attīstījusies un mainījusies, par bibliotēkas krājumu, jaunām tehnoloģijām, jauniem pakalpojumiem, par bibliotēkas tagadni un nākotni. Pasākumā piedalījās DU ERASMUS koordinatore Inese Hodanova, sadarbībā ar kuru tika organizēts šis pasākums.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas darbinieki iepazinās ar Daugavpils Universitātes bibliotēku

2014. gada 8. maijā Daugavpils Universitātes bibliotēkā (Bibliotēka) viesojās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas (LLU FB) darbinieki. Bibliotēkas direktore R.Tereščenkova iepazīstināja viesus ar jaunām informācijas tehnoloģijām un jauniem pakalpojumiem Bibliotēkas abonementos: grāmatu nodošanas iekārtas izmantošanu, grāmatu saņemšanu pēc elektroniskiem pasūtījumiem, pašapkalpošanas sistēmu „bibliotheca”. Bibliotēkas informātiķis S.Krūze nodemonstrēja viesiem Bibliotēkas drošības vārtu darbību un jaunas grāmatu inventarizācijas veikšanas ierīces darbību.

Daugavpils Universitātē viesojās Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas darbinieki

2014. gada 31. oktobrī Daugavpils Universitātē (DU) viesojās Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas (RTU ZB) darbinieki. Viesi apmeklēja DU Bibliotēku un jaunuzcelto Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu. Vizītes laikā tika diskutēts par daudziem aktuāliem jautājumiem mūsdienu bibliotēku darbībā: pašapkalpošanās sistēmu izmantošanu, lietotāju apkalpošanu pēc e-pasūtījumiem, lasītavu pakalpojumiem, bibliotēkas pieejamību lietotājiem visu diennakti septiņas dienas nedēļā, datubāzu izmantošanu.

Daugavpils Universitātē notika festivāls “Dzejas brauciens”

2014. gada 24. novembrī Daugavpils Universitātē viesojās festivāls “Dzejas brauciens”, kura saknes meklējamas 2006. gadā. Brauciena ietvaros talantīgi dzejnieki dodas turnejā pa Baltijas un Ziemeļvalstīm ar mērķi popularizēt dzeju dažādās mērķauditorijās. 2014. gadā “Dzejas brauciens” koncentrējās uz reģionālajām universitātēm un akcentēja atdzejošanas mākslas specifiku. Braucienā piedalījās Jans Kauss (Jan Kaus) no Igaunijas, Mīa Toivio (Miia Toivio) no Somijas, Kārlis Vērdiņš no Latvijas un Gunnars Vērness (GunnarWærness) no Norvēģijas. Nozīmīga „Dzejas brauciena” pietura bija Daugavpils Universitātes Humanitāro un mākslu zinātņu lasītava, kurā tika atklāta interaktīva izstāde par brauciena vēsturi. To ar uzrunu atklāja Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore asoc. prof. Inese Kokina, uzsverot „Dzejas brauciena” nozīmību starptautiskā kontekstā un izsakot pateicību, ka organizatori par pirmo pieturas punktu ir izvēlējušies tieši Daugavpils Universitāti. Izstādē bija aplūkojami „Poetry ride” literātu dzejas izdevumi, skatāmi interaktīvi video un audio materiāli, īpašs izstādes akcents bija apjomīgs fotoalbums, kas apkopo liecības par „Dzejas brauciena vēsturi”.

Daugavpils Universitātē darbību sāk patentu informācijas centrs

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patentu valdes un Daugavpils Universitātes sadarbības līgumu tika izveidots Patentu informācijas (PATLIB) centrs, lai studentiem un akadēmiskajam personālam sniegtu plašāku inovāciju atbalsta pakalpojumu klāstu. Patentu informācijas centrs atrodas DU Bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1. Tajā ir pieejamas grāmatas par intelektuālā īpašuma jautājumiem, kā arī informācija par patentu, preču zīmju un dizainparaugu datubāzēm internetā. Patentu informācijas centru tīkls ir Eiropas patentu informācijas infrastruktūras nozīmīga sastāvdaļa, kurā informācijas centri apvienojušies ar mērķi uzlabot saziņu un sadarbību, kā arī veicināt izpratni par patentu informāciju.

Inovācijas

Bibliotēkas Parādes ielā 1 modernizēšana projekta „Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana” ietvaros

Pēc bibliotēkas renovācijas darbu noslēguma tā ir kļuvusi par vienu no modernākajām augstskolu bibliotēkām Latvijā, jo grāmatu uzskaite un izdošana tiek veikta, izmantojot automātisko grāmatu kodu lasīšanas sistēmu. Bibliotēkas krājuma lietotāji, izmantojot grāmatu izsniegšanas un saņemšanas pašapkalpošanās sistēmu „bibliotheca”, patstāvīgi piereģistrē izņemtās grāmatas, savukārt pie bibliotēkas ieejas durvīm uzstādītie drošības vārti neļauj no bibliotēkas iznest nereģistrētas grāmatas. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejama arī unikāla grāmatu nodošanas iekārta, kas paredzēta grāmatu nodošanai ārpus bibliotēkas darba laika un telpām. Tā ir novietota pie mācību korpusa Parādes ielā 1, kur grāmatu lietotāji paši var ievietot nododamo grāmatu.

Mobilie grāmatu plaukti

Drošības vārti ar iebūvētu skaitītāju

Daudzfunkcionālā pašapkalpošanās iekārta

Bibliotēkā ir veikts kosmētiskais remonts, siltināta grīda, uzstādītas jaunas mēbeles (letes, galdi, krēsli, skapji), kas ir uzlabojušas ne tikai bibliotēkas estētisko noformējumu, bet arī funkcionalitāti. Grāmatu plaukti abonementā tagad ir bīdāmi un ļauj racionāli izmantot telpas platību. Tāpat ir ierīkots elektriski regulējams rakstāmgalds, kuru var pielāgot dažādu augumu cilvēkiem, un tas ir piemērots darbam gan sēdus, gan stāvus, kā arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Čeku termo printeris lasītāju informācijas drukāšanai, datortehnika, daudzfunkcionāla pašapkalpošanās sistēma ar bezkontakta viedkartēm, kas paredzēta kopēšanai, drukāšanai, skenēšanai, skavošanai, būtiski atvieglo bibliotēkas apmeklētāju ikdienu.

Palielinošā lasīšanas iekārta vājredzīgajiem

Grāmatu skeneris

Pašapkalpošanās kiosks grāmatu saņemšanai un nodošanai

Bibliotēkas renovācijas darbu laikā ir padomāts arī par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem: ir ieklāts trokšņu mazinošs linolejs, paplašinātas durvju ailes, lai telpā varētu pārvietoties cilvēki ratiņkrēslos, uzstādīti ar speciālu programmatūru aprīkoti datori un palielinošā lasīšanas iekārta vājredzīgajiem. Tā kā bibliotēka atrodas mācību korpusa foajē otrajā līmenī, ir ierīkots pacēlājs, kas spēj nodrošināt piekļuvi bibliotēkai arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Izmantotie avoti:

 1. Daugavpils skolotāju institūts // Padomju Jaunatne. – Nr.6 (1945, 16.janv.). – 4.lpp.
 2. Daugavpils Valsts skolotāju institūts : 1920-1940 : apceres, atmiņas, biogrāfijas / sakārtojuši J. Šķirmants, A. Raidonis. [Latvija] : DVSI absolventu grupa, 1981. – 181 lpp. : il.
 3. Daugavpils ziņas: Kultūras fonds piespriedis bibliotēkas // Daugavas Vēstnesis. – Nr.48 (1925, 7.dec.). – 3.lpp.
 4. Grāmatu izstāde Valsts skolotāju institūtā // Latgales Ziņas. – Nr.10 (1931, 6.marts). – 3.-4.lpp.
 5. Jonāne, Egita Terēze. Draudzībā ar grāmatu / Egita Terēze Jonāne // Latgales Laiks. – 1997. – 28.jūn. – 14.lpp.
 6. Jundina, N. Daugavpils Universitātes bibliotēka saņēmusi jaunas grāmatas / N. Jundina. – Latgales Laiks. – Nr.6 (2005, 21.janv.). – 18.lpp.
 7. Kundziņa, Solomeja. Grāmatas un bibliotēkas loma skolotāja sagatavošanā: maģistra darbs / Solomeja Kundziņa; darba zin. vad. Ludmila Timosčenko. – Daugavpils, 1995. – 171 lp.
 8. Pušļaka, Diāna. Noslēdzas Daugavpils Universitātes vēsturē lielākais īstenotais projekts / Diāna Pušļaka // Daugavpils Universitāte [elektroniskais resurss] : [mājas lapa]. – (2015, 21.dec.). – Tiešsaistes resurss. – Resurss aprakstīts 2016.g. 2. nov. – Pieejas veids: http://old.du.lv/07-12-2015-nosledzas-daugavpils-universitates-vesture-lielakais-istenotais-projekts/
 9. Skaista velte studējošai jaunatnei // Cīņa. – Nr.191 (1956). – 15.aug.
 10. Šteimans, Josifs. Daugavpils augstskolas pedagogi un studenti / Josifs Šteimans ; Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Saule, 2008. – 188 lpp., [32] lpp. iel.
 11. Tereščenkova, Regīna. Divās izstādēs apskatāma Harkova : [par ekspozīciju “Harkova – Latvija: vēstures lappuses” no V.Karazina Harkovas Nacionālās universitātes Centr. Zin. bibliotēkas (Ukraina) fondiem un ukraiņu fotomāksl. V.Ogloblina darbu izstādi Daugavpils universitātē : sakarā ar Harkovas 350.gadadienu] / Regīna Tereščenkova. – Izglītība un Kultūra. – Nr.24 (2006, 15.jūn.). – 3.lpp.
 12. Valsts Daugavpils skolotāju institūts // Daugavas vārds. – Nr.22 (1926, 31.jūl.). – 2.lpp.
 13. 1952./53. mācību gadā Daugavpili sācis darboties pedagoģiskais institūts // Cīņa. – Nr.19 (1953, 23.janv.)
 14. Дайнович, Анна. Дни немецкой культуры в Даугавпилсе / Анна Дайнович. – Динабург вестник. – № 18 (3 мая 2006). – С.7
 15. Кубасова, Светлана. Харьков переехал к нам в Даугавпилс / Светлана Кубасова // Наша газета. – № 23 (8 июня 2006). – С. 14
 16. Юндина, Н. Новые поступления в библиотеку ДУ / Н. Юндина. – Миллион. – № 10 (3 февр. 2005)

Izstādes veidotāji: Lilita Skulme, Sandis Krūze.
Izsakām pateicību bibliotēkas ilggadējai darbiniecei Terēzai Liskinai par atbalstu ar materiāliem.

Papildu informācija:
Lilita Skulme
DU Bibliotēka
Lasītava Parādes 1
Tel.: 65428345, iekšējais tālrunis 434
e-pasts: lilita.skulme@du.lv