DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

“Civilajā aizsardzībā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto personu darba organizācijas un vadīšanas pamati”

dalies:
drukā:
Ilgums64 st.
Programmas mērķauditorija:Pašvaldību, valsts iestāžu, kā arī uzņēmēju amatpersonas, kas atbildīgas par dažādu ar katastrofu pārvaldību, katastrofu pārvarēšanas koordinēšanu un civilo aizsardzību saistītu jautājumu risināšanu, ar vismaz vidējo izglītību.
Programmas īsa anotācija:Programma nodrošina zināšanas par LR likumdošanu civilajā aizsardzībā, aizsardzības un drošības politiku, katastrofu pārvaldīšanas principiem, visaptverošas valsts aizsardzības konceptu. Programmas ietvaros izglītojamie apgūst metodiku par pašvaldības civilās aizsardzības plāna un objekta civilās aizsardzības plāna izstrādi.
Mērķis:Nodrošināt iespēju izglītojamiem, kuriem nav zināšanas, apgūt darbam nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā pašvaldības civilās aizsardzības plānu un objekta civilās aizsardzības plānu, veic civilās aizsardzības instruktāžu, praktiskās mācības, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos civilās aizsardzības pasākumus ēkā, būvē, to daļās, zemesgabalā vai pašvaldības teritorijā, kā arī attīstīt prasmes atpazīt bīstamas situācijas un rīkoties ārkārtējās situācijās, attīstīt spēju novērtēt krīzes situāciju un pieņemt lēmumus.
Uzdevumi:Pilnveidot zināšanas par:
civilās aizsardzības sistēmas struktūru, organizāciju, vadību un tiesisko regulējumu, Valsts iestāžu, pašvaldību, komersantu un iedzīvotāju tiesības un pienākumus civilajā aizsardzībā, valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību;
valsts apdraudējuma specifiku, valstī iespējamās katastrofas un to sekas, kā arī preventīvos, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus un atjaunošanas pasākumus katastrofu un dažādu krīžu gadījumos;
civilās aizsardzības saistītās dokumentācijas izstrādi;
apdraudējuma riska novērtēšanu un katastrofu pārvaldīšanu.