DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Evaldas Raistenskis „Tabakas izstrādājumu kontrabandas ierobežošana un novēršana atsevišķās Eiropas valstīs: salīdzinošā analīze” (“Restriction and prevention of smuggling tobacco products in selected European countries: a comparative analysis”)

29.11.2023
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 24. novembrī

Evaldas Raistenskis

aizstāvēja promocijas darbu Tabakas izstrādājumu kontrabandas ierobežošana un novēršana atsevišķās Eiropas valstīs: salīdzinošā analīze” (“Restriction and prevention of smuggling tobacco products in selected European countries: a comparative analysis”).

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.iur., asoc. profesors Anatolijs Kriviņš

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, atturas – nav. Ar Tiesību zinātnes promocijas padomes lēmumu Evaldas Raistenskis piešķirts zinātnes doktora grāds (Ph. D.) sociālajās zinātnēs.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā

Promocijas darba kopsavilkums angļu valodā

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv