DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
01.09.2022
dalies:
drukā:

17. Starptautiskā zinātniskā konference “SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2022”
2022.GADA 14.-15.OKTOBRĪ
Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1, Daugavpils, Latvija
Pieteikumu iesniegšana līdz 2022. gada 1.oktobrim
Rakstu iesniegšana līdz 2022. gada 14.oktobrim

Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūts un Sociālo zinātņu fakultāte (Latvija) organizē 17. ikgadēju starptautisku zinātnisku konferenci “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2022”.

Konferences mērķi ir:

 • sekmēt sociālo zinātņu ieguldījumu reģionālajā attīstībā,
 • popularizēt starpdisciplināru pieeju reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu risināšanā
 • veicināt pētniecisko rezultātu pārnesi praksē.

Konference aicina dalībniekus dalīties pieredzē ekonomikas konkurētspējas un ilgtspējas jautājumos, Eiropas un nacionālajā praksē valsts un tiesību jomā, kā arī aktuālajos jautājumos socioloģijā, sociālajā psiholoģijā un vadībzinātnē, kā piemēram:

 • Sociāli-ekonomiskās attīstības līmeņa diferenciācijas problēmas reģionos: dzīves kvalitāte, labklājība un sociāli ekonomiskā stratifikācija;
 • Personība un darba migrācija: etnosocioloģijas un personības psiholoģijas reģionālie aspekti;
 • Valdības, pašvaldības un tām pakļauto institūciju loma un nozīme finanšu līdzekļu piešķiršanā un pārdalē reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos: tiesiskie aspekti;
 • Inovatīvais cilvēkkapitāla potenciāls: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais aspekti reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos;
 • Reģiona identitātes loma un nozīme reģiona konkurētspējas nodrošināšanā: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais vērtējums;
 • Telpiskā plānošana un tas ietekme uz reģiona konkurētspējas paaugstināšanas iespējām: ekonomiskie un tiesiskie aspekti;
 • Inovatīvu procesu efektīva vadība reģionālās konkurētspējas kontekstā

Zinātniekiem, studentiem, reģionālās politikas veidotājiem un īstenotājiem konference piedāvā:

 • Starpdisciplināru platformu reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu apspriešanā tādās disciplīnās kā Reģionālā un finanšu ekonomika, Civiltiesības un Krimināltiesības, Socioloģija un Sociālā psiholoģijā, Vadībzinātne
 • Starptautisku vidi un iespēju apmainīties pieredzē trijās valodās (latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā)
 • Iespēju publicēt pētījumu rezultātus ikgadējā recenzējamā konferences rakstu krājumu sērijā

SVARĪGA INFORMĀCIJA UN DATUMI

 • DALĪBAS REĢISTRĀCIJA – līdz 01.10.2022.

Dalību konferencē par reģionālās attīstības aktuāliem jautājumiem Ekonomikā, Tiesību zinātnē, Socioloģijā un Sociālajā psiholoģijā, Vadībzinātne iespējams pieteikt ar īsām tēzēm (līdz 300 vārdiem, tikai teksts) līdz 2022. gada 1. oktobrim, sūtot dalības reģistrācijas formu uz ikgadeja.konference@du.lv

DALĪBAS REĢISTRĀCIJAS FORMA

Konferences darba valodas: latviešu valoda, angļu valoda, krievu valoda

Prezentācijas ilgums: 15 minūtes prezentācijai, 10 minūtes diskusijām

Lūdzam ņemt vērā, ka konferences norises formāts būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas!

 • DALĪBAS MAKSAS APMAKSA – līdz 01.10.2022.

Konferences dalības maksa ir 70,00 EUR.

25,00 EUR Daugavpils Universitātes akadēmiskajam personālam un doktorantiem

10,00 EUR Daugavpils Universitātes maģistrantiem

Dalības maksa iekļauj: konferences materiālus, iesniegto rakstu recenzēšanu, kafijas pauzes un pusdienas, ekskursiju un saviesīgo vakaru.
Dalības maksa neiekļauj izmitināšanas izdevumus.

50,00 EUR personām, kuras vēlas iesniegt rakstu bez uzstāšanās konferencē.

BANKAS REKVIZĪTI:

Daugavpils Universitāte
PVN reģ. Nr.: LV90000065985
Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV5400
Konta Nr.: LV15TREL9150210000000
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22

VEICOT MAKSĀJUMU, OBLIGĀTI JĀNORADA MAKSĀJUMA MĒRĶIS SEKOJOŠĀ FORMĀTĀ

(Vārds, Uzvārds; 17. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2022”)

 • RAKSTA IESNIEGŠANA – līdz 14.10.2022.

Pēc konferences autoru iesniegtie raksti tiks recenzēti un publicēti ikgadējos „Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta un Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos” (ISSN 2255-8853). Rakstu krājumi ir iekļauti Electronic Journals Library of University of Regensburg (Vācija).

Rakstu publicēšanas politika paredz, ka lēmums par raksta iekļaušanu konferences rakstu krājumā tiek balstīts uz attiecīgajā zinātnes jomā kompetentu recenzentu vērtējumu.

Raksti jāiesniedz pa e-pastu uz ikgadeja.konference@du.lv

AUTORA GARANTIJAS FORMA

PRASĪBAS RAKSTA NOFORMĒŠANAI

KONFERENCES PROGRAMMAS KOMITEJA

Prof., Dr.sc.soc. V.Meņšikovs (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētājs

Prof., PhD Dz.Iliško (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētāja vietniece

Prof., Dr.iur. J.Teivāns-Treinovskis (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Asoc.prof., Dr.oec. L.Aleksejeva (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Vadošais pētnieks, PhD A.Aslands (Norvēģijas pilsētu un reģionālo pētījumu institūts, Norvēģija)

Doc., Dr.oec. J.Baltgailis (Transporta un sakaru institūts, Latvija)

Asoc. prof., Dr.sc.soc. B.Bela (Latvijas Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.oec. G.Bedianašvili (Eiropas Universitāte, Ivane Javakhišvili vārdā nosaukta Valsts universitāte Tbilisi, Gruzija)

Dr. A.Betlej (Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitāte, Polija)

Prof., Dr.paed. J.Davidova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Asoc. prof., Dr. S.Drezgics (Rijekas Universitāte, Horvātija)

Prof., Dr. S.Hiļķevičs (Ventspils Augstskola, Latvija)

Prof., Dr. M.Hitov (Valsts un pasaules ekonomikas universitāte, Bulgārija)

PhD A.Ignasiaka-Šulca (Nikolaja Kopernika Universitāte Toruņā, Polija)

Vadošā pētniece, Dr. oec. E.Jermolajeva (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija)

Prof., Dr.psych. I.Kokina (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Vadošā pētniece, Dr.oec. V.Komarova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Asoc. prof., PhD S.Kučerenko (Perejaslava Grigorija Skovorodas vārdā nosaukta universitāte, Ukraina)

Prof., Dr.oec. M.Kvarachelija (Ekonomikas institūts, Gruzija)

PhD J.Kazmiercziks (Poznaņas Ekonomikas un uzņēmējdarbības universitāte, Polija)

Vadošā pētniece, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.hab.sc.soc. A.Matulionis (Lietuvas Sociālo pētījumu centrs, Lietuva)

Prof., Dr.phil. M.Navaļnaja (Nacionālā dzīvības un vides zinātņu universitāte, Ukraina)

PhD V.Nikolajevskis (V.N.Karanzina vārdā nosauktā Harkovas Nacionālā universitāte, Ukraina)

Tiesnesis, Dr.iur. J.Neimanis (Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Latvija)

Pētniece, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.sc.soc. S.Partickis (Ļubļinas Katoļu universitāte, Polija)

Prof., Dr. M.Piotrovska-Tribule (Varšavas Valsts aizsardzības universitāte, Polija)

Akadēmiķe, Prof., Dr.hab.oec. B.Rivža (Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija)

Asoc. prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Pētniece, Dr.oec. O.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.oec. J.Saulītis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija)

Prof., Dr.oec. A.Simakhova (Nacionālā aviācijas universitāte, Ukraina)

Asoc. prof., Dr.hist. H.Soms (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.theol. A.Stašulāne (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Vadošā pētniece, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.sc.soc. M.J.Šoutena (Beiras Interior Universitāte, Portugāle)

Dr.iur. V.Tumalavičius (Daugavpils Universitāte, Latvija, Lietuvas Jonasa Žemaitisa militārā akadēmija, Lietuva)

Prof., Dr. M.Tvaronavičiene (Daugavpils Universitāte, Latvija, Lietuvas Jonasa Žemaitisa militārā akadēmija, Lietuva)

Prof., Dr. G.Volska (Nikolaja Kopernika Toruņas Universitāte, Polija)

Prof., Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.iur. V.Zahars (Daugavpils Universitāte, Latvija)

KONFERENCES RĪCĪBAS KOMITEJA

Vadošā pētniece, Dr.oec. O.Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības komitejas priekšsēdētāja

Vadošā pētniece, Dr.oec. V.Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības komitejas priekšsēdētājas vietniece

Asoc.prof., Dr.oec. L.Aleksejeva (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Asoc.prof., Dr.oec. A.Čaplinska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Vadošā pētniece, Dr.oec. A.Daņiļeviča (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Dr.iur. A.Matvejevs (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Pētniece, Dr.psych. M.Ņesterova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Doc., Dr.paed. I.Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Asoc. prof., Dr.psych. A.Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

KONFERENCES TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS

DU HSZI Lietvedības sekretāre E.Kamarūta (Daugavpils Universitāte, Latvija)
– tehniskā sekretariāta priekšsēdētāja/chair of technical secretariat
Mg.psych. Dz.Dronka (Daugavpils Universitāte, Latvija)
DU SZF Lietvedības sekretāre E.Vanaga (Daugavpils Universitāte, Latvija)

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Dr.oec. Viktorija Šipilova
E-pasts: viktorija.sipilova@du.lv