DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
10.05.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 10. maijā

ANDREJS GORDINS

aizstāvēja promocijas darbu

„Dmitrija Merežkovska personība un daiļrade Latvijā 1900.–30. gados periodikas materiālos”.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. philol. prof. L. Sproģe.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0. Ar Valodniecības un literatūrzinātnes promocijas padomes lēmumu Andrejam Gordinam piešķirts zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) valodniecībā un literatūrzinātnē.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv