DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
26.10.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 20. oktobrī Humanitārajā fakultātē notika Latviešu valodas katedras
profesores Vilmas Šaudiņas grāmatas BIČOLIS, CEPELĪNI, ĢIRTOKLES …
Lietuvas pierobežas sēlisko izlokšņu lituānismi atvēršanas svētki.
Monogrāfija ir veltīta Latvijas dienvidaustrumu areālam – Lietuvas pierobežas sēliskajām
izloksnēm. Tā tapa ar mērķi Lietuvas pierobežas sēliskajās izloksnēs fiksēto lingvistisko
materiālu apkopot un izanalizēt, un tādējādi iemūžināt vērtīgu lingvistisko materiālu, kas
krāts 20.gs., kā arī papildināts 21.gs. sākumā.
Darbā izmantots plašs empīriskā materiāla klāsts: lingvistiskie pētījumi, autores vāktais
materiāls, studentu savāktā leksika, dažādi nepublicēti avoti (kartotēkas, folkloras
ekspedīciju materiāli, etnogrāfisko materiālu vākums ) u.c. Tas devis iespēju pētīt sēlisko
izlokšņu aizguvumus no lietuviešu valodas jeb lituānismus plašā laikaposmā, kas
hroloģiski aptver ap simts gadu.
Darbā akcentēts latviešu un lietuviešu valodas kontaktu vērtējums sociolingvistiskā,
etnolingvistiskā un kultūrvēsturiskā aspektā, raksturota lituānismu iekļaušanās latviešu
izlokšņu sistēmā, iekļauta lituānismu vārdnīca.
Salīdzinot dažādu laika posmu materiālus, vērojams, ka 21. gs. lituānismu lietojums
Lietuvas pierobežas sēliskajās izloksnēs ir manāmi sarucis. To ir izraisījuši dažādi
intralingvistiskie un ekstralingvistiskie faktori: latviešu un lietuviešu divvalodības
intensitātes mazināšanās pierobežā, daudzu reāliju (senāku un ne tik senu) un līdz ar to
apzīmējumu zudums, latviešu, arī lietuviešu literārās valodas ietekme un prestižs, kā arī
saimnieciskās darbības pārstrukturēšanās un apsīkums, kas izjūtams pierobežā, tādējādi
samazinot iedzīvotāju skaitu un mainot arī etnolingvistisko situāciju pierobežā.
Grāmatas atvēršanas svētkos monogrāfijas autori Vilmu Šaudiņu sveica DU Zinātņu
prorektors akadēmiķis Arvīds Barševskis, HF dekāne profesore Elīna Vasiļjeva,
monogrāfijas recenzenti Dr. philol. Alberts Sarkanis un DU Goda doktors Dr. habil.
hum. Alvīds Butkus, kā arī LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr. philol.
Anna Stafecka un DU Latviešu valodas katedras lektore Mg. philol. Inguna Teilāne.
Viesi atzinīgi vērtēja izdoto grāmatu un vēlēja autorei radošu garu turpmākiem
pētījumiem.
Monogrāfija izstrādāta ar Valsts pētījumu programmas projekta „Latviešu valoda”
atbalstu.