DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

AKTUALITĀTES EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTĀ Nr.8.2.1.0/18/A/019 “STUDIJU PROGRAMMU FRAGMENTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA UN RESURSU KOPLIETOŠANAS STIPRINĀŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ”

29.07.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātē turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.1.0/18/A/019 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana Daugavpils Universitātē” (turpmāk – ESF projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/019) sekmīga ieviešana.

Sadarbībā ar Liepājas Universitāti un Ventspils Augstskolu ir izstrādāta un 2022. gada 30. maijā nodibinājumam “Akadēmiskās informācijas centrs” tika iesniegta licencēšanai Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas kopīgā doktora studiju programma “Valodu un literatūras studijas”.

Turpinās akadēmiskā maģistra studiju programmas “Bioloģija”  (programmas kods 45421) un profesionālā bakalaura studiju programmas “Mūzika” (programmas kods 42212) aprobācija.

2022.gada 21.jūnijā 11 profesionālā maģistra studiju programmas “Psiholoģija” absolventi saņēma diplomus, kas apliecina psihologa kvalifikācijas un profesionālā maģistra grāda psiholoģijā ieguvi. No tiem 6 absolventi  ir specializējušies izglītības un skolu psiholoģijā, bet 5 – konsultatīvā psiholoģijā.

2022./2023.studiju gadā studijas profesionālā bakalaura studiju programmā “Mūzika” (programmas kods LRI kods 42212, kods DU informatīvajā sistēmā D04A8) uzsāks 8 studējošie, kas ir izturējuši konkursu un izteikuši vēlmi studēt DU, lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu mūzikā un instrumentu mūziķa kvalifikāciju (3 no tiem specializēsies pūšaminstrumenta spēlē, bet 2 sitaminstrumentu spēlē), kā arī 3 studējošie, lai iegūtu vokālista kvalifikāciju.

Savukārt, profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa un finanšu procesi” 2022./2023.studiju gadā uzsāks studijas 16 studējošie.

ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/019 ietvaros ir izstrādātas 4 jaunas studiju programmas:

  • profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija” (programmas direktors Dr. psych. ALEKSEJS RUŽA),
  • profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa un finanšu procesi” (programmas direktore Dr.oec. LUDMILA ALEKSEJEVA),
  • akadēmiskā maģistra studiju programma “Bioloģija” (programmas direktore Dr. biol. INESE KOKINA),
  • profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzika” (programmas direktors Dr. art. ĒVALDS DAUGULIS).

ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/019 darbības laikā ir akreditēti divi studiju virzieni: “Psiholoģija” un “Ekonomika”.

Papildu informācija:

ANITA KIRIČUKA

Projekta vadītāja

Tālr. +371 654 20431 E-pasts: anita.kiricuka@du.lv