DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
20.10.2023 - 21.10.2023
dalies:
drukā:

18. Starptautiskā zinātniskā konference “SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI 2023”
2023. GADA 20.-21. OKTOBRIS

Daugavpils Universitāte

Konference norisināsies attālināti, izmantojot Zoom

Pieteikumu iesniegšana līdz 2023. gada 15. oktobrim
Rakstu iesniegšana līdz 2023. gada 1. novembrim

KONFERENCES PROGRAMMA

TĒZES

Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūts organizē 18. Ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2023”.

Konferences mērķi:

 • sekmēt sociālo zinātņu ieguldījumu reģionālajā attīstībā,
 • popularizēt starpdisciplināru pieeju reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu risināšanā,
 • veicināt pētniecisko rezultātu pārnesi praksē.

Konference aicina dalībniekus dalīties pieredzē ekonomikas konkurētspējas un ilgtspējas jautājumos, Eiropas un nacionālajā praksē valsts un tiesību jomā, kā arī aktuālajos jautājumos socioloģijā, sociālajā psiholoģijā un vadībzinātnē, kā piemēram:

 • Sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa diferenciācijas problēmas reģionos: dzīves kvalitāte, labklājība un sociāli ekonomiskā stratifikācija; ekonomiskā drošība;
 • Personība un darba migrācija: etnosocioloģijas un personības psiholoģijas reģionālie aspekti;
 • Valdības, pašvaldības un tām pakļauto institūciju loma un nozīme finanšu līdzekļu piešķiršanā un pārdalē reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos: tiesiskie aspekti;
 • Inovatīvais cilvēkkapitāla potenciāls: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais aspekti reģiona konkurētspējas paaugstināšanas procesos;
 • Reģiona identitātes loma un nozīme reģiona konkurētspējas nodrošināšanā: ekonomiskais, tiesiskais, socioloģiskais un psiholoģiskais vērtējums;
 • Telpiskā plānošana un tas ietekme uz reģiona konkurētspējas paaugstināšanas iespējām: ekonomiskie un tiesiskie aspekti;
 • Inovatīvu procesu efektīva vadība reģionālās konkurētspējas kontekstā.

Zinātniekiem, studentiem, reģionālās politikas veidotājiem un īstenotājiem konference piedāvā:

 • Starpdisciplināru platformu reģionālajai attīstībai nozīmīgo jautājumu apspriešanā tādās disciplīnās kā Reģionālā un finanšu ekonomika, Civiltiesības un Krimināltiesības, Socioloģija un Sociālā psiholoģija, Vadībzinātne;
 • Iespēju publicēt pētījumu rezultātus ikgadējā recenzējamā konferences rakstu krājumu sērijā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA UN DATUMI

 • DALĪBAS REĢISTRĀCIJA – līdz 15.10.2023.

Dalību konferencē par reģionālās attīstības aktuāliem jautājumiem Ekonomikā, Tiesību zinātnē, Socioloģijā un Sociālajā psiholoģijā, Vadībzinātnē ir iespējams pieteikt ar īsām tēzēm (līdz 300 vārdiem, tikai teksts) līdz 2023. gada 15. oktobrim, sūtot dalības reģistrācijas formu uz e-pastu: ikgadeja.konference@du.lv

DALĪBAS REĢISTRĀCIJAS FORMA

 • DALĪBAS MAKSAS APMAKSA – līdz 15.10.2023.

Konferences dalības maksa ir 50,00 EUR.

15,00 EUR Daugavpils Universitātes akadēmiskajam personālam un doktorantiem

10,00 EUR Daugavpils Universitātes maģistrantiem

BANKAS REKVIZĪTI:

Daugavpils Universitāte

PVN reģ. Nr.: LV90000065985

Adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5401

Konta Nr.: LV64HABA0551055786378

Banka: Swedbank AS

Kods: HABALV22XXX

VEICOT MAKSĀJUMU, OBLIGĀTI JĀNORĀDA MAKSĀJUMA MĒRĶIS SEKOJOŠĀ FORMĀTĀ

(Vārds, Uzvārds; 18. Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2023”)

RAKSTA IESNIEGŠANA – līdz 01.11.2023.

Pēc konferences autoru iesniegtie raksti tiks recenzēti un publicēti ikgadējos „Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos” (ISSN 2255-8853). Rakstu krājumi ir iekļauti Electronic Journals Library of University of Regensburg http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&jq_term1=2255-8853 (Vācija).

Rakstu publicēšanas politika paredz, ka lēmums par raksta iekļaušanu konferences rakstu krājumā tiek balstīts uz attiecīgajā zinātnes jomā kompetentu recenzentu vērtējumu.

Raksti jāiesniedz uz e-pastu ikgadeja.konference@du.lv

AUTORA GARANTIJAS FORMA

PRASĪBAS RAKSTA NOFORMĒŠANAI

PROGRAMMAS KOMITEJA

Prof., Dr.sc.soc. V. Meņšikovs (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas

priekšsēdētājs

Prof., PhD Dz. Iliško (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas priekšsēdētāja

vietniece

Prof., Dr.iur. J. Teivāns-Treinovskis (Daugavpils Universitāte, Latvija) – komitejas

priekšsēdētāja vietnieks

Asoc.prof., Dr.oec. L. Aleksejeva (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Vadošais pētnieks, PhD A. Aslands (Norvēģijas pilsētu un reģionālo pētījumu institūts,

Norvēģija)

Doc., Dr.oec. J. Baltgailis (Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija)

Asoc. prof., Dr.sc.soc. B. Bela (Latvijas Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.oec. G. Bedianašvili (Eiropas Universitāte, Ivane Javakhišvili vārdā nosaukta

Valsts universitāte Tbilisi, Gruzija)

Dr. A. Betlej (Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitāte, Polija)

Prof., Dr.paed. J. Davidova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Asoc. prof., Dr. S. Drezgics (Rijekas Universitāte, Horvātija)

Prof., Dr. S. Hiļķevičs (Ventspils Augstskola, Latvija)

Prof., Dr. M. Hitov (Valsts un pasaules ekonomikas universitāte, Bulgārija)

PhD A. Ignasiaka-Šulca (Nikolaja Kopernika Universitāte Toruņā, Polija)

Vadošā pētniece, Dr.oec. E. Jermolajeva (Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju

Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.psych. I. Kokina (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Vadošā pētniece, Dr.oec. V. Komarova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Asoc. prof., PhD S. Kučerenko (Grigorija Skovorodas vārdā nosaukta

universitāte Perejaslavā, Ukraina)

Prof., Dr.oec. M. Kvarachelija (Ekonomikas institūts, Gruzija)

PhD J. Kazmiercziks (Poznaņas Ekonomikas un uzņēmējdarbības universitāte, Polija)

Vadošā pētniece, Dr.oec. O. Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.hab.sc.soc. A. Matulionis (Lietuvas Sociālo pētījumu centrs, Lietuva)

Asoc. prof., Ph.D. M. Mateeva Petrova (Kirila un Mefodija Velikotirnovas universitāte,

Bulgārija)

Prof., Dr.phil. M. Navaļnaja (Nacionālā dzīvības un vides zinātņu universitāte, Ukraina)

Tiesnesis, Dr.iur. J. Neimanis (Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Latvija)

Doc., Dr.paed. I. Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.sc.soc. S. Partickis (Ļubļinas Katoļu universitāte, Polija)

Prof., Dr. M. Piotrovska-Tribule (Varšavas Valsts aizsardzības universitāte, Polija)

Akadēmiķe, Prof., Dr.hab.oec. B. Rivža (Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitāte, Latvija)

Asoc. prof., Dr.psych. A. Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Pētniece, Dr.oec. O. Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.oec. J. Saulītis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija)

Prof., Dr.oec. A. Simakhova (Nacionālā aviācijas universitāte, Ukraina)

Asoc. prof., Dr.hist. H. Soms (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.theol. A. Stašulāne (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Vadošā pētniece, Dr.oec. V. Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.sc.soc. M. J. Šoutena (Beiras Interior Universitāte, Portugāle)

Dr.iur. V. Tumalavičius (Daugavpils Universitāte, Latvija, Lietuvas Jonasa Žemaitisa

militārā akadēmija, Lietuva)

Prof., Dr. M. Tvaronavičiene (Daugavpils Universitāte, Latvija, Lietuvas Jonasa

Žemaitisa militārā akadēmija, Lietuva)

Prof., Dr. G. Volska (Nikolaja Kopernika Toruņas Universitāte, Polija)

Prof., Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A. Vorobjovs (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Prof., Dr.iur. V. Zahars (Daugavpils Universitāte, Latvija)

RĪCĪBAS KOMITEJA

Vadošā pētniece, Dr.oec. O. Lavriņenko (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības

komitejas priekšsēdētāja

Vadošā pētniece, Dr.oec. V. Šipilova (Daugavpils Universitāte, Latvija) – rīcības

komitejas priekšsēdētājas vietniece

Asoc.prof., Dr.oec. L. Aleksejeva (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Asoc.prof., Dr.oec. A. Čaplinska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Vadošā pētniece, Dr.oec. A. Daņiļeviča (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Dr.iur. A. Matvejevs (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Doc., Dr.paed. I. Ostrovska (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Asoc. prof., Dr.psych. A. Ruža (Daugavpils Universitāte, Latvija)

TEHNISKAIS SEKRETARIĀTS

DU HSZI Lietvedības sekretāre Dr.philol. O. Kovzele (Daugavpils Universitāte, Latvija) –

tehniskā sekretariāta priekšsēdētāja

Mg.psych. Dz. Dronka (Daugavpils Universitāte, Latvija)

PAPILDUS INFORMĀCIJA
E-pasts: ikgadeja.konference@du.lv