DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

ESF projekta aktualitātes MP Nr.14 pārskata periodā

28.06.2022
dalies:
drukā:
1.	Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem Daugavpils Universitātē studiju virzienos „Dzīvās dabas zinātnes”, „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”, „Veselības aprūpe” un „Ekonomika”
Projektā iesaistīti 20 plānotie ārzemju viespasniedzēji. No tiem aktīvu pedagoģiski akadēmisko darbu DU šobrīd veic 5 - Markus Johan Rantala, Milton Norman,  Vita Birzniece, Inga Kadiša, Marzena Piotrowska – Trybull. Darba attiecības tiek turpinātas līdz 31.08.2022.

2.	Specializētas mācības 
Pārskata periodā DU personālam bija iespēja piedalīties specializētajās mācībās, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju un IT prasmes:
•	Mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās rīki (7 akadēmiskās stundas);
•	Nozaru digitalizācija un kvalitātes uzlabošana – veselības aprūpe (7 akadēmiskās stundas);
•	E-mācību vides (10 akadēmiskās stundas);
•	Mākoņpakalpojumi un datu uzglabāšana (10 akadēmiskās stundas);
•	Inovatīvas mācību metodes digitālajā vidē (10 akadēmiskās stundas);
•	Labās prakses piemēri studiju procesa digitalizācijai un attālināto formu iespējas dažādās AII Latvijā un ES (15 akadēmiskās stundas);
•	E-studiju vides MOODLE lietošanas mācības (15 akadēmiskās stundas);
•	Pieredzē balstītas mācības un  vizītes uz uzņēmumiem atbilstoši studiju virziena „ Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”  tematikai Latvijā (5 akadēmiskās stundas).

3.	Sasniegtie jauni iznākuma rezultāti
Turpinātas darba attiecības ar 3 projekta doktorantiem (S.Kecko, E.Grāvele un O.Ņikitina), tā veicinot DU akadēmiskā personāla atjaunotni. 


ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/022 “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana”.

Papildu informācija:
Zaiga Vītola
E-pasts: zaiga.vitola@du.lv