DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2022. gada 2. ceturksnī

30.06.2022
dalies:
drukā:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” Nr. 8.2.1.0/18/I/005 ietvaros 2022. gada 2. ceturksnī  (aprīlis–jūnijs) tika turpināta jaunizveidoto studiju programmu aprobācija, ziņojumu sagatavošana licencēto studiju programmu iekļaušanai akreditētā studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akreditācijas lapā. 12. maijā Daugavpils Universitāti apmeklēja Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras akreditācijas eksperti, lai izvērtētu  otrā līmeņa profesionālās studiju programmu “Skolotājs” un 20. jūnijā – pirmā līmeņa studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs” to iekļaušanai akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”. 
 
2021./2022. studiju gada pavasara semestrī tika turpināta profesionālās bakalaura studiju programmas (PBSP) “Skolotājs” aprobācija Matemātikas, Mūzikas un Veselības un fiziskās aktivitātes moduļos. Studiju programmas direktore  doc. Aļona Korniševa akcentē, ka “līdz ar pārmaiņām pedagogu izglītības sistēmā, studiju programma piedāvā mūsdienīgas, inovatīvas, uz globālo darba tirgu orientētas studijas, nodrošinot studējošajiem iespēju integrēti apgūt skolotājam nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences dažādu mācību priekšmetu jomās atbilstīgi skolotāja profesijai izvirzītajām prasībām Latvijas un Eiropas izglītības telpā.”
 
PBSP “Skolotājs” 2022./2023. studiju gadā tika izsludināta uzņemšana sekojošos pilna laika studiju moduļos: Veselība un fiziskā aktivitāte (82 KP), Matemātika (82 KP), Mūzika (82 KP), Sociālā un pilsoniskā joma (82 KP), Dizains un tehnoloģijas (50 KP) un Angļu valoda (32 KP), Dizains un tehnoloģijas (50 KP) un Krievu valoda kā svešvaloda (32 KP), Dizains un tehnoloģijas (50 KP) un Latviešu valoda kā otrā un kā svešvaloda (32 KP); Datorika (50 KP) un Angļu valoda (32 KP); Datorika (50 KP) un Krievu valoda kā svešvaloda (32 KP); Datorika (50 KP) un Latviešu valoda kā otrā un kā svešvaloda (32 KP); Datorika (50 KP) un Dizains un tehnoloģijas (32 KP); Fizika (50 KP) un Datorika (32 KP); Datorika (50 KP) un Matemātika (32 KP); Latviešu valoda un literatūra (82 KP); Fizika (50 KP) un Matemātika (32 KP); Bioloģija (50 KP) un Dabaszinātnes (32KP); Bioloģija (50 KP) un Angļu valoda (32 KP); Ģeogrāfija (50 KP) un Bioloģija (32 KP); Ģeogrāfija (50 KP) un Dabaszinātnes (32 KP); Ķīmija (50 KP) un Bioloģija (32 KP); Ķīmija (50 KP) un Dabaszinātnes (32 KP); Dizains un tehnoloģijas (50 KP) un Datorika (32 KP)  un sekojošos nepilna laika studiju moduļos: Veselība un fiziskā aktivitāte (82 KP); Krievu valoda un literatūra (82 KP); Latviešu valoda un literatūra (82 KP).
 
Otro studiju gadu notiek PBSP “Sākumizglītības skolotājs” (programmas direktore: doc. Jeļena Badjanova) aprobācija. J. Badjanova uzsver, ka “atsaucoties uz kopīgajām tendencēm Latvijas attīstības plānošanas dokumentos un skolotāju sagatavošanā Eiropā, PBSP “Sākumizglītības skolotājs” paredz kvalificētu, aktuālajām prasībām izglītībā un darba tirgum atbilstošu bakalaura līmeņa pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klases) skolotāju izglītošanu, sagatavojot skolotājus praksē balstītās mācībās, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu un konkurētspējīgu skolotāja kvalifikāciju. Studiju programmas īstenošana balstīta studentcentrētā pieejā, pamatojoties uz katra studējošā vajadzību un interešu izpēti, virzītu uz skolotāja profesijas apguvi, veicinot viņa paša apzinātu un ieinteresētu aktivitāti: studiju programmas struktūra paredz moduļu sistēmas pieeju, piedāvājot trīs obligātos un četrus izvēles moduļus, tādējādi radot iespēju studējošajiem pašiem veidot savu studiju saturu, atbilstoši savai turpmākās karjeras ievirzei un nepieciešamajām kompetencēm.”
 
Š. g. 21. jūnijā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” (programmas direktore doc. Aļona Korniševa)  tika svinēts pirmais izlaidums. Absolvente Ilona Sondare, apkopojot studiju pieredzi divu gadu garumā, atzīst, ka “šie divi gadi paskrēja ļoti ātri. Tika iegūtas jaunas zināšanas,  iemaņas, draugi. Būt skolotājam ir aicinājums. Mūsu priekšā paveras pilnīgi jauns ceļš, kas, iespējams, nebūs viegls. Visam ir vajadzīgas pūles, taču iegūtās zināšanas mums ļoti palīdzēs turpmākajā dzīvē strādājot ar bērniem. DU pasniedzēji mācīja mums iet uz priekšu un sasniegt mērķus, nevairoties no grūtībām, veicot uzdevumus. Daudz zināšanu tika gūtas pateicoties pasniedzējiem, kas bija gatavi mūs atbalstīt un virzīt pareizajā virzienā, ieliekot mūsos savu dvēseli un mīlestību. To, cik daudz viņi mūsu labā izdarīja, nevar izteikt vārdos. Mēs pateicamies viņiem par zināšanām, par visu, ko mācīja. No sirds vēlamies pateikties par jūsu nenovērtējamo darbu un pieredzi, ar kuru ar prieku dalījāties ar mums  šo divu gadu garumā. Nezinātājs nevar iedomāties, cik daudz darba,  spēka un enerģijas DU pasniedzēji ieguldījuši savā darbā, īpaši pielāgojoties Covid-19 ierobežojumu dēļ, lai neciestu mācību process un mēs iegūtu pilnvērtīgas zināšanas.”
 
Otro izlaidumu šogad svinēja otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” (programmas direktore vad. pētn. Eridiana Oļehnoviča) astoņi absolventi. Absolvente Lolita Klauberga atzīmēja, ka “es gribētu pateikt paldies DU mācībspēkiem par veltīto laiku, sniegtajām zināšanām un, pats būtiskākais – dalīšanos ar savu personīgo profesionālo pieredzi. Tas kalpoja kā nozīmīgs atbalsts, uzsākot manas pedagoģiskās gaitas. Tāpat vēlos pateikt paldies par DU mūsdienīgumu un spēju reaģēt uz dzīves izaicinājumiem, nodrošinot mācību procesu attālināti. Tā kā bijām ļoti maza studentu grupa, tad izjutām individuālu pieeju un iespēja piedalīties Zoom lekcijās ievērojami atviegloja mūsu aizņemto un saspringto ikdienu. Novēlējums – lai pasniedzējiem neizsīkst mācītspēks un lai netrūkst mācīties gribētāju!”
 
Sandris Čubars, šīs studiju programmas absolvents, pateicas par “lielo, jo lielo pretimnākšanu. Tas reizēm apdullināja un pat radīja sajūtu par atrašanos uz citas planētas. Bija pamācoši. Paldies par vienkāršā valodā paskaidrotām lietām. Sarunas notika tā …. it kā “nekas traks jau nav noticis.” Bijām noskrējušies un galvas vai pušu plīsa, bet lekciju vadītāji bija un ir tik profesionāli, ka likās, ka viņi jau neko no tā haosa mūsu galvās neredz… bet redzēja! Zoomam ar lektoriem kopā bija un ir maģisks spēks – sajūta, ka sarunājies ar draugiem! Paldies par šo sajūtu, jo pazuda bailes par to, ka es kaut ko skolēniem ne to izstāstīšu un ne tā izstāstīšu vai ne to likšu darīt!” 
 
Otro studiju gadu notiek arī akadēmiskās maģistra studiju programmas (AMSP) “Izglītības zinātnes” (programmas direktore prof. Jeļena Davidova) un kopīgās doktora studiju programmas (KDSP) “Izglītības zinātnes” (programmas direktore doc. Sandra Zariņa) aprobācija.
 
AMSP “Izglītības zinātnes” studējošā Eva Bogdāne atklāj, ka “studijas maģistrantūrā atvēra man jaunu pasauli uz izglītības zinātnēm. Zināšanas, ko ieguvu izglītības vēstures, filozofijas, pētniecības un psiholoģijas kursos izveidoja vienotu skatījumu par dažādiem izglītības kontekstiem un atainoja šīs zinātnes starpdisciplināro raksturu. Savukārt, otrā semestra studiju kursi sinerģiski sabalsojās ar iepriekš apgūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, taču akadēmiskās prakses laikā gūtā pieredze ļāva izglītības zinātņu aspektus skatīt un piedzīvot ar praktisku ievirzi. Vēlos izteikt lielu pateicību katram šīs studiju programmas docētājam, jo ikviens no jums ir devis savu artavu manis kā vēl daudzpusīgākas personības veidošanā. Šobrīd ar patiesu gandarījumu atceros tos brīžus, kad ārkārtīgi aizraujošo un vienlaikus sarežģīto uzdevumu dēļ nokļuvu ārpus savas komforta zonas. Paldies par rosinošajām diskusijām, interaktīvajiem semināriem, vērtīgajām lekcijām un praktiskajiem uzdevumiem. Paldies par cilvēkcentrētu studiju procesu, atsaucību un pozitīvo gaisotni nodarbībās!”
 
Projekta ietvaros š. g. 27. jūnijā tiešsaistes platformā Zoom notika noslēdzošā kopīgās doktora studiju programmas (KDSP) “Izglītības zinātnes” Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kurā tika uzklausītas mērķstipendiju saņēmēju – Ilzes Brižas un Lindas Krastiņas – atskaites par studijām 2021./2022. studiju gada pavasara semestrī. Mērķstipendiāte L. Krastiņa atzīst, ka “šis studiju gads ir aizlidojis vēja spārniem, tomēr atskatoties ieguvumu ir daudz. Esam darbojušies gan individuāli, gan sadarbībā grupā, gan arī guvuši docētāju atbalstu. Man kā mācību līdzekļu autorei personīgi nozīmīgs šajā studiju gadā bija studiju kurss “Mācību līdzekļu izveides konceptuālās pamatnostādnes ilgtspējīgas attīstības kontekstā”, kas veicina izpratni par mācību līdzekļu koncepcijas izstrādi, to veidošanas un izvērtēšanas kritērijiem. Nozīmīgs un aktuāls bija arī studiju kurss “Aktuālās problēmas pedagoģiskajā psiholoģijā”, kura saturs deva iespēju padziļināt zināšanas un izpratni par mūsdienu psiholoģijas teorijām un principiem izglītības kontekstā. Studējot kopīgajā doktora studiju programmā, vērtīga bija iespēja veidot sadarbību un dalīties pieredzē ar LU doktorantiem.”
 
Šī gada 27. maijā  notika tiešsaistes pasākums Zoom platformā, kurā piedalījās profesionālās bakalaura studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs” direktore doc. Jeļena Badjanova, 1. studiju gada studējošās Marina Višemirska, Ligita Kraupša, 2. st. g. studējošā Ivanda Stolipina, PBSP “Skolotājs” direktore doc. Aļona Korniševa un 1. st. g. studējošā Jekaterīna Baranovska, otrā līmeņa studiju programmas “Skolotājs” direktore vad. pētn. Eridiana Oļehnoviča un studējošā Sintija Ančeva, darba devēju pārstāvis – Daugavpils 15. vidusskolas direktors Anatolijs Gržibovskis un studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” vadītāja Mārīte Kravale-Pauliņa, lai kopīgā diskusijā meklētu atbildes uz šobrīd aktuālajiem jautājumiem skolotāju izglītībā un lai kopīgi apkopotu un izvērtētu jaunizveidoto studiju programmu aprobācijas procesu.
 
Šī gada otrajā ceturksnī projektā iesaistītās ārvalstu ekspertes – prof. Renata Bilbokaite no Lietuvas (Vilnius University Šiauliai Academy) un prof. Agnieszka A. Szplit no Polijas (Jan Kochanowski University of Kielce) – turpināja sagatavoto ziņojumu par licencēto studiju programmu iekļaušanu akreditētā studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akreditācijas lapā izvērtēšanu un sniedza ieteikumus jaunizveidoto studiju programmu pilnveidošanai.
 
Turpinot sabiedrības informēšanu par ESF projekta aktualitātēm, ir publicēts raksts “Daugavpils Universitātē piedāvā studijas jaunajās skolotāju izglītības programmās” reģionālajā laikrakstā “Vietējā Latgales avīze” 2022. gada 17. jūnija numurā.
Papildu informācija:
Ilona Fjodorova
Projekta koordinatore
E-pasts: ilona.fjodorova@du.lv 

Eridiana Oļehnoviča
Projekta saturiskā vadītāja
Tālr. 29130310
E-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv