DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Botānikas laboratorijas pakalpojumi: 

 • Sugu grupu: vaskulārie augi un biotopu grupu: meži un virsāji, zālāji, purvi, tekoši un stāvoši saldūdeņi sertificētu ekspertu pakalpojumi.
 • Vaskulāro augu sugu, tai skaitā reto un aizsargājamo augu sugu noteikšana
 • Dendroloģisko stādījumu inventarizācija, dendroloģisko objektu (dižkoki, alejas, retie svešzemju koki) inventarizācija: koku vitalitātes un ainaviskās kapacitātes noteikšana, rekomendāciju izstrāde apstādījumu apsaimniekošanai

Kontaktinformācija: peteris.evarts[at]biology.lv

Zooloģijas laboratorijas pakalpojumi: 

 • Gliemju un sīko peļveidīgo grauzēju (Rodentia, Myoxidae) sugu ekspertīze ar dabas aizsardzību saistītajos jautājumos
 • Gliemju kolekciju materiālu noteikšana
 • Zinātnes komunicēšanas pasākumi (ekspedīcijas, lekcijas skolās, muzejos u.c.)
 • Konsultācijas

Kontaktinformācija: iveta.jakubane[at]biology.lv

Koleopteroloģisko pētījumu centra pakalpojumi: 

 • Bezmugurkaulnieku sugu ekspertīze ar dabas aizsardzību saistītajos jautājumos
 • Meža un lauksaimniecības kaitēkļu noteikšana
 • Vaboļu kolekciju materiālu noteikšana
 • Zinātnes komunicēšanas pasākumi (ekspedīcijas, nometnes dabā, ekskursijas un nodarbības dabā, lauku prakses, lekcijas skolās u.c.)
 • Skolēnu sagatavošana olimpiādēm, konkursiem u.c.
 • Konsultācijas

Kontaktinformācija: maksims.balalaikins[at]biology.lv

Meža bioloģiskās daudzveidības laboratorijas pakalpojumi: 

 • Sugu grupu: ķērpji un sūnas sertificētu dabas ekspertu pakalpojumi.
 • Ķērpju, lihenofīlo sēņu un sūnu sugu, tai skaitā reto un aizsargājamo sugu noteikšana

 Kontaktinformācija: rolands.moisejevs[at]biology.lv

Genomikas un biotehnoloģijas laboratorijas pakalpojumi:

 • Populāciju ģenētiskās struktūras noteikšana
 • Sugu noteikšana, pielietojot molekulārās metodes
 • Trichinella sugu molek. noteikšana

Kontaktinformācija: inese.kokina@du.lv

Dzīvnieku ekoloģijas un evolūcijas laboratorijas pakalpojumi:

 • Ornitoloģiskā ekspertīze ar dabas aizsardzību saistītajos jautājumos
 • Kukaiņu imunoloģiskā stāvokļa noteikšana – vairošanās potenciāla izvērtēšana kaitēkļu skaita prognozēšanai
 • Putnu asins parazītu noteikšana

Kontaktinformācija: indrikis.krams[at]ut.ee

Hidroekoloģijas laboratorijas pakalpojumi: 

 • Ūdens fizikāli-ķīmiskās īpašības, to izmaiņas (temperatūra, izšķīdušais skābeklis, pH, elektrovadītspēja, oksidēšanās-reducēšanās potenciāls, duļķainība, kopējās izšķīdušas vielas, hlorofils α – lauka apstākļos, bioķīmiskā skābekļa patēriņš – laboratorijas apstākļos) saldūdens ekosistēmu pētījumos;
 • Hidroakustisko metožu pielietojums (straumes ātrums, caurplūdums, batimetrija, zivju krājumi) saldūdens ekosistēmu pētījumos;
 • Zooplanktona cenožu strukturāli-funkcionālās (taksonomiskais sastāvs, daudzveidība, skaits, biomasa, izmērs, sezonalitāte, izplatība telpā u.c.) izmaiņas saldūdens ekosistēmās kā to stāvokļa indikators;
 • Eitroficēšanās procesi saldūdens ekosistēmās;
 • Zemāko un augstāko vēžveidīgo svešās un reliktās sugas saldūdens ekosistēmās;
 • Hidrobiontu oksidatīvā stresa pētījumi sadarbībā ar Molekulārās bioloģijas un ģenētikas laboratoriju;
 • Hidrobiontu ģenētiskie pētījumi sadarbībā ar Molekulārās bioloģijas un ģenētikas laboratoriju.

Kontaktinformācija: jana.paidere[at]du.lv

Parazitoloģijas un Histoloģijas laboratorijas pakalpojumi: 

 • Latvijas savvaļas, mājdzīvnieku un saldūdens zivju parazitofauna;
 • Sarkocistozes un trihinelozes izplatība Latvijas savvaļas dzīvniekos;
 • Parazītu starpsugu un iekšsugu attiecības;
 • Parazīta – saimnieka attiecības;
 • Abiotisko faktoru ietekme uz parazītu morfoloģiju un to sastopamību saimniekā.

Kontaktinformācija: muza.kirjusina[at]du.lv

G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra pakalpojumi

 • Mainīga spiediena elektronu skenējošais mikroskops VEGA II LMU, TESCAN. Aprīkots ar EDX/EBSD detektoriem INCA Synergy (Oxford Instruments), kā arī nanolitogrāfijas sistēmu ELPHI Plus (Raith)
 • Konfokālais lāzerskenējošais mikroskops Leica TCSP-5. LSM ietver 3 spektrālos konfokālos kanālus ar vienlaicīgas fluorescences attēlu spektrālās analīzes iespējām, objektu fluorescences multiparametrisku ierosināšanu ar dažādu redzamās gaismas viļņa garuma lāzerstarojuma līnijām
 • fs lāzersistēma, kas nodrošina starojuma parametru operatīvas diagnostikas iespējas, savietojamību ar dažādiem eksperimentiem
 • Augstas izšķirtspējas rentgendifraktometrs plānu un nanostrukturētu kārtiņu pētījumiem SmartLab (Rigaku)
 • Nanodaļiņu uzputināšanas iekārta

Kontaktinformācija: edmunds.tamanis[at]biology.lv