DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

STUDĒJOŠO GRUPU KOPĪGIE E-PASTI UN DEKANĀTU KONTAKTINFORMĀCIJA

dalies:
drukā:

DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

E-pasts: dmf@du.lv

tālruņa nr. 654 22302, 654 25297, 26002593, 26069983

Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes studējošo grupu kopīgie e-pasti 2021./2022.st.g.

1. līm. PSP Informācijas tehnoloģijas (D01BR)1. studiju gads
it1l1k2021@gmail.com
PBSP Fizioterapija (D0154)1. studiju gads
fiziot2021@inbox.lv
 2. studiju gads
fiziot2020@inbox.lv
3. studiju gads
fiziot2019@inbox.lv
4. studiju gads
fiziot2018@inbox.lv
 PBSP Māszinības (D01BZ)1. studiju gads
maszinibas_2021@inbox.lv
 2. studiju gads
maszinibas_2020@inbox.lv
 3. studiju gads
maszinibas_2019@inbox.lv
4. studiju gads
maszinibas_4_kurss@inbox.lv
ABSP Fizika (D0137)3. studiju gads
dufizika2019@gmail.com
ABSP Matemātika (D0136)2. studiju gads
2020matbakdu@inbox.lv
3. studiju gads
dumat2@inbox.lv
PBSP Informācijas tehnoloģijas (D01B91. studiju gads
it2021du@gmail.com
2. studiju gads
it2020du@gmail.com
3. studiju gads
dmf1k1g@inbox.lv
4. studiju gads
it2018proinz1@gmail.com
ABSP Ķīmija (D01BN)1. studiju gads
kimija_absp_2021@inbox.lv
2. studiju gads
kimija_absp_2020@inbox.lv
3. studiju gads
du.kimija2019@inbox.lv
ABSP Bioloģija (D0134)1. studiju gads
biologija_2021@inbox.lv
2. studiju gads
biologija.bsp@inbox.lv
3. studiju gads
biologija.du@gmail.com
AMSP Datorzinātnes (D0121)1. studiju gads
datorzinatnes2021@gmail.com
2. studiju gads
sman.viktor@gmail.com
ABSP Vides zinātne (D0138)1. studiju gads
vides_zinatne_2021@inbox.lv
 2. studiju gads
vides_zinatne_2020@inbox.lv
3. studiju gads
vides_zinatne_2019@inbox.lv
AMSP Bioloģija (D0114)2. studiju gads
mgbio2020@inbox.lv
AMSP Dabas rekreācija (D01BS)2. studiju gads
dabasrekr2020@inbox.lv
AMSP Bioloģija (D01BY)1. studiju gads
biologi_mag_2021@inbox.lv
PMSP Darba aizsardzība (D01BH)1. studiju gads
da_du_2021@inbox.lv
 2. studiju gads
2020dadu@inbox.lv
PMSP Vides plānošana (D019G)1. studiju gads
vid.plan.2021@inbox.lv
2. studiju gads
vid.plan.2020@inbox.lv
AMSP Ķīmija (D01BN)1. studiju gads
kimija_amsp_2021@inbox.lv
2. studiju gads
kimija_amsp_2020@inbox.lv
DSP Cietvielu fizika (D0805)1., 2., 3.  studiju gads
Komunikācija caur individuālajiem e-pastiem
DSP Bioloģija (D0808)1., 2., 3.  studiju gads
Komunikācija caur individuālajiem e-pastiem
DSP Matemātika (D0806)1. studiju gads
Komunikācija caur individuālajiem e-pastiem

HUMANITĀRĀ FAKULTĀTE

E-pasts: hf@du.lv

tālruņa nr.  20218334

ABSP “Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”1. studiju gads – absp2021@inbox.lv
2. studiju gads – austrumeiropas@gmail.com
3. studiju gads –austrumnieki2019@inbox.lv
ABSP “Latviešu filoloģija”1. studiju gads – hffila21@inbox.lv
2. studiju gads – filologi2020@inbox.lv
3. studiju gads – Latfil2019@inbox.lv
ABSP “Krievu filoloģija”1. studiju gads – krievufil2021@inbox.lv
2. studiju gads – dufikr2020@inbox.lv
3. studiju gads – rufil2019@inbox.lv
ABSP “Angļu filoloģija”1. studiju gads:
FIANLA: fianla2021@gmail.com,
FIANZV: fianzv2@inbox.lv,
FIANFR: franfilol2021@inbox.lv,
FIANSP: fiansp2021@inbox.lv,
FIANKI: fianki2021@gmail.com,
FIANVA: FIANVA2021@GMAIL.COM
2. studiju gads:
FIANKI: fianki2020@gmail.com
FIANLA: latvieshu2020du@inbox.lv
FIANZV: fianzv123@inbox.lv
FIANSP: fiansp2020@gmail.com
FIANRU: fiankr2020@gmail.com
FIANFR: fianfr20@inbox.lv
FIANVA: fianvadu@gmail.com
3. studiju gads:
FIANSP – du.spain2019@gmail.com
FIANFR- fianfr2019@inbox.lv
FIANKI – fianki2019@gmail.com
FIANVA – fianva2019@inbox.lv
FIANZV – fianzv2019@gmail.com
ABSP “Vēsture”1. studiju gads – vesture2021@inbox.lv
2. studiju gads – vesture2020@inbox.lv
3. studiju gads – duhistory2019@inbox.lv
PMSP “Starpkultūru attiecības”1. studiju gads – starpkult21@inbox.lv
2. studiju gads – sta.a.du.2020@gmail.com
AMSP “Vēsture”1. studiju gads – amspvesture@inbox.lv
2. studiju gads – mavest2020@inbox.lv
DSP “Literatūrzinātne”1. studiju gads – litzin2021@inbox.lv
2. studiju gads – literaturzinatne2020@inbox.lv
3. studiju gads – literaturzinatne2019@inbox.lv

IZGLĪTĪBAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

E-pasts: ivf@du.lv

tālruņa nr. 20218497, 654 28636

1.līmeņa PSP “Pirmsskolas skolotājs”
D139P
1. studiju gads
PL – pirmsskolas.skolotaji2021@inbox.lv
NL – pirmsskola2021@inbox.lv 
2. studiju gads
PL – pirmsskolas.skolotaji2020@inbox.lv
NL – bernudarzs2020@inbox.lv
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”
D139O
1. studiju gads – ms2du@gmailgroups.com
PBSP “Skolotājs (veselība un fiziskā aktivitāte, VESFIA)”
D139T
1. studiju gads
PL – sportaskolotaji2021@inbox.lv
NL – sports2021@inbox.lv
PBSP “Skolotājs (matemātika, MATEM )”
D139T
1. studiju gads
PL – mat.skolotaji2021@inbox.lv
PBSP “Skolotājs (mūzika)”
D139T
1. studiju gads
PL – muzikas.skolotajs@inbox.lv
PBSP “Sākumizglītības skolotājs”
D139S
1. studiju gads
PL – sakumskolasskolotajs2021@inbox.lv
NL – sakumizgl.nep.2021@inbox.lv
2. studiju gads
PL – ivf.daugavpils@gmail.com
PBSP “Skolotājs” (sporta un sociālo zinību skolotājs, SPSO)
D139B
2. studiju gads
PL – duspso2020@gmail.com
NL – spso2020.nep@inbox.lv 
3. studiju gads
PL – spso2019@inbox.lv
NL – sportaskolotajs@inbox.lv
4. studiju gads
PL – sportaskolotajs2018@inbox.lv
NL – du2018@inbox.lv
5. studiju gads
NL – duspso17@gmail.com
PBSP “Skolotājs” (pirmsskolas un pamatizglītības (1.-3.kl.) skolotājs, PIPA)
D139B
3. studiju gads
PL – skolotajs19@inbox.lv
NL – pipa2019@inbox.lv
4. studiju gads
PL – pipa2018@inbox.lv
NL – pipa24@inbox.lv
5. studiju gads
NL – dupipa2017@inbox.lv
PBSP “Skolotājs” (PAPI, PAMA, PASO)
D139B
3. studiju gads
PL – papi2019@inbox.lv
4. studiju gads
PL – skolotaji2018@gmail.com
NL – papi2018@inbox.lv (informācijas aprite norit individuāli, PAMA studējošās e-pastu var saņemt, zvanot 20225716)
5. studiju gads
NL – papipaso@inbox.lv
AMSP “Izglītības zinātnes” (50 KP; 80 KP)
D139Q; D139R
1. studiju gads
mag2021@inbox.lv
2. studiju gads
ivfmagistri@inbox.lv
PMSP “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists”
D1399
2. studiju gads
karunjaun@inbox.lv
PMSP “Izglītība” (iegūst vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju)
D139D
2. studiju gads
du.izm.2020@gmail.com
3. studiju gads
izglitiba2019@inbox.lv
PMSP “Izglītība” (IZVIZ)
D139C
2. studiju gads
magizglitiba2020@gmail.com
PMSP “Izglītība” (IZSPOPE)
D139E
2. studiju gads
2020.izspope.du@gmail.com
PMSP “Sabiedrības un organizāciju vadība” (ORGVADAK)
D139U
1. studiju gads
vadiba2021@gmail.com
PMSP “Sabiedrības un iestāžu vadība”
D135S
2. studiju gads
dusiv2020@inbox.lv 
3. studiju gads
toposie.vaditaji2019@gmail.com
DSP “Izglītības zinātnes”
D139N
2. studiju gads
dudoktoranti@inbox.lv
DSP “Vadībzinātne”
D139H
1. studiju gads – informācijas aprite norit individuāli (studējošo e-pastus var uzzināt zvanot 20225716)
2. studiju gads
du.dok2020@gmail.com
3. studiju gads
vadibzinatne2019@gmail.com

MŪZIKAS UN MĀKSLU FAKULTĀTE

E-pasts: mmf@du.lv

tālruņa nr. 20216628

PBSP “Mūzika”1. studiju gads – muzika2022@gmail.com
2. studiju gads – muzikaf2020@gmail.com
3. studiju gads – du.muz2019@inbox.lv
4. studiju gads – dumuzika2018@gmail.com
PMSP “Mūzika”1. studiju gads – dumuzika@inbox.lv
2. studiju gads – muzmag2020@inbox.lv
PBSP “Dizains”1. studiju gads –  dizains2021@gmail.com
GRAF1 (1.grupa) –  1dizains2021@gmail.com
GRAF2 (2.grupa) – 2dizains2021@gmail.com
2. studiju gads – dizains202012@gmail.com
3. studiju gads – design2019@inbox.lv
4. studiju gads – dizains2018@inbox.lv
PBSP “Mākslas menedžments”1. studiju gads – menedzeri2021@gmail.com
2. studiju gads – menedzments_2020@inbox.lv
3. studiju gads – makslas.menedzments2000@inbox.lv
4. studiju gads – menedzeri2018@gmail.com
PMSP “Māksla”1. studiju gads –  magmaksla2021@gmail.com
2.  studiju gads – maksla.kulturasmenedzeri@gmail.com

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

E-pasts: szf@du.lv

tālruņa nr. 65428629, 29666204

ABSP “Tiesību zinātne”1. studiju gads – juristi.bakalauri21@gmail.com 
2. studiju gads – toposiejuristi.du@gmail.com
3. studiju gads – juristidu2019@gmail.com
PMSP “Tiesību zinātne”1. studiju gads – magistri2021@inbox.lv
2. studiju gads – tz20@inbox.lv
DSP “Juridiskā zinātne”1. studiju gads – juris1712@gmail.comrutix@inbox.lv
2. studiju gads – katrina.dalisevska@gmail.com
darius@advokatupaslaugos.eu
ivona.teisiniai.sprendimai@gmail.com
3. studiju gads – maris@intlers.lvzane.kazus@gmail.com
ABSP “Psiholoģija”1. studiju gads – psihologija2021@inbox.lv
2. studiju gads – DU.psiho20@gmail.com
3. studiju gads – kursspsihologija2019@gmail.com
PMSP “Psiholoģija” (80KP)1. studiju gads – psihol80du@inbox.lv 
2. studiju gads – psihologijas.kurss@inbox.lv
PMSP “Psiholoģija” (60KP)1. studiju gads – psihol60du@inbox.lv
DSP “Psiholoģija”1. studiju gads – 30petri@gmail.com
2. studiju gads –  sergejs193@gmail.comelenaulanova@inbox.lv
3. studiju gads –  j.sivoronova@gmail.com
DSP “Ekonomika”1. studiju gads – unitec@inbox.lvstanislavs278@gmail.com
2. studiju gads – zaigaviitola@gmail.com
3. studiju gads –  ekonomikadu@gmail.com
PMSP “Viedā ekonomika un inovācijas”1. studiju gads – viedaekon2021@inbox.lv
2. studiju gads – ekonomika20@inbox.lv
PBSP “Bizness un finanšu procesi”1. studiju gads – bizness2021@inbox.lv
2. studiju gads – biznesdu@gmail.com
3. studiju gads –  ekonomikadu@gmail.com.
1. līmeņa prof. augst. izgl. st. pr. “Civilā drošība un aizsardzība”1. studiju gads
“Policijas darbs” – civpol2021@inbox.lv
“Penitenciārais darbs” – civpen2021@inbox.lv
“Organizāciju drošība” – civorg2021@inbox.lv
2. studiju gads – civildu2020@gmail.com