DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
28.09.2022
dalies:
drukā:
30.09.2022 noslēdzas Daugavpils universitātes īstenotais Eiropas Sociālā fonda  projekts Nr.8.2.2.0/18/I/005 „Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”. Projekta ietvaros Daugavpils Universitātes akadēmiskais personāls varēja stiprināt kapacitāti dažādās jomā – profesionālās angļu valoda pilnveide, stažēšanās specializācijas jomā un specializētās mācības kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju un digitālās prasmes. Tā pat akadēmiskajā darbā Daugavpils Universitātē tika iesaistīti ārzemju akadēmiskā personāla pārstāvji, lai veicinātu internacionalizāciju un starptautiskas pieredzes integrēšanu studiju procesā. Lai veicinātu Daugavpils Universitātes akadēmiskā personāla atjaunotni akadēmiskajā darbā iesaistīti doktoranti.
 
Sasniegti visi projektā uzstādītie iznākuma rezultāti:

1.	Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā - 5
2.	Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā - 5 
3.	Akadēmiskā personāla, skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei - 82

Pēc projekta noslēgšanās turpināsies darbs pie rezultāta rādītāja “r.8.2.2.a Atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā” sasniegšanas un uzraudzības. No 5 projektā iesaistītajiem mērķa grupas doktorantiem 4 (Pāvels Pestovs, Liene Valdmane, Jekaterīna Jankovska, Maritana Gorina) vēl nav izpildījuši iesaistes noteikumus – persona ir ieguvusi doktora grādu un ir ievēlēta akadēmiskajā amatā. Visas iepriekš minētās personas promocijas darbu plāno iesniegt Daugavpils Universitātes Zinātņu daļā nosūtīšanai Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijai līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Pateicamies par atbalstu projekta īstenošanā Daugavpils Universitātes struktūrvienībām, kā arī Daugavpils Universitātes personālam par aktīvu dalību projekta aktivitātēs.


Papildu informācija:
Jānis Kudiņš
Tālr. 26142333
E-pasts: janis.kudins@du.lv