DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
18.03.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 18. martā

IGORS TROFIMOVS

aizstāvēja promocijas darbu „Atsevišķu ar īpašuma apdraudējumu saistītu noziegumu identificēšanas un atklāšanas problemātika”.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs:

Dr.iur., prof., Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte).

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, atturas – 0. Ar Tiesību zinātnes promocijas padomes lēmumu Igoram Trofimovam piešķirts zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) tiesību zinātnē.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv