DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
05.07.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 3. jūlijā

RONALDS KRAMS

aizstāvēja promocijas darbu „Ekoloģisko slazdu ietekme uz putnu izdzīvošanu un vairošanos.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr. biol., vad. pētnieks, prof. Indriķis Krams

Promocijas darba zinātniskais konsultants: Dr. biol., vad. pētniece Tatjana Krama

Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, atturas – nav.  Ar Bioloģijas promocijas padomes lēmumu Ronaldam Kramam piešķirts zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph. D.) dabaszinātnēs.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā  Parādes ielā 1  Daugavpilī.

Promocijas darba kopsavilkums latviešu un angļu valodā

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv