DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
17.02.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 17. februārī

IVETA KATELO

aizstāvēja promocijas darbu „Administratīvo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana Latvijas publiskā sektora iestādēs”.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.psych., prof., Irēna Kokina (Daugavpils Universitāte).

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0. Ar Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes lēmumu Ivetai Katelo piešķirts zinātniskais doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv